My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  SHHD -- See Great Britain. Scottish Home and Health Department   1
SHHH Australia. : Getting the message across : the art of communication between the hearing & the hard of hearing / Joan Hansen and Nance Shephard.  1987 1
Shi, Aidong.   2
Shi, Anbin, : China's media go global / edited by Daya Kishan Thussu, Hugo de Burgh and Anbin Shi.  2018 1
Shi, Anchang.   2
Shi, Anqing.   4
Shi, Anshi. : Yu yan xue gai lun / Gao Mingkai, Shi Anshi zhu bian.  1963 1
Shi, Anyi. : Xiu zhen Fa Hua (Pinyin) ci dian = Petit dictionnaire franc̜ais-chinois (avec transcription phonʻetique chinoise en pinyin) / Li Xiuqin, Huangfu Qinglian, Shi Anyi bian.  1983 1
"Shi ba da yi lai dang feng lian zheng jian she he fan fu bai fa gui zhi du hui bian" bian xie zu. : Shi ba da yi lai dang feng lian zheng jian she he fan fu bai fa gui zhi du hui bian (2015 nian zeng ding ban) / Ben shu bian xie zu bian ; [ze ren bian ji An Leming].  2015 1
  Shi-ba, Sen, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C. -- See Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C.   1
Shi, Bainian, 1949- : Cheng shi bian yuan ren : jin cheng nong min gong jia ting ji qi zi nü wen ti yan jiu = The urban marginalized : research on migrant family and their children / Shi Bainian deng bian zhu.  2005 1
Shi, Baiying. : Xizang min jian gu shi ji / Shi Baiying bian.  1970 1
Shi, Bao, 1528. : Hengyang ji [microform] : [3 juan] / Shi Bao zhu ; Liang Weishu ding.  1644 1
Shi, Bao, d. 1528. : Xiong feng ji [10 juan, Shi Bao zhuan.  1972 1
Shi, Bao, jin shi 1487. : Xiongfeng ji [electronic resource] : [10 juan / Shi Bao zhuan].  2006 1
Shi bao wen hua bian ji wei yuan hui. : Zhen cang 20 shi ji Taiwan / Shi bao wen hua bian ji wei yuan hui.  2000 1
  Shi, Baochang, active 6th century -- See Baochang, active 6th century   1
Shi, Baoguang. : Dunhuang xing wen hua = Dunhuang sex culture / Shi Chengli, Shi Baoguang, Huang Jianchu zhu.  1999 1
Shi, Baoguo. : Fang Dongmei lun dao jia si xiang / Shi Baoguo zhu.  2012 1
Shi, Baoqin. : Xin ren kou li zan. Jilin juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Shi Baoqin zhu bian.  2007 1
Shi, Baoxiu, 1950-   2
Shi, Baoyi.   7
Shi, Bei. : Ren sheng, shi ye, she hui : shi dai nü xing zhuan fang / Shi Bei zhu.  1990 1
Shi, Bi. : Hu Jintao de zui hou ji hui / Shi Bi bian zhu.  2007 1
Shi, Biaoqin. : Shui ku yi min guan li gong cheng / Shi Biaoqin bian zhu.  2015 1
Shi, Bing. : Zhongguo gong ren yun dong shi hua / Shi Bing.  1985- 1
Shi, Bing, 18th/19th cent. : Liyang xian zhi : Jiangsu sheng / Li Jingyi deng xiu ; Shi Bing deng zuan.  1983 1
Shi, Bingchuan. : Dao yu hua : dao jia dao jiao yi "dao" hua ren si xiang yan jiu / Shi Bingchuan zhu.  2012 1
Shi, Binghua, 1946- : Quan qiang Mulian jiu mu / Long Bide, Shi Binghua jiao ding.  2001 1
Shi, Binghui. : Zhang Ziping ping zhuan / Shi Binghui bian.  1936 1
Shi, Bo.   3
  Shi bo (2010 : -- See Shanghai World Expo (2010 : China)   1
  Shi bo hui (2010 : -- See Shanghai World Expo (2010 : China)   1
Shi, Bolin. : Zhongguo jin xian dai zheng zhi ti zhi de yan bian yu fa zhan / Shi Bolin, Peng Xiaoping zhu.  1991 1
Shi, Bonnie, : 7.30 : November 16, 2016.  2016 1
Shi, Boxuan, 14th cent.   4
Shi, Buzhuo. : Ming Qing gu shi / Fan Guangsen, Shi Buzhuo xuan zhu.  1984 1
Shi, Caijun.   3
Shi, Cangjin, 1971-   2
Shi, Canrong. : Tong gong = Tonggong / Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji.  1965 1
Shi, Changdong.   2
Shi, Changqing. : Ying xiao wen an xie zuo ji qiao yu shi li [electronic resource] / Shi Changqing, Zou Li bian zhu.  2008 1
Shi, Changtai. : Tang shi yi shu ji qiao [electronic resource] / Shi Changtai zhu.  1991 1
Shi, Changtai, 1938- : Wang Wei shi ge yi shu lun = WangWei shige yishulun / Shi Changtai zhu.  2016 1
Shi, Changxu. : Cai liao da ci dian / Shi Changxu zhu bian ; Zhongguo cai liao yan jiu xue hui zhu ban.  1994 1
Shi, Changyou. : Minguo di fang qian piao tu lu / Shi Changyou bian.  2002 1
Shi, Changyu.   4
Shi, Chaojiang.   2
Shi, Chaojiang (1950-). : Zhongguo miao xue / Shi Chaojiang zhu.  1999 1
Shi, Chaolun. : Tang dai fu nü fa ji = Hair fashions of Tang-Dynasty women = Tōdai josei no tabusa / He Jian'guo, Zhang yanying, Guo Youmin bian [zhuan ; fan yi Ding Shan, Wen Bo, Shi chaolun].  1987? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next