My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Tang, Yun. : Taiwan cheng shi hua fa zhan ji qi dong li yan jiu [electronic resource] : ji yu kong jian ji liang jing ji xue de shi zheng fen xi = Study of Taiwan's urbanization and its mechanism : an empirical analysis based on spatial econometrics / Tang Yun zhu.  2011 1
Tang, Yun, 1910- : Rong bao zhai hua pu. Hua niao shan shui bu fen/ Tang Yun hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Tang, Yun, -1969. : Shi ji : fu Tang Yun shi cun / Chen Yinke zhu.  2015 1
Tang, Yunjun. : Jiangsu wen wu gu ji tong lan / zhu bian Tang Yunjun, fu zhu bian Su Youchun.  2000 1
Tang, Yunmeng. : WHO gao ling you shan cheng shi zhi biao ke ji xing zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Shunzhi ; xie tong zhu chi ren Wu Kejiu ; yan jiu yuan Qiu Ziheng ; yan jiu zhu li Tang Yunmeng, Wu Tingying.  2012 1
Tang, Yunming. : Tang Yunming kao gu lun wen ji.  1990 1
Tang, Yunmo.   2
Tang, Yunxiang. : Zhongguo fei shou xian shi chang fa zhan yan jiu bao gao 2003.  2004 1
Tang, Yunzhou.   2
Tang, Yuqi. : Shi ji mo de piao bo = Shijimodepiaobo / Tang Yuqi zhu.  2006 1
Tang, Yuyang. : Xing zou yu li shi yu wei lai zhi jian : Datong Yungang shi ku bao hu xing ku yan gai nian she ji gong zuo fang = Wandering in the history and the future of Yungang Grottoes : workshop on conceptual design of cave protector / zhu bian, Tang Yuyang, Zou Jingyu ; can bian, Pan Yingjun, Ouyang Wen.  2007 1
Tang, Yuyuan, 1935- : Zhongguo lun li si xiang shi / Tang Yuyuan zhu.  1996 1
Tang, Zaisheng. : Quanxian zhi / Huang Kun [i.e. Kun]-shan deng xiu ; Tang Zaisheng deng zuan.  1974 1
Tang, Zaixing. : Wen xue li lun ci dian / Zheng Naizang, Tang Zaixing zhu bian.  1989 1
Tang, Zangun.   2
Tang, Zesheng. : Computer applications in production and engineering / edited by Qiangnan Sun, Zesheng Tang and Yijun Zhang.  1995 1
  Tang Zhanghuai tai zi, 651-684 -- See Li, Xian, 651-684   1
Tang, Zhangping.   2
Tang, Zhanyun. : Qi su yu su zhuang / Tang Zhanyun zhu bian ; Shi Jinping fu zhu bian.  1993 1
Tang, Zhanyun, 1882-1960. : Zhui biao wen zi yu yin xue shu yao, Tang Zhanyun shu.  1963 1
Tang, Zhaofan. : Bama Yaozu Zizhixian tu di zhi / zhu bian Tang Zhaofan ; Bama Yaozu Zizhixian tu di guan li ju.  1999 1
Tang, Zhaohui.   2
Tang, Zhaomin.   2
Tang, Zhaoxia. : Zhongguo dian li shi chang jie gou gui zhi gai ge yan jiu [electronic resource] / Tang Zhaoxia zhu.  2011 1
Tang, Zhaoyou. : Zhongguo ke xue ji shu zhuan jia zhuan lue [electronic resource] / Tang Zhaoyou zhu bian.  2007 1
Tang, Zhaoyun. : Dang dai Zhongguo ren kou zheng ce yan jiu / Tang Zhaoyun zhu.  2005 1
Tang, Zhe.   2
Tang, Zhenchang.   6
Tang, Zhenchu. : Min sheng zhu yi yao yi / Tang Zhenchu bian.  1955 1
Tang, Zhenchu, 1915-   3
Tang, Zheng Sophia.   8
Tang, Zhengfan, : Yi dai yi lu, xi bu jue qi : "Shi san wu" shi qi Zhenning Buyizu Miaozu Zizhixian rong ru "yi dai yi lu" zhan lüe yan jiu / Ou Xiangjing, Tang Zhengfan zhu.  2016 1
  Tang Zhengguan, 597-649 -- See Tang Taizong, Emperor of China, 597-649.   1
Tang, Zhenghong. : Eco-city and green community : the evolution of planning theory and practice / Zhenghong Tang, editor.  2010 1
Tang, Zhengmang. : Xin Zhongguo liang shi gong zuo liu shi nian / Tang Zhengmang deng zhu.  2009 1
Tang, Zhengping. : Ru shi yu nong chan pin shi chang kai fang / zhu bian Tang Zhengpin, Zheng Zhihai ; fu zhu bian Ni Hongxing, Zuo Changkai.  2000 1
Tang, Zhengqiu.   2
Tang, Zhengrui. : Zhong Mei qi ju zhong de Taiwan wen ti : 1969.1-1999.12 / Tang Zhengrui zhu.  2000 1
Tang, Zhenjing. : Sha shi yu / [Tang Zhenjing ... et al. bian xie]  1974 1
Tang, Zhenling. : Tacheng shi zhi / Tacheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Yao Kewen ; fu zhu bian Di Feng, Tang Zhenling.  1995 1
Tang, Zhenna, : Ying Han Han Ying peng ren ci hui shou ce / bian zhe Zhang Xiaojun, Tang Zhenna, Kang Lingyan = An English-Chinese Chinese-English Glossary of Cooking.  2013 1
Tang, Zhennan. : Xiong Jinding zhuan / Liu Menghua, Tang Zhennan, Min Qunfang zhu.  1992 1
Tang, Zhenyu, : Jinmen zhan di wen hua shi lu = Battlefield culture in Kinmen / Huang Zhenliang wen ; Tang Zhenyu tu.  2013 1
Tang, Zhenzhu.   4
Tang, Zhesheng. : Zhongguo xian dai hua ji wen xue shi lüe / Tang Zhesheng zhu.  1992 1
Tang, Zhi. : Yi wen tan wei lu / Tang Zhi.  1985 1
Tang, Zhichun, 1350-1401.   2
Tang, Zhijun.   13
Tang, Zhijun, 1924- : Yin bing shi yi zhen : wei shou ru jie ji de Liang Qichao wen gao ji han zha / Tang Zhijun, Tang Renze bian zhu.  2016 1
Tang, Zhilan. : Deang zu : Luxi Santaishan Xiang Mengdan Cun / Deang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Tang Zhilan, Li Tao.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next