My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shanghai tong zhi bian zuan wei yuan hui. : Shanghai tong zhi / "Shanghai tong zhi bian zuan wei yuan hui" bian ; [zong zuan Huang Meizhen ; fu zong zuan Liu Qikui, Wang Xiaojian].  2005 1
Shanghai tong zhi guan,   2
  Shanghai Traditional Music Ensemble -- See Shanghai min zu yue tuan   1
  Shanghai Traditional Orchestra -- See Shanghai min zu yue tuan   1
Shanghai tu shu guan.   34
Shanghai tu shu guan. : Qing mo nian hua hui cui : Shanghai tu shu guan guan cang jing xuan / [bian zhe Shanghai tu shu guan jin dai wen xian bu].  2000 1
Shanghai tu shu guan. : Li shi wen xian / Shanghai tu shu guan li shi wen xian yan jiu suo bian.  1999- 1
"Shanghai tu shu guan shi ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai tu shu guan shi ye zhi / zhu bian Zhu Qingzuo ; "Shanghai tu shu guan shi ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Shanghai tu shu guan. : Guo Moruo ji wai xu ba ji / Shanghai tu shu guan wen xian zi liao shi, Sichuan da xue Guo Moruo yan jiu shi he bian.  1983 1
  Shanghai University of Finance and Economics -- See Shanghai cai jing da xue   1
Shanghai wai guo yu xue yuan.   2
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Alabo shi jie [electronic resource] = Arab world.    1
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Zhongguo jin xian dai shi gang, 1840-1989 / Shanghai wai guo yu xue yuan chu guo pei xun bu bian ; [zhu bian Geng Longming ; fu zhu bian Dou Hui, Chen Xianjin, Hu Zhenghao ; bian zhe Dou Hui ... et al.].  1990 1
Shanghai wai guo yu xue yuan Han E ci dian bian xie zu. : Han E xiao ci dian = Kitaĭsko-russkiĭ Slovarʼ-minimum / Shanghai wai guo yu xue yuan Han E ci dian bian xie zu.  1980 1
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Jian ming Xi Han ci dian = Diccionario manual Español-Chino / Shanghai wai guo yu xue yuan "jian ming Xi Han ci dian" zu bian.  2014 1
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Xiu zhen E Han ci dian / Shanghai wai guo yu xue yuan "Xiu zhen E Han ci dian" bian xie zu.  1979 1
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Guo ji hui yi shu yu hui bian / Jean Herbert zhu bian ; Shanghai wai guo yu xue yuan ying yu xi han yi.  1962 1
Shanghai wai guo yu xue yuan. : Zhongguo xue sheng Ying yu chang jian cuo wu fen xi / Shanghai wai guo yu xue yuan Ying yu xi "Zhongguo xue sheng Ying yu chang jian cuo wu fen xi" bian xie zu.  1981 1
Shanghai wai guo yu yan jiao xue zi liao zhong xin. : Wai yu jie [electronic resource] = Foreign language world : FLW / [Shanghai wai guo yu xue yuan].    1
Shanghai wai mao shi hua bian xie zu. : Shanghai wai mao shi hua / Shanghai wai mao shi hua bian xie zu.  1976 1
Shanghai wai shi zhi bian ji shi. : Shanghai wai shi zhi / zhu bian Zhou Mingwei, Tang Zhenchang ; fu zhu ian Gao Sen ... [et al.] ; zong zuan He Zhijian, Xiong Yuezhi ; "Shanghai wai shi zhi" bian ji shi bian.  1999 1
"Shanghai wei sheng zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai wei sheng zhi / zhu bian Zhang Mindao, Shao Haoqi ; fu zhu bian Sun Rangchun, Zhang Gang ; "Shanghai wei sheng zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji tuan zhu. : Bai nian shi bo meng / Shanghai shi bo hui shi wu xie tiao ju, Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji tuan.  2009 1
Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji yuan wai yu pin dao. : Shi bo dang an : Chuan yue bai nian de sheng shi fan ying = Expo file / Shanghai ying xiang zi liao guan, Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji yuan wai yu pin dao.  2009 1
Shanghai wen guang xin wen ji tuan. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
Shanghai wen hua chu ban she.   4
Shanghai wen hua fa zhan ji jin hui.   2
"Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu. : Shanghai wen hua nian jian = Shanghai culture yearbook / ["Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu bian].  1987- 1
"Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui.   2
Shanghai. : Xu Guangqi shou ji / Shanghai wen wu bao guan wei yuan hui bian, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1962 1
"Shanghai wen wu bo wu guan zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai wen wu bo wu guan zhi / zhu bian Ma Chengyuan ; fu zhu bian Huang Xuanpei, Li Junjie ; "Shanghai wen wu bo wu guan zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Shanghai wen xian cong shu bian wei hui.   2
Shanghai wen yi chu ban she.   22
Shanghai World Expo (2010 : : Shi bo chang guan xun li [videorecording].  2010 1
Shanghai World Expo (2010 : Public Forums. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Gong zhong lun tan / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China Forum proceedings. Public Forum / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai World Expo (2010 : Summit Forum. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Gao feng lun tan. Cheng shi chuang xin yu ke chi xu fa zhan / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China forum proceedings. Summit Forum. Urban innovation and sustainable development / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai World Expo (2010 : Theme Forum.   6
Shanghai World Expo (2010 : Youth Summit Forum. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Qing nian gao feng lun tan. Qing nian, cheng shi, wei lai / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China Forum proceedings. Youth Summit Forum. Youth, city, future / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai WTO shi wu zi xun zhong xin.   2
Shanghai wu gang (ji tuan) you xian gong si. : Wu li ce shi [electronic resource] = Metal physics examination and testing.    1
"Shanghai wu zi liu tong zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai wu zi liu tong zhi / zhu bian Yang Jianfang ; fu zhu bian Deng Jinhai ... [et al.] ; "Shanghai wu zi liu tong zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Shanghai xi ju jia xie hui. : Shanghai xi ju = Shanghai xiju.    1
Shanghai xi ju xue yuan.   2
Shanghai xi ju xue yuan.   2
Shanghai xi ju xue yuan. : Xian dai xi ju jia Xiong Foxi / Shanghai xi ju xue yuan Xiong Foxi yan jiu xiao zu bian ; Chen Duo ... [et al.] bian xuan.  1985 1
Shanghai xi ju xue yuan. : Zhongguo min zu fa shi / Shanghai xi ju xue yuan "Zhongguo min zu fa shi" bian wei hui ; zhu bian Dai Ping ; fu zhu bian Liu Yonghua [and others].  1999 1
Shanghai xi ju xue yuan. : Zhongguo min zu fu shi / [Shanghai xi ju xue yuan "Zhongguo min zu fu shi" bian wei hui ; zhu bian Wang Fushi ; hui tu Li Ruiding ... [et al.] ; she ying Ou Guoliang ... [et al.] ; wen zi Dai Ping, Ding Jiasheng].  1986 1
Shanghai xian (China) : Shanghai xian gong ye zhi / Shanghai xian gong ye ju "Shanghai xian gong ye zhi" bian xie zu bian.  1989 1
  Shanghai Xian Dai Architectural Design (Group) Co., Ltd. -- See Shanghai xian dai jian zhu she ji (ji tuan) you xian gong si.   1
  Shanghai Xian Dai Design Group -- See Shanghai xian dai jian zhu she ji (ji tuan) you xian gong si.   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next