My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shen, Wenyi.   3
Shen, Wenyu. / Performer. : Chinese sights and sounds : 24 pieces by themes on Chinese folktunes for piano = yan huang feng qing : er shi si shou zhong guo min ge zhu ti gang qin qu / Bao Yuankai ; arranged by Zhu Peibin.  2008 1
Shen, Wenyuan. : Gu jin su yu ji cheng [electronic resource] / Wang Shushan ... [et al.] ji.  1989 1
Shen, Wenzhuo.   2
shen win kuang : Hazzard's geriatric medicine and gerontology.  2009 1
Shen, Winny, / editor. : The Cambridge handbook of the global work-family interface / edited by Kristen M. Shockley, Winny Shen, Ryan C. Johnson.  2018 1
Shen, Wuji. : Nuo su lu byx ddop zhy / [Shen Wuji bian zhu].  2000 1
Shen, X. (Xuemin), 1958-   22
Shen Xian cai zheng zhi bian zuan ban gong shi. : Shen Xian cai zheng zhi / "Shen Xian cai zheng zhi" bian zuan ban gong shi bian.  2006 1
  Shen Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui -- See Shandong Sheng Shen Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui   1
Shen, Xiang. : Taiwan sui bi [electronic resource] / Shen Xiang zhu.  2009 1
Shen, Xiankai. : Zheng Banqiao yan jiu / Shen Xiankai zhu.  1988 1
Shen, Xiao-nan Susan. : The prosody of Mandarin Chinese / Xiao-nan Susan Shen.  c1990 1
Shen, Xiaobai,   5
Shen, Xiaobo. : Zen yang hua he hua / Shen Xiaobo zhu.  2003 1
Shen, Xiaochu. : Jing dian Huangpu : Shanghai shi Huangpu qu you xiu li shi jian zhu = Classical Huangpu : the heritage architectures of Huangpu district, Shanghai / Shen Xiaochu zhu bian ; He Mingjie, Wang Anshi fu zhu bian ; Chen Haiwen deng ling xian she ying.  2007 1
Shen, Xiaofang   2
Shen, Xiaofang, 1952-   2
Shen, Xiaohuan. : Xunzi ji jie / [Qing] Wang Xianqian zhuan ; Shen Xiaohuan, Wang Xinxian zheng li.  2012 1
Shen, Xiaolan. : Shanghai liang cai nü Zhang Ailing Su Qing xiao shuo jing cui / Shen Xiaolan, Yu Qing xuan bian.  1994 1
Shen, Xiaolan, 1952-, / author. : Shu xiang sui yue : Yang Jiang = SHUXIANG SUIYUE : YANGJIANG / Shen Xiaolan zhu.  2012 1
Shen, Xiaolong.   7
Shen, Xiaomei. : Han zi shu lin : dian shi tai mei tian yi zi ji jin / Zhang Qingmian, Shen Xiaomei bian zhu.  1988 1
Shen, Xiaomei, 1958- : Zhongguo 21 shi ji cheng shi fan pin kun zhan lue yan jiu / Wang Chaoming, Shen Xiaomei deng zhu.  2005 1
Shen, Xiaoping.   2
Shen, Xiaotong, 1964-   2
Shen, Xiaoyin. : Xi lian ren sheng : Hou Xiaoxian dian ying yan jiu / Lin Wenqi, Shen Xiaoyin, Li Zhenya bian.  2000 1
Shen, Xiaoyun, 1951-   2
Shen, Xicheng. : Mei ying ji : Lu Xun, Yu Dafu yu Riben ji qi ta / Shen Xicheng zhu.  1976 1
Shen, Xiegui. : Tou shi Shanghai jin dai jian zhu = Toushi Shanghaijindaijianzhu / Shen Fuxu, Shen Xiegui zhu.  2004 1
Shen, Xieyuan. : Tu Shen nian pu / Shen Xieyuan zhu.  1958 1
Shen, Xilin.   2
Shen, Xilun. : Zhongguo quan tong wen hua he yu yan = Zhongguo chuantong wenhua he yuyan / Shen Xilun zhu.  1995 1
Shen, Ximeng.   2
Shen, Xin, 1942- : Lu Xun yan jiu xin tan [electronic resource] / Shen Xin zhu.  2004 1
Shen, Xincheng, / translator. : Zu shu de kao gu : gou jian gu jin de shen fen / (Ying) Xi'an Qiongsi zhu ; Chen Chun, Shen Xincheng yi = The archaeology of ethnicity : constructing identities in the past and present / Sían Jones.  2017 1
Shen, Xinghua. : Huang He Sanjiaozhou fang yan yan jiu / Shen Xinghua zhu.  2005 1
Shen, Xingliang. : Ying Han liu xing bing xue ci dian [electronic resource] / Cui Yiqing ... [et al.] zhu bian.  2007 1
Shen, Xingpei, / editor. : Hu Shiyan yan jiu zi liao / Shen Xingpei bian.  2016 1
Shen, Xingyuan. : Fujian min jian gu shi / Shen Xingyuan sou lu = Folktales from Fu-chien, China / by Shen Xingyuan.  1984 1
Shen, Xinmin. : Qing Ding Bing ji qi shan ben shu shi cang shu zhi yan jiu / Shen Xinmin zhu.  1991 1
Shen, Xinpu, 1963- : Drilling and completion in petroleum engineering [electronic resource] : theory and numerical applications / editors, Xinpu Shen, Mao Bai & William Standifird.  c2012 1
Shen, Xintai, / translator. : Ma'erba zhuan / Chatongjiebu zhu ; Zhang Tiansuo, Shen Xintai, Wen Guogen, Zhang Jiaxiu yi.  2016 1
Shen, Xinyan. : Zhongguo gu dai yang sheng chang shou shu : dao jia mi chuan hui chun gong / Bian Zhizhong zhu ; Shen Xinyan zheng li.  1986 1
Shen, Xipeng, / editor. : Languages and compilers for parallel computing : 28th International Workshop, LCPC 2015, Raleigh, NC, USA, September 9-11, 2015. Revised selected papers / Xipeng Shen, Frank Mueller, James Tuck (eds.).  2016 1
Shen, Xiping. : Nan Song Jin Yuan shi qi de dao jiao wen yi mei xue si xiang / Shen Xiping zhu.  2007 1
Shen, Xu.   2
Shen, Xuemin,   3
Shen, Xuemin (Sherman), / author. : Enabling content distribution in vehicular ad hoc networks / Tom H. Luan, Xuemin (Sherman) Shen, Fan Bai.  2014 1
Shen, Xueming.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next