My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu, Wenjun.   2
Liu, Wenkai. : Ying Han duo mei ti ji shu ci dian / zhu bian Liu Yuanhang, Ding Qifen, Liu Wenkai.  1997 1
Liu, Wenli, : Education, media and sexuality health services for girls and women : 20 years experience of China's policy and practice / Jin Chi, Wei Bu, Wenli Liu.  2014 1
Liu, Wenlin. : Yangzhou yuan lin jia tian xia : Yangzhou bo wu guan guan zang hua ben ji cui / gu wen Sun Zhijun, Ji Jianye ; zong ce hua Zhao Changzhi, Sun Yongru, Sang Guangyu ; ce hua Zhu Zhenghai, Sun Zhuanyu, Lu Suhua ; zhu bian Gu Feng ; bian ji Liu Wenlin ... [deng] ; Yangzhou bo wu guan, Yangzhou Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.  2003 1
Liu, Wenlong. : Zhongguo yu Lading Meizhou Dayang zhou wen hua jiao liu zhi / Liu Wenlong, Zhao Zhanghua, Huang Yang zhuan.  1998 1
Liu, Wenming, : Preserving privacy against side-channel leaks : from data publishing to web applications / Wen Ming Liu, Lingyu Wang.  2016 1
Liu, Wennan, : Gelunbiya Zhongguo wen xue shi / (mei)Mei Weiheng zhu bian ; Ma Xiaowu, Zhang Zhi, Liu Wennan yi = The Columbia history of Chinese literature / Victor H. Mair.  2016 1
Liu, Wenpeng. : Qing dai yi zhuan ji qi yu jiang yu xing cheng guan xi zhi yan jiu Liu Wenpeng zhu.    1
Liu, Wenqi, 1789-1854. : Yangzhou shui dao ji / Liu Wenqi zhu.  2011 1
Liu, Wenrong. : Malaixiya Hua ren jing ji de wei zhi yan bian / Liu Wenrong zhu ; Hua qiao xie hui zong hui, Shi Hua yin hang wen hua ji jin hui, Fengjia da xue jing ji yan jiu suo bian yin ; [zhu bian zhe Gao Xin, ZhangXizhe]  1988 1
Liu, Wensan, 1939- : Taiwan shen xiang yi shu / Liu Wensan zhu.  1981 1
Liu, Wenshao. : Shenzhen: dui wai kai fang yu jing shen wen ming jian she / Liu Wenshao zhu.  1989 1
Liu, Wensheng, 1962- : Shortest paths for sub-Riemannian metrics on rank-two distributions / [electronic resource] Wensheng Liu, Héctor J. Sussman [i.e. Sussmann].  1995 1
Liu, Wenshu. : Su wen ru shi yun qi lun ao ; Huangdi nei jing su wen yi pian / [Liu Weishu zhuan]. Xuan ming fang lun / [Liu Wansu zhuan].  1982 1
Liu, Wenshu, 11th/12th cent.   2
Liu, Wentai. : Wave Pipelining: Theory and CMOS Implementation [electronic resource] / by C. Thomas Gray, Wentai Liu, Ralph K. Cavin.  1994 1
Liu, Wentan. : Xi yang liu da mei xue li nian shi / Władysław Tatarkiewicz chu ; Liu Wentan yi.  1989 1
Liu, Wenxi, 1933- : Rong bao zhai hua pu. Ren wu bu fen / Liu Wenxi hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Liu, Wenxiao. : Yun xiang yi shang hua xiang rong : Han zu / Zhang Ning, Liu Wenxiao.  1995 1
Liu, Wenxin. : Xi fang jing ji xue. Hong guan bu fen / zu bian Jiao yu bu gao jiao si ; zhu bian Gao Hongye ; bian xie zhe Liu Wenxin ... [et al.].  2001 1
Liu, Wenxue. : Xinzheng Xian zhi / Xinzheng Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liu Wenxue zhu bian.  1992 1
Liu, Wenyan, 1947- : Zhongguo gu dai zhan zheng tong lan / Zhang Xiaosheng, Liu Wenyan zhu.  1990 1
Liu, Wenyan, 1955- : Zui yu fa : Zhongguo jin chang 20 nian / Liu Wenyan zhu.  2007 1
Liu, Wenyin.   13
Liu, Wenyu. : Mao Zedong du shu yu ping dian / [zhu bian Liu Wenyu, Tang Fu].  1998 1
Liu, Wenyuan.   9
Liu, Wenzhang. : Hebei di li gai yao / zhu bian Deng Shoulin ; fu zhu bian Yang Jiyu, Liu Wenzhang ; bian zhe Li Qingze [and others] ; hui tu Ma Changyin.  1984 1
Liu, Wenzhe. : Pingyang jin mu zhuan diao / Shanxi sheng kao gu yan jiu suo ; [ze ren bian ji Liu Wenzhe, Zhang Fulin].  1999 1
Liu, Wenzheng. : Dong Ya Hua ren she hui de xing cheng he fa zhan : Hua shang wang luo, yi min yu yi ti hua qu shi = DongYa Huaren shehui de xingcheng he fazhan : Huashang wangluo yinmin yu yitihua qushi / Zhuang Guotu, Liu Wenzheng zhu.  2009 1
Liu, Wenzhong.   2
Liu, Wenzhong, 1947- : Xin hai guo tu zhi : yi ge wen ge shou nan zhe de xin hai guo tu zhi / Liu Wenzhong zhu.  2007 1
Liu, Wenzhu. : Zhongguo she wai shui fa gai lun / Deng Jianxu, Liu Wenzhu bian zhu.  1988 1
Liu, William. : The dynamic magnetosphere [electronic resource] / editors: William Liu, Masaki Fujimoto.  c2011 1
Liu, William, 1941- : Culturally responsive counseling with Asian American men [electronic resource] / William Ming Liu, Derek Kenji Iwamoto, and Mark H. Chae, editors.  2010 1
Liu, William, : The dynamic magnetosphere / editors William Liu, Masaki Fujimoto.  2011 1
Liu, William Guanglin, : The Chinese market economy 1000-1500 / William Guanglin Liu.  2015 1
Liu, William Ming,   3
Liu, William T. : Modernization in East Asia : political, economic, and social perspectives / edited by Richard Harvey Brown and William T. Liu.  1992 1
Liu, William Thomas, 1930-2008.   4
  Liu, Wing Kam -- See Liu, W. K. (Wing Kam)   1
Liu, Winifred. : An introduction to gynecological exfoliative cytology : a manual for cytotechnicians. / With a forward by Ruth M. Graham.  1959 1
Liu, Woon Chia,   3
Liu, Wu.   3
Liu, Wu, 1882. : Zhuangzi ji jie nei pian bu zheng / Liu Wu bian zhu.  1958 1
Liu, Wu-chi : Vocal Recital: Ridley, Cliff - COULTHARD, J. / ARCHER, V. (Gentle Lady) [electronic resource]    1
  Liu, Wu-chi, 1907-2002 -- See Liu, Wuji, 1907-2002   1
Liu, Wu-Ming, : Schrödinger equations in nonlinear systems / Wu-Ming Liu, Emmanuel Kengne.  2019 1
  Liu, Wu-yüan, 1734-1821 -- See Liu, Yiming, 1734-1821   1
Liu, Wufei,   2
Liu, Wugou, : Lu Xun xiao shuo xuan / Lu Xun yuan zhu ; Wang Jizhen, Liu Wugou yi.  1945 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next