My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam 22000001a 4500 
001  anp14237076 
003  CStRLIN 
005  19990714160335.0 
008  990506r19631929ch      000 0 chi d 
040  CSfU|cCSfU|dCU-A|dANL 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aChou ban yi wu shi mo /|c[Wen Qing deng zuan] 
260  |6880-02|aTaibei :|bGuo feng chu ban she,|cmin guo 52 
    [1963] 
300  7 v. (2328 p.) ;|c21 cm. 
500  |6880-03|aReprint of the 1929-31 ed. published by: Beiping
    Gu gong bo wu yuan. 
505 0 |6880-04|av. 1-2. Wenqing deng. Daoguang chao. -- v. 3-4.
    Jia Zhen deng. Xianfeng chao. -- v. 5-7. Baoyun deng. 
    Tongzhi chao. 
651 0 China|xForeign relations|y1644-1912|xSources. 
700 0 |6880-05|aWenqing,|d1796-1856. 
700 1 |6880-06|aJia, Zhen,|dd. 1869. 
700 0 |6880-07|aBaoyun,|d1807-1891. 
880 00 |6245-01/$1|a籌辦夷務始末 /|c[文慶等纂]. 
880  |6260-02/$1|a臺北 :|b國風出版社,|c民國52 [1963] 
880  |6500-03/$1|aReprint of the 1929-31 ed. published by: 
    北平故宮博物院. 
880 0 |6505-04/$1|av. 1-2. 文慶等. 道光朝. -- v. 3-4. 賈楨等. 
    咸豐朝. -- v. 5-7. 寶鋆等. 同治朝. 
880 0 |6700-05/$1|a文慶,|d1796-1856. 
880 1 |6700-06/$1|a賈楨,|dd. 1869. 
880 0 |6700-07/$1|a寶鋆,|d1807-1891. 
984  |cBa EA 2488 C805 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.1    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.2    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.3    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.4    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.5    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.6    AVAILABLE
 UniM Store  2488 C805 MJ1  v.7    AVAILABLE