My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu, Rong.   4
  Liu, Rong, 1930-2008 -- See Liu, William Thomas, 1930-2008   1
Liu, Rongcang, 1942-   2
  Liu, Rongchao, 1929-1999 -- See Liu, Jung-Chao, 1929-1999   1
Liu, Rongfang.   2
Liu, Ronghui, : Advances in Artificial Transportation Systems and Simulation [electronic resource] / Rossetti, Rosaldo.  2014 1
Liu, Rongjun. : Menggu she hui zhi du shi / B.Y. Fulajimi'erzuofu zhu ; Liu Rongjun yi.  1980 1
Liu, Rongkun. : Dai zu sheng tai wen hua yan jiu [electronic resource] / Liu Rongkun zhu.  2011 1
Liu, Rongmin.   2
  Liu, Rongping -- See Liu, Jung-Ping   1
Liu, Rongsheng. : Qi meng, kuang biao, fan si : bao Diao yun dong si shi nian / Xie Xiaoqin, Liu Rongsheng, Wang Zhiming zhu bian; Guo li qing hua da xue tu shu guan te cang zu ce hua zheng li.  2010 1
Liu, Rongxin. : Zhongguo cheng shi tou zi huan jing yan jiu = Study on investment environment of the city in China / Liu Rongxin zhu.  2011 1
Liu, Rongyue, : Hong se ying yong xun zhang / [Mei] Sidifen Kelai'en zhu ; Liu Rongyue yi.  2018 1
Liu, Rowena, : 7.30 : 10/12/13.  2013 1
Liu, Ru. : Guo yu tong yin ci lei bian / Liu Ru bian.  1924 1
Liu, Ru-Shi.   3
Liu, Ru-zeng   2
Liu, Ruey-wen. : Testing and Diagnosis of Analog Circuits and Systems [electronic resource] / edited by Ruey-wen Liu.  1991 1
Liu, Rui,   2
Liu, Rui, 1973 July- : Han Chang'an cheng de chao xiang, zhou xian yu nan jiao li zhi jian zhu = Orientation, axis of Chang'an City in the Han dynasty and etiquette architecture in its southern suburbs / Liu Rui zhu.  2011 1
Liu, Rui : Operator-valued measures, dilations, and the theory of frames / Deguang Han, David R. Larson, Bei Liu, Rui Liu.  2014 1
Liu, Ruibo. : Fang di chan tou zi yu kai fa.  1992 1
Liu, Ruifu.   4
Liu, Ruihuai. : Zhong xue li shi zhi shi biao jie / Liu Ruihuai, Tang Enhou bian.  1982 1
Liu, Ruiling. : Ming jia xi ming pian / Wu Gengcai, Liu Ruiling bian.  1984 1
Liu, Ruilong. : Hui yi hong shi si jun / Liu Ruilong.  1986 1
Liu, Ruilu. : Tang Wu dai ci chao xiao jian / Liu Ruilu bian zhuan.  1983 1
Liu, Ruiming., : How state-owned enterprises drag on economic growth : theory and evidence from China / Ruiming Liu.  2019 1
Liu, Ruinian. : A Chinese text for a changing China / Irene Liu with Li Xiaoqi.  1995 1
Liu, Ruipu, : Zhonghua min zu fu shi jie gou tu kao. Shao shu min zu bian Construction patterns of Chinese costume. Volume of ethnic costume / Liu Ruipu, He Xin bian zhu.  2013 1
Liu, Ruiru, 1971- : Duo yuan xin rui de Taiwan jian zhu / Liu Ruiru zhu ; [zhi xing zhu bian: Wang Tingmei]  2006 1
Liu, Ruisheng, : Development report on China's new media / Xujun Tang, Xinxun Wu, Chuxin Huang, Ruisheng Liu, editors.  2017 1
Liu, Ruixian. : San gen zhi tou / zuo zhe Liu Ruixian deng.  1976 1
Liu, Ruixuan, 1938- : Wang Xiaogu zhuan / Liu Ruixuan bian zhu.  2016 1
Liu, Ruixue. : Fa lü xin li xue da ci dian / zhu bian Wu Zongxian ; fu zhu bian Liu Ruixue, Xin Baoshan.  1994 1
Liu, Ruizhi, : Xizang gu dai Fo jiao shi / Guozhujingang shang shi cao ; yi shu zhe Shi Mingzhu, Liu Ruizhi ; jiao dui zhe Wang Lidong, Zheng Huichang, Tan Yanzuo.  1973 1
Liu, Runhe. : Gui cheng xi yuan : Xianggang zou guo de dao lu / zhu zhe Liu Runhe, Gao Tianqiang zhu.  2007 1
Liu, Runqing.   4
Liu, Runsheng.   2
Liu, Ruoheng. : Securing wireless communications at the physical layer [electronic resource] / Ruoheng Liu, Wade Trappe (eds.).  c2010 1
Liu, Ruopeng. : Metamaterials [electronic resource] : theory, design, and applications / edited by Tie Jun Cui, David R. Smith, Ruopeng Liu.  2010 1
Liu, Ruoying. : Tian xia wu zei [videorecording] = A world without thieves / Hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si ... [deng] chu pin ; chu pin ren Wang Wei ... [deng] ; jian zhi Chen Guofu ; bian ju Wang Gang, Lin Lisheng, E Lu ; dao yan Feng Xiaogang.  2004 1
  Liu, Ruoyu -- See Liu, James J. Y.   1
Liu, Ruoyu, 1584-ca. 1642.   2
Liu, Ruoyu, b. 1541.   2
Liu, Ruoyun.   2
Liu, Ruqiang, 1895- : Chinese medicinal plants from Pen ts'ao kang mu ... A. D. 1596.  1936 1
Liu, Ruxi. : Zhou Zuoren yin xiang / Liu Ruxi bian.  1997 1
Liu, Ruzhong.   3
Liu, S. C. (Shih Chi), 1939-   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next