My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ma, Xiaofeng. : Li dai bi ji xuan zhu.  1983 1
Ma, Xiaohe. : Moni jiao yu gu dai Xiyu shi yan jiu Ma Xiaohe zhu.  2008 1
Ma, Xiaohong.   2
Ma, Xiaojing.   2
Ma, Xiaojing, 1967- : Tu teng zhu wen hua xiang zheng lun = Tutengzhu wenhua xiangzheng lun / Ma Xiaojing zhu.  2007 1
Ma, Xiaojuan,   3
Ma, Xiaoli, : Advanced energy efficiency technologies for solar heating, cooling and power generation / Xudong Zhao, Xiaoli Ma, editors.  2019 1
Ma, Xiaomo, : Duan pian xiao shuo ji / Yitaluo Ka'erweinuo ; Ma Xiaomo yi.  2016 1
Ma, Xiaonan,   3
Ma, Xiaonian. : Zhongguo nan xing xing diao cha bao gao : Zhongguo nan xing xing diao cha shu ju fen xi = Report of an internet sexual health survey of Chinese men / Yang Dazhong, He Zhanju, Ma Xiaonian zhu.  2006 1
Ma, Xiaoqing, : Apart Together (Movie ) / Director: Wang, Quan'an.  2017 1
Ma, Xiaosheng. : Lao xin wen : Min guo jiu shi, 1941-1943 / zhu bian Chen Yimin ; Ma Xiaosheng, Zhu Zhaolin, Yang Jianmin, Lu Bing xuan bian.  1998 1
Ma, Xiaowei, : Hua yuan xun feng xi hai an : cong wai xiao ci kan Zhongguo yuan lin de Ou Zhou ying xiang / Ma Xiaowei, Yu Chunming zhu.  2013 1
Ma, Xiaowu, : Gelunbiya Zhongguo wen xue shi / (mei)Mei Weiheng zhu bian ; Ma Xiaowu, Zhang Zhi, Liu Wennan yi = The Columbia history of Chinese literature / Victor H. Mair.  2016 1
Ma, Xiaoyan, : Water cycle management : a new paradigm of wastewater reuse and safety control / Xiaochang C. Wang, Chongmiao Zhang, Xiaoyan Ma, Li Luo.  2014 1
Ma, Xiaoying, 1958- : Environmental regulation in China : institutions, enforcement, and compliance / Xiaoying Ma & Leonard Ortolano.  2000 1
  Ma, Xie, 1844-1901 -- See Mackay, George Leslie, 1844-1901   1
Ma, Xin.   4
  Ma, Xin-min -- See Ma, Xinmin   1
Ma, Xinan, : On space-time quasiconcave solutions of the heat equation / Chuanqiang Chen, Xinan Ma, Paolo Salani.  2019 1
Ma, Xing, : Tu shu guan de gu shi : cong wen zi chu chuang dao ji suan ji shi dai = Story of libraries / Fuleide Lena zhu ; Shen Ying, Ma Xing yi.  2014 1
Ma, Xingjun : Machine learning with adversarial perturbations and noisy labels  2018 1
  Ma, Xingqiao, 1886-1977 -- See Ma, Chaojun, 1886-1977   1
Ma, Xingrong.   2
Ma, Xinguang, 1969- : Tang wu dai fo si bi hua de wen xian kao cha / Ma Xinguang zhu.  2012 1
Ma, Xingxin, 1950- : Chuan dong bei kao gu yu ba wen hua yan jiu / Ma Xingxin zhu.  2011 1
Ma, Xingyuan. : Xiangshui to Mandal transect north China / principal compilers, Ma Xingyuan, Liu Changquan, and Liu Guodong.  1991 1
Ma, Xinhua. : Beijing hua ci yu li shi / bian zhe Song Xiaocai, Ma Xinhua.  1982 1
Ma, Xinlai. : Taiwan wen hua / Hu Youming, Ma Xinlai zhu.  1991 1
Ma, Xinmin.   2
  Ma, Xinxin -- See Ma, Kinkin   1
Ma, Xinyou. : Ma Duanmin gong nian pu / Ma Xinyou bian.  1971 1
Ma, Xinzhong. : Yi ling qi tuan zhi / Nong liu shi yi ling qi tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Ma Xinzhong ; fu zhu bian Liu Canhuang, Song Chaoyuan.  2004 1
Ma, Xiping, 1955- : Shui shi Ma Yingjiu / Ma Xiping zhu.  2002 1
Ma, Xisha, 1943-   3
Ma, Xiufen, 1948- : Xin ren kou li zan. Ningxia juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Ma Xiufen zhu bian.  2007 1
Ma, Xiujie. : Qinyang shi zhi / zhu bian Ma Xiujie.  1993 1
Ma, Xiulan. : Si ji yang hua / Mu Shouyi, Ma Xiulan bian zhu.  1996 1
Ma, Xiuqing, 1937- : Ma Xiuqing ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan.  2006 1
Ma, Xiutong. : Zhongguo dong wu zhi. Ruan ti dong wu men. Fu zu gang. Zhong fu zu mu. Bao bei zong ke / Ma Xiutong bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  1997 1
Ma, Xiuying. : Dongbei shi lun wen zi liao suo yin / Huang Dingtian, Ma Xiuying, Fu Mingjing bian.  1986 1
Ma, Xiuzhi. : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Guangzhou pian / zhu bian Ma Xiuzhi ... [et al.].  1992 1
Ma, Xu,   2
Ma, Xu, 1983- : Computational lithography [electronic resource] / Xu Ma and Gonzalo R. Arce.  2010 1
Ma, Xuanwei.   2
Ma, Xuefeng,   2
Ma, Xueliang.   10
Ma, Xueqiang. : Shanghai de wai guo ren, 1842-1949 = Foreigners in Shanghai, 1842-1949 / Xiong Yuezhi, Ma Xueqiang, Yan Kejia xuan bian.  2003 1
Ma, Xueqin. : Ming Qing Henan nong ye di li / Ma Xueqin zhu.  1997 1
Ma, Xuexin.   7
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next