My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu, Qingzhu.   6
Liu Qingzhu xian sheng qi shi hua dan zhu shou lun wen ji bian ji wei yuan hui, : Kao gu xue shi ye xia de cheng shi, gong yi chuan tong he Zhong wai wen hua jiao liu : Liu Qingzhu xian sheng qi shi hua dan zhu shou lun wen ji / Liu Qingzhu xian sheng qi shi hua dan zhu shou lun wen ji bian ji wei yuan hui bian.  2013 1
Liu, Qinyuan, : Stochastic control and filtering over constrained communication networks / Qinyuan Liu, Zidong Wang, Xiao He.  2019 1
Liu, Qiong, : Using zEnterprise for Smart Analytics: Volume 2 Implementation [electronic resource] / Ebbers, Mike.  2013 1
Liu, Qiong, 1913-2002. : Mu ma ren [videorecording] = The herdsman / Shanghai dian ying zhi pian chang.  2006 1
Liu, Qiping. : Bao guang tan guan / Liu Qiping.  2013 1
Liu, Qisheng,   2
Liu, Qiu, 1392-1443.   2
Liu, Qiulin.   11
Liu, Qiusheng. : Fa xian Zhongguo yuan ren de ren, Pei Wenzhong / Liu Houyi, Liu Qiusheng zhu.  1980 1
Liu, Qiuzeng. : Shan dong sheng zhi. [di 63 juan], Jin chu kou shang pin jian yan zhi / Shan dong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  2001 1
Liu, Qiwen. : Xianggang yao yong zhi wu zi yuan lu : Xianggang Zhong cao yao 1-8 ji zong suo yin = Index of Chinese medicinal herbs of Hong Kong / Li Ninghan, Liu Qiwen zhu bian.  2000 1
Liu, Qixiang, 1910- : Liu Qixiang = Liu JiXiang / [ben juan zhu zhe Yan Juanying].  1993 1
Liu, Qixing. : Engineering IT-enabled sustainable electricity services [electronic resource] : the tale of two low-cost green Azores Islands / Marija Ilić, Le Xie, Qixing Liu, editors.  c2013 1
Liu, Qiyong, : Ambient temperature and health in China / Hualiang Lin, Wenjun Ma, Qiyong Liu, editors.  2019 1
Liu, Qiyu.   2
Liu, Qiyu, 1917- : Chun qiu san zhuan ji Guo yu zhi zong he yan jiu / Gu Jiegang jiang shou ; Liu Qiyu bi ji.  1988 1
  Liu, Qiyuan -- See Liu, Jiyuan   1
Liu, Qiyuan, : Design techniques for Mash continuous-time delta-sigma modulators / Qiyuan Liu, Alexander Edward, Carlos Briseno-Vidrios, Jose Silva-Martinez.  2018 1
Liu, Qiyun. : Nuobei'er jiang jin huo de zhe yan shuo ci jing cui = Selected speeches of the Nobel prize winners / Liu Qiyun ...[et.al.] zhu.  1993 1
Liu, Qizhang, : TA-Q-BIN : service excellence and innovation in urban logistics.  2015 1
Liu, Qizhen, : High-temperature H₂S removal from IGCC coarse gas / Jiang Wu, Dongjing Liu, Weiguo Zhou, Qizhen Liu, Yaji Huang.  2018 1
Liu, Qu. : Dang dai Zhongguo tong zhi shi jie : Zhongguo de jue qi he xi fang shi jie de shuai luo / Mading Yake zhu ; Zhang Li, Liu Qu yi.  2010 1
Liu, Quan. : Guangdong Hua qiao Hua ren shi / Liu Quan zhu.  2002 1
Liu, Quan, 1972- : Dian shi she xiang yi shu / Liu Quan zhu.  2001 1
Liu, Quan : Gai ge zhe / Zhang Qie ; [cha tu Liu Quan].  1983 1
Liu, Quanfu, 1961- : Ying Han yu yan bi jiao yu fan yi = A contrastive approach to translation between English and Chinese = YingHan yuyan bijiao yu fanyi / zong zhu bian Feng Qinghua ; Liu Quanfu bian zhu.  2011 1
Liu, Quanle. : Cheng shi ke yun jiao tong jie neng guan li yan jiu [electronic resource] = Research on energy efficiency management of urban passenger transport / Liu Quanle zhu.  2011 1
Liu, Quanren. : Daoism in history : essays in honour of Liu Ts'un-yan / edited by Benjamin Penny.  2006 1
Liu, Quanyi, : Zhongguo gu jian zhu wa shi gou zao = Zhongguo gujianzhu washi gouzao / Liu Quanyi zhu bian.  2018 1
Liu, Qun,   2
Liu, Qunying. : Fujian Sheng fu nü fa zhan bao gao (2001-2010) = Report on women development in Fujian (2001-2010) / zhu bian Liu Qunying.  2011 1
Liu, Ran,   2
Liu, Ray,   2
Liu, Ray H. : Forensic DNA analysis : current practices and emerging technologies / editor, Jaiprakash G. Shewale ; coeditor, Ray H. Liu.  2014 1
Liu, Regina Y.,   3
  Liu, Regina Yueh-Chin, 1953- -- See Liu, Regina Y.   1
  Liu, Renbei, 1952- -- See Liu, Jen-pei, 1952-   1
Liu, Renben, -1367. : Shi Zongle ji / (Ming) Shi Zongle zhuan ; Xu Sanjian dian jiao. Liu Renben ji / (Yuan) Liu Renben zhu ; Chen Weilan dian jiao. Xu Bolü ji / (Yuan) Xu Bolü zhuan ; Xu Jiansan dian jiao. Wang Shuying ji / (Ming) Wang Shuying zhuan ; Lou Bo dian jiao.  2016 1
Liu, Renben, d. 1367.   2
Liu, Rendi. : Rendi Liu / [photographs by Rendi Liu] ; [designed and edited by] Jenny Zimmer.  2011 1
Liu, Rene, : The Matrimony / Director: Teng, Hua-Tao.  2015 1
Liu, Renni. : Zhongguo si xiang yu zhi du lun ji / Liu Renni, Duan Changguo, Zhang Yongtang yi.  1976 1
Liu, Renpeng. : Xiao Hong / Fan Mingru zhu bian; Liu Renpeng bian zhu.  2006 1
Liu, Renqing.   3
Liu, Renwu.   2
Liu, Renyi. : Qin Mu zuo pin xuan / [nei wen cha tu Liu Renyi].  1983 1
Liu, Richard : Early-life predictors of vascular phenotypes : in the Child Health CheckPoint and Longitudinal Study of Australian Children  2018 1
Liu, Rixin, : Xin Zhongguo qian san shi nian de jing ji : 1950-1980 nian de guo min jing ji ji hua / Liu Rixin bian zhu.  2016 1
Liu, Robin Hui.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next