My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Luo, Jiwei. : Xun zong mi ji : Shanghai ge ming yi zhi xun li / Luo Jiwei bian zhu.  1991 1
Luo, Jizhi. : Zhen shi yu jia mian : Ying ju lian pu / Lo Jizhi zhu.  199- 1
Luo, Jizu.   5
Luo, John S., 1966-   2
Luo, Jun,   4
Luo, Jun, 12th/13th cent. : Baoqing Siming zhi [electronic resource] : [21 juan / Luo Jun zhuan]. Gaiqing Siming xu zhi : [12 juan / Mei Yingfa, Liu Xi zhuan].  2006 1
Luo, Jun, 1884-1935. : Zhu zi xue shu / Luo Jun zhu ; Luo Shushen dian jiao.  2008 1
  Luo, Jun, 1902-1988 -- See Shen, Congwen, 1902-1988   1
Luo, Junce. : He Qifang / Ma Er, Luo Junce bian.  1994 1
Luo, Junchong, : Yi min de zheng zhi can yu : Mei ji Hua ren yu Mei Zhong guan xi = Political participation of immigratnts : Chinese-Americans and the U.S.-China relationship / Luo Junchong zhu.  2015 1
Luo, Junti. : Han wen zi xue yao ji gai shu / Luo Junti zhu.  1984 1
Luo, Junzhou, : Cloud computing and security : first International Conference, ICCCS 2015, Nanjing, China, August 13-15, 2015. Revised selected papers / Zhiqiu Huang, Xingming Sun, Junzhou Luo, Jian Wang (eds.).  2015 1
Luo, Ka, : Xia ge chuan qi: kua yang dian ying yu nü xing xian feng / Wei Shiyu, Luo Ka zhu.  2016 1
Luo, Kai. : 2500 nian, zhan zheng yu he ping de jiao xiang : Yangzhou Shouxi Hu wen hua jing guan de li shi duan dai yan jiu / zhu zhe Luo Kai ; zhu bian Han Feng ; fu zhu bian Dong Bing, Liu Magen.  2013 1
  Luo, Kai, chin shih 1634 -- See Luo, Kai, jin shi 1634   1
Luo, Kai, jin shi 1634.   2
Luo, Kaishen. : Nanxiong huang yan zhi / zhu bian Luo Kaishen ; Nanxiong huang yan zhi bian zuan ling dao xiao zu bian.  1988 1
Luo, Kaiyu.   3
Luo, Kanglie.   7
Luo, Kanglong.   2
Luo, Kanglong, 1965- : "Tao yuan" shen chu yi Tong jia : Dong zu / Luo Kanglong zhu.  2001 1
Luo, Kangzhi. : Chuan tong wen hua zhong de sheng ji ce lue : yi Dongzu wei li an = Tactics of livelihood in traditional culture / Luo Kangzhi, Luo Kanglong zhu.  2009 1
Luo, Ke. : Chan zu nü zi : dang dai Zhongguo nü xing wen ti / Dai Qing, Luo Ke.  1996 1
Luo, Kedian. : Wang Anshi ping zhuan / Luo Kedian bian zhu.  1983 1
Luo, Kehan. : Shaxian zhi : [12 juan] / Liang Boyin xiu ; Luo Kehan zuan.  1975 1
Luo, Keheng. : Lu Shan = Lushan mountain / [zhu bian, Ouyang Quanhua ; she ying, Luo Keheng deng ; Zhongguo lü you chu ban she, Lu Shan feng jing ming sheng qu guan li ju bian].  2003 1
  Luo, Keqin, 1063-1135 -- See Yuanwu, 1063-1135   1
Luo, Kequn.   2
Luo, Keting. : Xin zhe xue jiao cheng / Hou Wailu, Luo Keting zhu.  1947 1
Luo, Kexiang. : San shi liu ji / yuan zhu Sunzi deng ; bian yi Luo Kexiang deng.  2004 1
Luo, La, : Xi Jinping li bu cong xin / Luo La bian zhu.  2013 1
Luo, Laichang. : Shanghai ren min zheng xie zhi / zhu bian Ye Yuan ; fu zhu bian Wang Jianping, Luo Laichang ; "Shanghai ren min zheng xie zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Luo, Laiyong. : Nie Rongzhen yuan shuai / Luo Laiyong, Zhou Junlun zhu.  2007 1
Luo, Lan.   4
Luo, Lang, : Lu Xun wen xue lun, Luo Lang ji lu.  1971 1
Luo, Li,   3
Luo, Li, 1953- : Wen yi zuo pin yan bo / Luo Li zhu.  2003 1
Luo, Li, active 2014, : Malaixiya Hua wen bao de shen fen zhuan huan yu ben tu fa zhan / Luo Li zhu.  2014 1
Luo, Li-chian, : 文心雕龍 [electronic resource] / Xie Liu; edited by Jen-shing Li; edited by Li-chian Luo  2007 1
Luo, Li-Hua. : Zhuan li qin quan pan ding : Zhong Mei fa tiao yu an li bi jiao yan jiu / Cheng Yongshun, Luo Lihua zhu.  1998 1
Luo, Li-Shi. : Micromechanics and Nanoscale Effects [electronic resource] : MEMS, Multi-Scale Matrials and Micro-Flows / edited by Vasyl Michael Harik, Li-Shi Luo.  2004 1
Luo, Liang. : Nanoseparation using density gradient ultracentrifugation : mechanism, methods and applications / Xiaoming Sun, Liang Luo, Yun Kuang, Pengsong Li.  2018 1
Luo, Liang, 1974- : The avant-garde and the popular in modern China : Tian Han and the intersection of performance and politics / Liang Luo.  2014 1
Luo, Liangbi. : Long yun ji [electronic resource] : [32 juan, fu lu 1 juan / Liu Yan zhuan ; Luo Liangbi bian].  2006 1
Luo, Liantian.   6
Luo, Ligang. : Shi tong, dao tong, wen tong : lun Tang Song shi qi wen xue guan nian de zhuan bian / Luo Ligang zhu.  2005 1
Luo, Liming.   5
Luo, Lin. : Jing zheng de hua yu : Ming Qing xiao shuo zhong de zheng tong xing, ben zhen xing ji suo sheng cheng zhi yi yi = Competing discourses : orthodoxy, Authenticity, and engendered meanings in Late imperial Chinese fiction / Aimeilan zhu ; Luo Lin yi.  2005 1
Luo, Ling. : Luo Ling kan Aozhou = Australia / Luo Ling zhu.  2001 1
Luo, Lingai. : Heat and mass transfer intensification and shape optimization [electronic resource] : a multi-scale approach / Lingai Luo, editor.  c2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next