My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Lin, Mėnchu, 1580-1644 -- See Ling, Mengchu, 1580-1644   1
Lin, Meng.   2
Lin, Menglong, 1976- : Taiwan de guo jia feng jing qu / Chen Yongsen, Lin Menglong zhu.  2004 1
Lin, Mengxin. : Lai qu Taiwan : guan zang wen wu te zhan zhuan kan / li Ruiyuan deng zhuan wen zhuan xie ; Lin Mengxin, Ceng Wanlin zhi xing bian ji.  2012 1
Lin, Mengzhen. : Wo guo zi xun xi tong zhi jian li yu tan tao / Lin Mengzhen zhu.  1982 1
  Lin, Michael, 1923- -- See Lin, Y. K. (Yu-Kweng), 1923-   1
  Lin, Michael Chew Yit -- See Chew, M. Y. L.   1
Lin, Mike W.   3
Lin, Min.   2
Lin, Min, 1957- : The search for modernity : Chinese intellectuals and cultural discourse in the post-Mao era / Min Lin, with Maria Galikowski.  1999 1
Lin, Min, 1971-   2
  Lin, Min-yu -- See Lin, Mingyu   1
Lin, Minduan. : Zhi yuan jun nü jun ren / Lin Minduan zhu bian.  1995 1
Lin, Ming.   2
Lin, Ming-Bo. : Introduction to VLSI systems : a logic, circuit, and system design perspective / Ming-Bo Lin.  2012 1
Lin, Ming C.   3
Lin, Ming-Jeng. : Group Decision Making under Multiple Criteria [electronic resource] : Methods and Applications / by Ching-Lai Hwang, Ming-Jeng Lin.  1987 1
Lin, Ming-Lee. : Investigating cross-presentation by CD8+ dendritic cells in vivo / Ming-Lee Lin.  2007 1
Lin, Ming-Tzer.   3
  Lin, Ming-yü -- See Lin, Mingyu   1
  Lin, Mingbo -- See Lin, Ming-Bo   1
Lin, Mingde. : Zhongguo xin shi xuan / Bian ji Lin Mingde...[et al.].  1980 1
Lin, Mingde, 1921- : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Lin Mingde xian sheng fang tan lu / Ji hua zhu chi ren Quan Wensheng ; xie tong zhu chi ren Wei Ben ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
Lin, Mingde, 1932 or 3- : Yuan Shikai yu Chaoxian / Lin Mingde zhu.  1970 1
Lin, Mingde, 1946-,   7
Lin, Mingde, 1947- : Wen xue pi ping zhi xiang / Lin Mingde zhu.  1989 1
Lin, Minghua. : Xu Zhimo zuo pin xin shang / Agang, Lin Minghua, Xiaoquan zhu.  1991 1
Lin, Minghua, 1949- : Xu Zhimo / [xuan ping bian ji Agang, Lin Minghua, Xiaoquan].  1992 1
Lin, Mingjiang. : Bao xiao zu guo xian qing chun : Jilin gui qiao kou shu lu / zhu bian Lin Mingjiang ; fu zhu bian Lin Xiaodong .  2011 1
Lin, Mingjie, : Meigong He xing dong = Operation Mekong / Bo na ying ye ji tuan you xian gong si, Bo na ying shi yu le you xian gong si chu pin ; Huo hong dian ying you xian gong si she zhi ; jian zhi, Huang Jianxin, Liang Fengying ; Lin Chaoxian dao yan zuo pin ; bian ju, Lin Chaoxian, Zhu Jingqi, Liu Xiaoqun, Tan Huizhen, Lin Mingjie.  2017 1
Lin, Mingjun. : Hua xi da xue tu shu guan Sichuan fang zhi mu lu [Lin Mingjun bian.  1951 1
Lin, Mingke. : Mi zong jing dian jing hua / [Lin Shitian dian jiao].  1999 1
Lin, Mingli, 1961- : Xin shi de yi xiang yu nei han : dang dai shi jia zuo pin shang xi / Lin Mingli zhu.  2010 1
Lin, Mingmin. : Shanghai jiu ying. Lao xi ban / Lin Mingmin, Zhang Zegang, Chen Xiaoyun bian zhu.  1999 1
Lin, Mingxian, : Taiwan bao dao : 2014 Taiwan mei shu shuang nian zhan yi shu lun tan lun wen ji = Yes, Taiwan : 2014 Taiwan Biennial : collected papers from the art forum / zhu ban dan wei, Guo li Taiwan mei shu guan ; zhu bian, Lin Mingxian.  2014 1
Lin, Mingxian, 1958- : Cheng xiang ren kou lao ling hua yu lao ling wen ti yan jiu [electronic resource] = Research on aging of population and issue of aging in urban and rural / Lin Mingxian, Liu Yongce zhu bian.  2010 1
Lin, Mingyi. : Taiwan guan hun zang ji jia li quan shu : yan jiu Taiwan jiu you feng su li yi bi bei zhen ben / Lin Mingyi zhu bian.  1989 1
Lin, Mingyu.   3
Lin, Mingzhou. : Taiwan Sheng zheng ren wu kou shu fang tan / [bian ji Huang Hongsen, Lin Mingzhou ; cai fang ji lu Lin Jintian ... [et al.]].  2009 1
Lin, Minlin. : Taiwan Sheng can yi hui, lin shi Sheng yi hui ji Sheng yi hui shi qi kou shu li shi fang tan ji hua : Chen Xinfa xian sheng fang tan lu / ji hua zhu chi ren Lin Minlin ; xie tong zhu chi ren Zhang Jianlong ; Taiwan Sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
  Lin, Minyou -- See Lin, Mingyu   1
Lin, Mohan, 1913-   2
Lin Moniz, Maria : The Age of Translation Early 20th-century Concepts and Debates Maria Lin Moniz, Alexandra Lopes [electronic resource]    1
Lin, Mousheng Hsitien, 1906- : Men and ideas : an informal history of Chinese political thought / Lin Mousheng ; introduction by Pearl S. Buck.  1942 1
Lin, Mu, 1927- : Zhu jin meng you xu : Hu Yaobang zhu shou Lin Mu hui yi lu = Lin Mu remembers / Lin Mu zhu.  2008 1
Lin, Mushun.   2
Lin, Na. : Feng shuang ji / Lin Na.  1984 1
  Lin-nai-erh, 1917-1980 -- See Lerner, Daniel, 1917-1980   1
Lin, Naiji. : Zhongguo fang zhi jing wei / zhu bian Lin Naiji, fu zhu bian Wang Chunlai, Wang Xiaoke.  1989 1
Lin, Naishen.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next