My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qi zhi shu ju. : Wang Jingwei wen cun / [Wang Zhaoming zhu]  1935 1
Qi, Zhicui, / editor. : She hui zu zhi fa lü zhi du yan jiu / Qi Zhicui zhu.  2018 1
Qi, Zhifen. : Zhongguo de lei shu 、zheng shu he cong shu [electronic resource] / Qi Zhifen zhu.  1996 1
Qi, Zhiluan. / Rongchuan ji. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 104 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Qi, Zhiping.   8
Qi, Zhirong.   2
Qi, Zhixian. : Guo yu ji ben ju shi / Qi Zhixian deng zhu ; [zhu bian zhe Zhongguo yu wen yan jiu zhong xin].  1981 1
Qi, Zhiyan. : Nan'gong shi zhi / Hebei sheng Nan'gong shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Chunqi ; fu zhu bian Zhao Xiwen, Qi Zhiyan.  1995 1
Qi, Zhongjiu. : Sun Zhongshan xian sheng hua ce / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, Zhongguo ge ming bo wu guan bian = Dr. Sun Yat-sen, a photo album / by the Research Committee of the Historical Accounts of Past Events under the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference and the Museum of the Chinese Revolution.  1986 1
Qi, Zhongli. : Song Meiling : yi ge shi ji nü ren de meng xiang, hui huang he bei ju / Li Taishan zhu ; Qi Zhongli, Guo Hua yi.  2012 1
  Qi Zhongmin gong, 1602-1645 -- See Qi, Biaojia, 1602-1645.   1
Qiabai Cidanpingcuo. : Xizang tong shi jian bian / Qiabai Cidanpingcuo, Nuozhang Wujian, Pingcuociren.  2000 1
Qian, Anjing.   2
Qian, Bai-Xiong. : The effect of laser grading on soil surface uniformity and macro-relief surface ponding under flood irrigation / by Bai-Xiong Qian.  1991 1
Qian, Bangqi, 17th cent. : (Kangxi) Yongzhou fu zhi / [Liu Daozhu xiu ; Qian Bangqi zuan].  1992 1
Qian, Baochen. : Yishoulaoren nian pu / Qian Baochen zhuan.  1971 1
Qian, Baocong, 1892-1974.   4
Qian, Binghuan. : Chao lin bi tan / Gong Wei zhu ; Qian Binghuan zheng li.  1981 1
  Qian, Binsi, 1895- -- See Qian, Mu, 1895-   1
Qian Binsi xian sheng bai ling ji nian hui (1995 : Chinese University of Hong Kong) : Qian Binsi xian sheng bai ling ji nian hui xue shu lun wen ji.  2003 1
Qian, Bo. : Yuan lai ru ci : 1840-1949 nian Zhongguo di ben / Qian Bo, Xia Yu zhu ; De Feng gong tu.  2009 1
Qian, Bocheng.   2
Qian, Boquan. : Zhongguo Si chou zhi lu ci dian / zhu bian Xue Li ; fu zhu bian Li Kai, Qian Boquan.  1994 1
Qian, Cai, fl. 1729.   5
Qian, Changming,   2
Qian, Chaochen. : Huangdi nei jing tai su yan jiu / Qian Chaochen zhu.  1997 1
Qian, Chaoying. : Aodaliya xin Hua ren wen xue ji wen hua yan jiu zi liao xuan / Qian Chaoying bian.  2002 1
Qian, Chengdan, / editor. : Yingguo tong shi = A history of England / Qian Chengdan zhu bian.  2016 1
Qian, Chengjun, / editor. : Wu Dingjiu wen cun / Qian Chengjun bian.  2016 1
Qian, Chengrun. : Fei Xiaotong Lucun nong tian wu shi nian / Qian Chengrun, Shi Yueling, Du Jinhong zhu.  1995 1
Qian, Chengzhi, 1612-1693.   4
Qian, Chongwei. : Qingpu xian xu zhi : Jiangsu sheng : [24 juan : tu 1 juan : fu bian 1 juan] / Qian Chongwei zuan ; Zhang Renjing xiu ; Jin Yongliu xu zuan.  1975 1
Qian, Chuancang. : Yangzhou min su [electronic resource] / Qian Chuancang zhu.  2003 1
Qian, Chuijun,   3
Qian, Chun. : Yong heng de huai nian [electronic resource]: Qian Siliang xian sheng bai nian ming dan ji nian wen ji / Qian Chun, Qian Xu, Qian Fu jing bian.  2007 1
Qian, Chunlian. : Huan ying nian hua : kua yue shi kong de ying xiang zuo zhe yan jiu / Qian Chunlian zhu.  2007 1
Qian, Chunqi,   2
Qian, Cun Hua. : Reliability modeling with applications : essays in honor of Professor Toshio Nakagawa on his 70th Birthday / editors, Syouji Nakamura, Kinjo Gakuin University, Japan, Cun Hua Qian, Nanjing University of Technology, China, Mingchih Chen, Fe Jen Catholic University, Taiwan.  2014 1
Qian, Da, / author. : Suzhou min ju ying jian ji shu / Qian Da, Yong Zhenhua zhu.  2014 1
Qian, Dajiang. : Zhongguo gu dai ke ji jian shi / Qian Dajiang bian zhu.  1975 1
Qian, Danyi. : Shanghai Gaoqiao shi hua zhi / zhu bian Qian Danyi ; chang wu fu zhu bian Wang Jinping ; fu zhu bian Cai Yicai ... [et al.] ; "Shanghai Gaoqiao shi hua zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Qian, Daqun, 1935- : Tang lü yu Tang dai li zhi / Qian Daqun, Guo Chengwei zhu.  1994 1
Qian, David D., / editor. : Teaching and learning English in East Asian universities : global visions and local practices / edited by David D. Qian and Lan Li.  2014 1
Qian, Daxin, 1728-1804.   11
Qian, Dazhao, 1744-1813,   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next