My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liao, Wenhui, 1969- : Ma Xin shi xue 80 nian : cong "Nanyang yan jiu" dao "Hua ren yan jiu" (1930-2009) / Liao Wenhui = Eighty years of historiography in Malaysia and Singapore : from "Nanyang studies" to "Chinese studies" (1930-2009) / Lew Bon Hoi.  2014 1
Liao, Wenkui, 1905-1952. : The complete works of Han Fei Tzu : a classic of Chinese political science. Trans. from the Chinese / with intro. and notes by W.K.Liao.  1959 1
Liao, Wenqing. : Wu lin jing yan, dao jian zheng feng : Zhonghua gu bing qi te zhan = The splendor of martial arts competition, pursuit for power of swords and daggers / [zong bian ji Liao Wenqing].  2012 1
Liao, Wenqing, 1988- : The application of the theory of efficient breach in contract law : a comparative law and economics perspective / Wenqing Liao.  2015 1
Liao, Wenshuo : Jiang Jingguo shou zha (minguo 39 nian - 52 nian) / bian ji Xu Ruihao, Zhou Meihua, Liao Wenshuo, Chen Shiju.  2015 1
Liao, Wenwei.   4
Liao, Wenyuan. : Han Ying cai jing da ci dian = A Chinese-English dictionary of economics and finance / Liao Wenyuan zhu bian.  1991 1
Liao, Wilson, : Evidence-based psoriasis : diagnosis and treatment / Tina Bhutani, Wilson Liao, Mio Nakamura, editors.  2018 1
Liao, Wumei. : Tang chuan qi xi ju hua zai yue du jiao xue shang de ying yong / Liao Wumei zhu.  2010 1
Liao, Xiaofei, : Collaborative computing : networking, applications, and worksharing : 11th International Conference, CollaborateCom 2015, Wuhan, November 10-11, 2015, China. Proceedings / Song Guo, Xiaofei Liao, Fangming Liu, Yanmin Zhu (eds.).  2016 1
Liao, Xiaofeng.   3
Liao, Xiaojian.   2
Liao, Xiaojun.   2
Liao, Xiaojun, 1962- : Zhongguo shi di nong min yan jiu = Research on the China landless-farmers / Liao Xiaojun zhu.  2005 1
Liao, Xiaoxin.   2
Liao, Xiaozhou. : Advances in nanostructured materials processed by severe plastic deformation : special topic volume with invited papers only / edited by Xiaozhou Liao and Yonghao Zhao.  2008 1
Liao, Xingchen, : Hunan Sheng xian yu fa zhan yan jiu bao gao 2012 / Chen Wensheng, Lu Fuxing, Liao Xingchen deng zhu.  2013 1
Liao, Xingcheng, 1963- : Zhongguo san nong wen ti bao gao / Liao Xingcheng, Wu Zhiping deng zhu ; Du Shuyun, Zhang Tingyin zhu bian.  2005 1
Liao, Xing'e. : Da lu yan hai di qu zhong yao cheng shi biao yan chang di gai kuang / ji hua zhu chi ren Zhan Huideng ; xie tong zhu chi ren Niu Chuanhai ; yan jiu zhu li Liao Xing'e ; xing zheng zhu li Huang Yiwen ; zi liao zheng li Lin Yizhuan ; Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin.  1999 1
Liao, Xinglin. : Lingchuan Xian tu di zhi / Lingchuan Xian tu di guan li ju bian ; zhu bian Liao Hongde, Mao Yongqing (zhi xing) ; fu zhu bian Liao Xinglin [and others].  1999 1
Liao, Xingzhi, 1137-1189. : Xing zhai ji / [Liao Xingzhi zhuan].  1970 1
Liao, Xintian. : Taiwan de mei shu [electronic resource] / Yan Juanying, Huang Qihui, Liao Xintian bian zhuan.  2006 1
Liao, Xinwen,   2
Liao, Xinyi. : Tian zi zhuan. Ming / Liao Xinyi zhu.  2004 1
Liao, Xiuchun.   2
Liao, Xiukun. : Yi hei, xin yi yi xia xiao shuo / [Deluoni yuan zhu ; Lin Shu bi shu ; Liao Xiukun kou yi].  1915 1
Liao, Xiuping, 1936- : Liao Xiuping = Liao Shiou-ping.  1988 1
Liao, Xuanli, : The strategic implications of China's energy needs / Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao and Roland Dannreuther.  2009 1
Liao, Xudong.   4
Liao, Xuefang, 1951- : Dang dai yi shu jia fang wen lu / Xi Dejin, Liao Xuefang deng bian zhu.  1976- 1
Liao, Y. K. : The Outbreak and control of duck viral disease in Taiwan, 1989-90 / Y. K. Liao ... [and others]  1991 1
Liao, Yan.   4
Liao, Yang. : Credibility management and knowledge aggregation in on-line social networks / Yang Liao.  2012 1
Liao, Yang, 1972-   2
Liao, Yangli, 1975- : Beijing Shi Haidian Qu cheng xiang yi ti hua jin cheng zhong de she hui guan li chuang xin yan jiu / Guan Chengqi, Liao Yangli bian zhu.  2013 1
Liao, Yangming. : Zhongguo yin yuan tu ji [electronic resource] / Liao Yangming bian zhu.  2008 1
  Liao-yi-tsu, 1571-1644 -- See Wang, Zheng, 1571-1644   1
Liao, Yifu. : Wang Jingwei shi shen mo dong xi [microform] : Di 2 ji / Liao Yifu bian zhu.  1939 1
Liao, Yiguang. : She hui diao cha yuan li yu fang fa [electronic resource] / Zhou Demin, Liao Yiguang zhu bian.  2012 1
Liao Yingming wen jiao ji jin hui. : Zhan wang nian yi shi ji lun wen ji / [bian ji "Zhan wang nian yi shi ji lun wen ji" bian ji wei yuan hui].  2000 1
Liao, Yingzhong. : Han Changli quan ji : fu dian kan / [Zhuan zhe Han Yu ; ji zhu zhe Liao Yingzhong ; Kao yi zhe Zhu Xi ; dian kan zhe Chen Jingyun].  1967 1
Liao, Yingzhong, 13th cent.   2
Liao, Yiwu, 1958-   4
Liao, Yizhong.   3
Liao, Yongsong, 1970- : Zhongguo de guan gai yong shui yu liang shi an quan / Liao Yongsong zhu.  2006 1
Liao, Yuehui. : "Zhu san jiao" kua shi ji jing ji guo ji hua tan suo / Song Zihe, Luo Xingzheng, Liao Yuehui zhu bian.  1999 1
Liao, Yufang. : Hunan zhu yao qi xiang zai hai / Liao Yufang ... [et al.] bian zhu.  2011 1
Liao, Yuhui. : Zhongguo gu dian xiao shuo lun ji / Lin Yiliang, Xia Zhiqing deng zhu ; Ya xian, Liao Yuhui zhu bian.  1975 1
Liao, Yun, : Listen and talk : full-duplex cognitive radio networks / Yun Liao, Lingyang Song, Zhu Han.  2016 1
  Liao, Yün-ch`eng, 1905- -- See Chen, Yun, 1905-   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next