My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Jiansheng, 1937-. : 1947 Taiwan er er ba ge ming [electronic resource] / Wang Jiansheng, Chen Wanzhen, Chen Yongquan he zhu.  1991 1
Wang, Jiansheng, 1946- : Gu dian shi xuan ji ping zhu / Wang Jiansheng zhu.  2003 1
  Wang, Jiansheng, 1960- -- See Wang, J.-S. (Jian-Sheng), 1960-   1
Wang, Jiantang.   2
Wang, Jianting. : Liu ying de gu shi [electronic resource] / Wang Zhaoxiang, Wang Jianting bian zhu.  1996 1
Wang, Jianwei,   2
Wang, Jianwei, 1954-   4
Wang, Jianwei, 1958-   2
Wang, Jianwen. : Zhan guo zhu zi de gu sheng wang chuan shuo ji qi si xiang shi yi yi / [zhu zuo zhe Wang Jianwen ; zhu bian zhe Xu Hong, Luo Liantian].  1987 1
Wang, Jianwu.   2
Wang, Jianxin,   2
Wang, Jianxin, 1969-   5
Wang, Jianxiong. : "Han yu zhu ti ci biao" biao yin shou ce / Qian Qilin zhu bian ; Wang Jianxiong ... [et al.] bian zhu ; Zhu Mengjie shen ding.  1985 1
Wang, Jianyi.   2
Wang, Jianyin. : Gu Han yu da ci dian = Guhanyu dacidian / [bian xie zhe Wang Jianyin and others].  2000 1
Wang, Jianying.   6
Wang, Jianyong.   3
Wang, Jianyu.   2
Wang, Jianyu, 1959- : Multispectral, hyperspectral, and ultraspectral remote sensing technology, techniques and applications V / Allen M. Larar, Makoto Suzuki, Jianyu Wang, editors.  2015 1
Wang, Jianzhao, 1963-, : Wang'erde shi xuan = Selected poems of Oscar Wilde / (Ying) Wang Erde zhu ; Wang Jianzhao yi.  2014 1
Wang, Jianzhen. : Da di san bu qu / Sai Zhenzhu zhu ; Wang Jianzhen yi.  2010 1
Wang, Jianzheng, : Guba : qi bu hai shi zhi bu? = Kuba : aufbruch oder abbruch? / (De) Hansi-Modeluo, (De) Fulici-Shiteleilici, (De) Kelaosi-Aixina, (De) Fu'erke'er-He'ermusiduofu zhu ; Wang Jianzheng yi.  2016 1
Wang, Jianzhi. : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
Wang, Jianzhong   17
  Wang, Jianzhong, 1933- -- See Wang, Chien-chung, 1933-   1
Wang, Jianzhong, 1944- : Han dai hua xiang shi tong lun / Wang Jianzhong zhu.  2001 1
Wang, Jianzhong, 1946-   2
Wang, Jianzhong   2
Wang, Jianzhu. : Taizhong Shi zhi : Taiwan Sheng / Wang Jianzhu, Lin Youmu deng zuan xiu.  1983 1
Wang, Jiao.   2
Wang, Jiao, 1928- : Wen bai Liao zhai zhi yi / Pu Songling yuan zhu ; Wang Jiao yi zhu ; [feng mian she ji, cha tu Jiang Lu].  1983 1
Wang, Jiapeng, : Dang gong zuo xiao shi shi : cheng shi xin qiong ren de shi jie / (Mei) Weilian Zhuliyesi Wei'erxun zhu ; Cheng Boqing, Wang Jiapeng yi = When work disappears : the world of the new urban poor / William Julius Wilson.  2016 1
Wang, Jiaping, : Carbon cycle in the changing arid land of China : Yanqi Basin and Bosten Lake / Xiujun Wang [and 3 others], editors.  2018 1
Wang, Jiaping, 1965- : Wen hua da ge ming shi qi shi ge yan jiu / Wang Jiaping zhu.  2004 1
Wang, Jiaqi, : Dong wu zhuang yuan : Su Wangshen si shi nian hui hua zhan / zong bian ji Wang Jiaji = Animal farm : the paintings of Su Wong-shen / editor-in-chief : Chia Chi Jason Wang.  2016 1
Wang, Jiarong (1929-). : Min zu hun : Jiao ke shu bian qian / Wang Jiarong zhu.  2008 1
Wang, Jiashen. : Tongshan xian zhi : [76 juan] / Wang Jiashen deng zuan ; Yu Jiamo deng xiu.  1970 1
Wang, Jiasheng. : Xianggang wo zhu chang : 3.23 min jian quan min tou piao shi lu / [zong bian ji: Wang Jiasheng]  2012 1
Wang, Jiating. : Qu yu chan ye de kong jian ji ju yan jiu = Quyu chanye kongjian jiju yanjiu / Wang Jiating zhu.  2013 1
Wang, Jiawei.   3
  Wang, Jiawei, 1958- -- See Wong, Kar-wai, 1958-   1
Wang, Jiaxi, 1940-2014. : Yu Zhenfei yi shu lun ji / Yu Zhenfei, Xu Yin deng zheng li.  2016 1
Wang, Jiaxiang. : Zheng zhi gong zuo lun cong [microform]. Di 1 ce / Guo min ge ming jun shi ba ji tuan jun (Ba lu jun) zheng zhi bu bian.  1941 1
Wang, Jiaxin.   2
Wang, Jiayi. : Wo de fen dou ren sheng : cong xiao gong you dao zui gao fa yuan yuan zhang / [Wang Jiayi kou shu ; Huang Jinlan zheng li].  2011 1
Wang, Jiaying.   3
Wang, Jiaying, 1960-   2
Wang, Jiayou. : Dao jiao lun gao / Wang Jiayou zhu.  1987 1
Wang, Jiayu, 1908- : Di wang sheng huo / Po Ren zhu.  2010 1
Wang, Jiayuan, : Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate / Jiayuan Wang, Zhikun Ding, Liang Zou, Jian Zuo, editors.  2013? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next