My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qiangfang, Gui.   2
Qianjiang nian jian bian zuan wei yuan hui. : Qianjiang nian jian = Qian Jiang nian jian / Qianjiang nian jian bian zuan wei yuan hui bian ji.    1
Qianjiang Tujiazu Miaozu Zizhixian (China). : Qianjiang nian jian = Qian Jiang nian jian / Qianjiang nian jian bian zuan wei yuan hui bian ji.    1
Qianjiang Tujiazu Miaozu Zizhixian xiao nan hai yin shui gong cheng guan li ju. : Qianjiang wen shi zi liao. Di 8 ji, Xiao nan hai yin shui gong cheng [electronic resource] / Wang Shaoming zhu bian ; Qianjiang Tujiazu Miaozu Zizhixian xiao nan hai yin shui gong cheng guan li ju, Zheng xie Qianjiang Tujiazu Miaozu Zizhixian wen shi wei yuan hui bian.  1995 1
Qianling bo wu guan, / editor. : Tang Yide tai zi mu fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Qianling bo wu guan bian zhu.  2016 1
Qianlong, Emperor of China, 1711-1799.   50
Qianlong Huang Di. : Manzhou ji shen dian li / Qianlong Huang Di chi zhuan = The Emperor's scrifice to the supreme deity in Manchuria / imperial order Emperor Ch'ien Lung.  1994 1
Qianmu'er·dawamaiti.   5
Qiannan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qiannan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou zhi. Wen wu ming sheng zhi / Qiannan Buyi zu Miao zu zi zhi zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.    1
Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui : Buyi zu min su zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui ; Huang Yiren, Wei Lianzhou bian zhuan.  1985 1
Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui.   21
Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shizhi bianzuan weiyuanhui. : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi : Minzu zhi / Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou shizhi bianzuan weiyuanhui Di 4 juan, Minzu zhi.  1993 1
Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qiannan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Di 41 juan, Zheng quan zhi / Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Qianshan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianshan xian zhi / Qianshan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Qianshan xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianshan xian zhi / Qianshan xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Zheng Weixiong zhu bian ; Zhang Muyuan, Chen Liansheng fu zhu bian.  1990 1
Qianshanmuxue, / author. Author. : Qi chang wei jia shi yuan yuan yu zheng jian yi tong / Qianshanmuxue zhu.  2013 1
Qiantangxihuyin sou. / Hu shao bao ping Wo ji. 1990. : Dou shi huan : [12 hui] / Xiaoxiangmijinduzhe zhe [zhu]. Hu shao bao ping Wo ji / Qiantangxihuyinsou shu.  1990 1
"Qianxi Xian cai zheng zhi" bian wei hu. : Qianxi Xian cai zheng zhi / "Qianxi Xian cai zheng zhi" bian wei hui bian.  2001 1
Qianxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian; Pan Xiuhua, Sun Wanzhong zhu bian.  1991 1
Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui. : Qianxi xian zhi / Qianxi xian zhi bian xie wei yuan hui.  1988 1
Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Qing fang gong ye zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
"Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang / "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu, "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2007 1
"Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang / "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" bian xie zu, "Qian xi nan Buyizu Miaozu Zizhizhou gai kuang" xiu ding ben bian xie zu.  2007 1
Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu. : Qianxinan Zhou jiao yu zhi / Qianxinan Zhou jiao yu zhi bian zuan ling dao xiao zu bian zuan.  1997 1
Qianxinan Zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Xiang zhen qi ye zhi / Qianxinan Zhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Qianyang xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianyang xian zhi / Qianyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
  Qianzhongshu, 1910- -- See Qian, Zhongshu, 1910-   1
Qianzhou Zhen zhi bian zuan wei yuan hui. : Qianzhou Zhen zhi / Qianzhou Zhen zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Yuegen ; fu zhu bian Chen Weimin.  2002 1
Qianzi. : You er meng xue jing hua / Qi Meng, Qianzi bian zhu.  1995 1
Qiao, Aimi. : Xin ying han er tong cai tu ci dian = A new English-Chinese dictionary for children with coloured picture / Qiao Aimi, Li Ranfen bian ; Wu Jianxing, Niu Qunfei hua.  1993 1
Qiao, Bian. : Zhongguo ke yi shuo bu / Song Qiang, Zhang Zangzang, Qiao Bian deng zhu.  1996 1
Qiao, Bin.   3
Qiao, Chaoxin. : Rongshui Miao zu mai yan gu gui / zhi xing zhu bian Zhang Shengzhen, zhi xing fu zhu bian Liang Bin ; sou ji zheng li Qiao Chaoxin, Li Wenbin, He Minghui.  1994 1
Qiao Che, Jieling. : Zhongguo gu dai yu yan yi bai pian : Han Ying dui zhao / Qiao Che Jieling xuan yi = 100 ancient Chinese fables : Chinese-English / by K.L. Kiu.  1985 1
Qiao Chuanyi. : Ren min bi te zhong piao juan jian cang da dian / Zhang Xinzhi, Wang Xuewen, Qiao Chuanyi zhu.  2005 1
Qiao, Chuanzao. : Xing xing zhai / Qiao Chuanzao.  1985 1
Qiao, Chunming. : High-speed networking [electronic resource] : a systematic approach to high-bandwidth low-latency communication / James P.G. Sterbenz and Joseph D. Touch ; with contributions from Julio Escobar, Rajesh Krishnan, Chunming Qiao ; technical editor A. Lyman Chapin.  2001 1
Qiao, Daji. : Quality, reliability, security and robustness in heterogeneous networks [electronic resource] : 7th International Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness, QShine 2010, and Dedicated Short Range Communications Workshop, DSRC 2010, Houston, TX, USA, November 17-19, 2010, Revised selected papers / Xi Zhang, Daji Qiao (eds.).  c2012 1
Qiao, Dengyun,   2
Qiao, Feng,   5
Qiao, Fusheng. : Zhongguo xian dai wen xue zuo pin xuan du / Qiao Fusheng, Zhu Liangqing, Zhao Xianzhou ... [et al.] bian xie.  1981 1
Qiao, Gina,   2
Qiao, Gong. : Fa lun gong chuang shi ren Li Hongzhi ping zhuan / Zhang Weiqing, Qiao Gong.  1999 1
Qiao, Guanghui, / author. : Ming qing xiao shuo xi qu cha tu yan jiu = The studies on illustrations of novels and dramas in the Ming and Qing dynasties / Qiao Guanghui zhu.  2016 1
Qiao, Guanghui, 1970- : Ming dai jian deng xi lie xiao shuo yan jiu / Qiao Guanghui zhu.  2006 1
Qiao, Guangyu : The UN-ASEAN policy coordination on trafficking in persons  2019 1
Qiao, Guanhua, 1913-1983.   5
Qiao, Guohou, / author. : Zhongguo di tan jing ji fa zhan mo shi yu zheng ce ti xi yan jiu / Qiao Guohou [and eight others] bian zhu.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next