My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Lu, Mingge. : Fang di chan gu jia li lun yu fang fa / zhu bian Zhang Yueqing, fu zhu bian Lu Mingge, Li Ying.  1995 1
Lu, Minghua. : Han Ying yi xue chang yong ci hui / Zhang Senlin, Zeng Ping, Lu Minghua bian.  1981 1
Lu, Minghui.   4
Lü, Mingjie. : Duo zhong xing tai de Zhongguo cheng shi xiao fei zhe = The categories of city consumers in China / Huang Jinghua, Yang Xuerui, Lü Mingjie zhu.  2004 1
Lü, Mingjun.   2
Lu, Mingjun, 1970- : The Chinese impact upon English Renaissance literature : a globalization and liberal cosmopolitan approach to Donne and Milton / Mingjun Lu.  2015 1
Lu, Mingrui. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 3 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Lu, Mingshan. : Nong sang yi shi cuo yao [electronic resource] : [2 juan / Lu Mingshan zhuan].  2006 1
Lu, Mingsheng. : Yi sheng Li Shizhen / Lu Mingsheng.  1983 1
Lü, Mingzhong. : Nan fang min zu gu shi shu lu / Lü Mingzhong zhu bian ; Kuang Yuche ... [et al.] bian.  1989 1
Lü, Mingzhuo. : Li Dazhao si xiang yan jiu / Lü Mingzhuo zhu.  1983 1
Lu, Minren. : Taiwan jing ji fa zhan zong lun / zong zhu bian Yu Zongxian ; ben ji zhu bian Lu Minren.  1975 1
Lu, Miqiang (1949-). : Zhongguo gong chan dang chuang jian shi lun zhu mu lu, 1949.10-2004.12 / Ni Xingxiang zhu bian ; Zhang Xiaohong, Lu Miqiang fu zhu bian ; Zhang Yuhan bian ji.  2006 1
  Lu, Muzhou, 1599-1664 -- See Lu, Ruoteng, 1599-1664   1
Lu, Naiji, : Social networking : recent trends, emerging issues, and future outlook / editors, Xin Ming Tu, Ann Marie White and Naiji Lu.  2013 1
Lu, Naisheng. : Quan xin Han Ying ci dian : Jing ji gai ge lei = An up-to-date Chinese-English dictionary : Economic reform category / zhu bian Lu Naisheng ; bian zhe Xi Yaxian, Jin Yingying, Zhang Luwu.  1996 1
Lu, Nan, 16th cent.   2
Lü, Nan, 1479-1542.   2
Lü, Nan, (Ming) 1479-1542. : Si shu yin wen : 6 juan.  1973 1
Lü, Nangong, 1047-1086. : Guan yuan ji / Lü Nangong zhuan.  1970 1
Lu, Ning,   3
Lu, Ning, 1955- : The dynamics of foreign-policy decisionmaking in China / Lu Ning.  1997 1
Lu, Ning, 1960-   4
Lu, Ning, 1963- : Fractal imaging / Ning Lu.  1997 1
Lu, Ning, 1969- : Zhongguo chuan tong jian zhu yi shu da guan / Lu Jie, Lu Hui, Lu Ning zhu.  2000 1
Lu, Ning, 1972 February- : Energy storage for smart grids : planning and operation for renewable and variable energy resources (VERs) / edited by Pengwei Du, Ning Lu ; contributors, Hossein Akhavan-Hejazi [and twenty-six others].  2015 1
Lü, Ningsi, : Zong bian ji guan tian xia / Feng huang wei shi Lü Ningsi zhu.  2013 1
Lu, O. : Ying Han kuai ji ci dian = An English-Chinese accounting dictionary / Lu O bian.  1989 1
Lu, Oting.   2
Lü Ou za zhi she. : Lü Ou jiao yu yun dong / Lü Ou za zhi she bian ; Chen Sanjing jiao ding.  1996 1
  Lu, P`ing-yüan, 261-303 -- See Lu, Ji, 261-303   1
Lu, Pamela. : Ambient parking lot / Pamela Lu.  2011 1
Lu, Pan, : Sons and Daughters c. 1950, 1950.    1
Lu, Patrick Y., : Therapeutic delivery of RNAi / Patrick Y. Lu.  2007 1
Lu, Pau-chang, 1930- : Fluid mechanics : an introductory course / by Pau-Chang Lu.  1979 1
Lü, Pei.   2
  Lü, Pèi-lin, 1889-1947 -- See Taixu, 1889-1947   1
Lu Pei Ri, : The Chinese People's Victory: Episodes from a People's Liberation Struggle in China 1950, 1950.    1
Lu, Pei-Yun Julia. : The Prix de Rome competition : success, failure or prophet / Pei-Yun Julia Lu.  2002 1
Lu, Peih-ying. : English in medical education : an intercultural approach to teaching language and values / Peih-ying Lu and John Corbett.  2012 1
Lu, Peilian. : Yu fang yi xue / Gu Xueji zhu bian ; Lu Peilian fu zhu bian.  1989 1
  Lü, Peilin, 1889-1947 -- See Taixu, 1889-1947   1
Lu, Peng,   2
Lü, Peng, 1956-   7
Lu, Peng, 1964-   2
Lu, Philip, 1982- : Introduction to mathematical sociology / Phillip Bonacich and Philip Lu.  2012 1
  Lü, Pi-ch`eng, 1883-1943 -- See Lü, Bicheng, 1883-1943   1
Lu, Pierre Xiao. : Luxury China [electronic resource] : market opportunities and potential / Michel Chevalier and Pierre Lu ; foreword by Sidney Toledano.  2010 1
Lü, Pin, : Xining Shi zhi. Di wu juan, Gong ye zhi / "Xining Shi zhi, gong ye zhi" bian ji wei yuan hui bian ; Xie Baohua, Lü Pin zhu bian.  2010 1
Lü, Pin, 1918- : Henan Han dai hua xiang zhuan / Zhou Dao, Lü Pin, Tang Wenxing bian.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next