My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Jianyu, 1959- : Multispectral, hyperspectral, and ultraspectral remote sensing technology, techniques and applications V / Allen M. Larar, Makoto Suzuki, Jianyu Wang, editors.  2015 1
  Wang, Jianyuan, 1944- -- See Wong, Kin-yuen, 1944-   1
Wang, Jianzhao, 1963-, : Wang'erde shi xuan = Selected poems of Oscar Wilde / (Ying) Wang Erde zhu ; Wang Jianzhao yi.  2014 1
Wang, Jianzhen. : Da di san bu qu / Sai Zhenzhu zhu ; Wang Jianzhen yi.  2010 1
Wang, Jianzheng, : Guba : qi bu hai shi zhi bu? = Kuba : aufbruch oder abbruch? / (De) Hansi-Modeluo, (De) Fulici-Shiteleilici, (De) Kelaosi-Aixina, (De) Fu'erke'er-He'ermusiduofu zhu ; Wang Jianzheng yi.  2016 1
Wang, Jianzhi. : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
Wang, Jianzhong   17
  Wang, Jianzhong, 1933-2016 -- See Wang, Chien-chung, 1933-2016   1
Wang, Jianzhong, 1944- : Han dai hua xiang shi tong lun / Wang Jianzhong zhu.  2001 1
Wang, Jianzhong, 1946-   2
Wang, Jianzhong   2
Wang, Jianzhu. : Taizhong Shi zhi : Taiwan Sheng / Wang Jianzhu, Lin Youmu deng zuan xiu.  1983 1
Wang, Jianzong, : Cognitive Computing - ICCC 2019 : Third International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2019, San Diego, CA, USA, June 25-30, 2019, Proceedings / edited by Ruifeng Xu, Jianzong Wang, Liang-Jie Zhang.  2019 1
Wang, Jiao.   2
Wang, Jiao, 1928- : Wen bai Liao zhai zhi yi / Pu Songling yuan zhu ; Wang Jiao yi zhu ; [feng mian she ji, cha tu Jiang Lu].  1983 1
Wang, Jiapeng, : Dang gong zuo xiao shi shi : cheng shi xin qiong ren de shi jie / (Mei) Weilian Zhuliyesi Wei'erxun zhu ; Cheng Boqing, Wang Jiapeng yi = When work disappears : the world of the new urban poor / William Julius Wilson.  2016 1
Wang, Jiaping, : Carbon cycle in the changing arid land of China : Yanqi Basin and Bosten Lake / Xiujun Wang [and 3 others], editors.  2018 1
Wang, Jiaping, 1965- : Wen hua da ge ming shi qi shi ge yan jiu / Wang Jiaping zhu.  2004 1
Wang, Jiaqi, : Dong wu zhuang yuan : Su Wangshen si shi nian hui hua zhan / zong bian ji Wang Jiaji = Animal farm : the paintings of Su Wong-shen / editor-in-chief : Chia Chi Jason Wang.  2016 1
Wang, Jiarong (1929-). : Min zu hun : Jiao ke shu bian qian / Wang Jiarong zhu.  2008 1
Wang, Jiashen. : Tongshan xian zhi : [76 juan] / Wang Jiashen deng zuan ; Yu Jiamo deng xiu.  1970 1
Wang, Jiasheng. : Xianggang wo zhu chang : 3.23 min jian quan min tou piao shi lu / [zong bian ji: Wang Jiasheng]  2012 1
Wang, Jiating. : Qu yu chan ye de kong jian ji ju yan jiu = Quyu chanye kongjian jiju yanjiu / Wang Jiating zhu.  2013 1
Wang, Jiawei.   3
  Wang, Jiawei, 1958- -- See Wong, Kar-wai, 1958-   1
Wang, Jiaxi, 1940-2014. : Yu Zhenfei yi shu lun ji / Yu Zhenfei, Xu Yin deng zheng li.  2016 1
Wang, Jiaxiang. : Zheng zhi gong zuo lun cong [microform]. Di 1 ce / Guo min ge ming jun shi ba ji tuan jun (Ba lu jun) zheng zhi bu bian.  1941 1
  Wang, Jiaxiao, 1950- -- See Wong, Kar-yiu, 1950-   1
Wang, Jiaxin.   2
Wang, Jiayi. : Wo de fen dou ren sheng : cong xiao gong you dao zui gao fa yuan yuan zhang / [Wang Jiayi kou shu ; Huang Jinlan zheng li].  2011 1
Wang, Jiaying.   3
Wang, Jiaying, 1960-   2
Wang, Jiayou. : Dao jiao lun gao / Wang Jiayou zhu.  1987 1
Wang, Jiayu, 1908- : Di wang sheng huo / Po Ren zhu.  2010 1
Wang, Jiayuan, : Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate / Jiayuan Wang, Zhikun Ding, Liang Zou, Jian Zuo, editors.  2013? 1
Wang, Jiazhen, d. 1644. : Yan tang jian wen za ji / [Wang Jiazhen zhuan] ; Taiwan yin hang jing ji ye jiu shi bian ji.  1968 1
Wang, Jiazhi. : Ri Ying Han shui ni yu hun ning tu ci dian = Japanese-English-Chinese dictionary of cement and concrete / Wang Jiazhi, Daxi Lifu zhu bian.  2002 1
Wang, Jiazhuo G.,   4
Wang, Jichao. : Homage to the ancestors : ritual art from the Chu kingdom = Jing tian chong zu : Chu di li yi yi shu / Liu Yang with Edmund Capon, Wan Quanwen and Wang Jichao.  2011 1
Wang, Jichao, 1957-   3
Wang, Jichuan. -- 8 entries   8
Wang, Jici. : Sustaining urban growth through innovative capacity [electronic resource] : Beijing and Shanghai in comparison / Wang Jici.  2005 1
Wang, Jicong.   2
Wang, Jicong, 1906-   2
Wang, Jide, -1623. : Wang Jide Qu lü / Wang Jide zhu ; Chen Duo, Ye Changhai zhu shi.  1983 1
Wang, Jie,   14
Wang, Jie, 1275-1336.   3
Wang, Jie, 1942-1965.   2
Wang, Jie, 1961-   4
Wang, Jie, 1967- : Han feng jian zhu de quan shi yu chong gou = Han style architecture / Cheng Zude, Wang Jie zhu.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next