My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xiao, Peng. : Zhongguo gu jian zhu yuan lin guan shang / Yan Changcheng, Xiao Peng zhu.  1986 1
Xiao, Ping.   7
Xiao, Ping, 1966- : Gu Shu wen ming yu Sanxingdui wen hua / Xiao Ping zhu.  2010 1
Xiao, Ping, Prof. : Advances in ceramic materials : special topic volume with invited papers only / edited by Ping Xiao and Brian Ralph.  2009 1
Xiao, Qi.   2
Xiao, Qian. : Mao Zedong zhe xue si xiang zai xin shi qi de ji xu : xue xi "Deng Xiaoping wen xuan" di zhe xue si xiang / Xiao Qian, Lu Zhichao deng zhu.  1984 1
Xiao, Qian, 1910-   30
Xiao, Qian, 1910-1999.   8
Xiao, Qian, 1911- : Yi dui lao ren liang ge che jian : Xiao Qian Wen Jieruo san wen / Chen Huachang, Huang Daojing zhu bian.  2005 1
Xiao, Qianzhong, 1883-1944 : Rong bao zhai hua pu. shan shui bu fen / Xiao Qianzhong hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Xiao, Qihong.   2
Xiao, Qinfu. : Shi jie jing ji fa zhan yin su yan jiu / Xiao Qinfu zhu.  1997 1
Xiao, Qing.   4
Xiao, Qingjun, / author. : Traffic measurement for big network data / Shigang Chen, Min Chen, Qingjun Xiao.  2016 1
  Xiao, Qinzhai, 1241-1318 -- See Xiao, Ju, 1241-1318   1
Xiao, Qiongrui.   6
Xiao, Qiqing.   3
Xiao, Quan, / author. : Gen zhe Make Lübu pai Zhongguo : 1993-2013 = Photographing China with Marc Riboud / Xiao Quan zuo pin.  2016 1
Xiao, Quanzheng.   2
Xiao, Qunzhong.   2
Xiao, Richard.   5
Xiao, Rong.   3
Xiao, Ruibei. : Shi yong Ying Han yan yu ci dian. = A practical English-Chinese dictionary of proverbs / Xiao Ruibei bian yi ; Xu Wenbo jiao ding.  1993 1
Xiao, Ruiqi. : Taiwan de mu jian zhu : yu zi ran gong wu de lin zhong ju suo = Taiwanese contemporary : wood architecture / Lin Fangyi ce hua ; Hong Yucheng, Xiao Ruiqi zhu.  2005 1
Xiao, Rujiu. : Gu dai Han yu shi yong zhi shi ci dian / zhu bian Wang Jimin ; fu zhu bian Deng Yingcheng, Xiao Rujiu.  1990 1
  Xiao, Ruoping, 1910- -- See Xiao, Qian, 1910-   1
Xiao, Ruoyuan, 1949-, / author. : Yu san yun dong zhi Xianggang da si lie / Xiao Ruoyuan zhu.  2015 1
Xiao, Ruping, 1973- / author. : Nanjing guo min zheng fu yu "yi er ba" Song Hu kang zhan yan jiu = Nanjing national government and the battle of Shanghai / Xiao Ruping zhu.  2016 1
Xiao, Rusong. : Xiao Rusong = Hsiao Ju-sun.  2004 1
Xiao, Sa.   9
Xiao, San.   7
Xiao, San, 1896-1983. : Zhen gui de ji nian / Xiao San zhu.  1983? 1
Xiao, Sen.   2
Xiao, Shafu.   3
Xiao, Shafu, 1924- : Da cheng qi xin lun / [Maming Pusa zao], Xiao Shafu shi yi.  1997 1
Xiao, Shan, d. 1972. : Jia shu : Ba Jin Xiao Shan shu xin ji / [Li Xiaolin bian].  1994 1
Xiao, Shanxiang. : Yu li zi / Liu Ji zhuan ; [Wei Jianyou, Xiao Shanxiang dian jiao].  1981 1
Xiao, Shanyin.   3
Xiao, Shaoqing. : Zhongguo zhen jiu chu fang xue / Xiao Shaoqing bian zhu.  1986 1
Xiao, Shaoyun. : Tai Han ci dian = [Photčhanānukrom Thai-Chīn / Guangzhou wai guo yu xue yuan bian ; [zhu bian Xiao Shaoyun ; bian wei Qin Senjie ... et al. ; zhu bian zhe Liu Ruiqi ... et al.].  1990 1
Xiao, Shen.   4
Xiao, Sheng.   2
Xiao, Shengzhong, / translator. : Gu dai Zhongguo yu huang di ji si / Jinzi Xiuyi zhu ; Xiao Shengzhong, Wu Sisi, Wang Caojie yi.  2017 1
Xiao Shenyang, 1981- : San qiang pai an jing qi [videorecording] = A woman, a gun and a noodle shop / Beijing xin hua mian ying ye you xian gong si, Huan qiu dian ying (2009) huo ban you xian gong si chu ban ; jian zhi/chu pin ren Zhang Weiping, Jiang Zhiqiang, Gu Hao ; bian ju Xu Zhengchao, Shi Jianquan ; dao yan Zhang Yimo.  2011 1
Xiao, Shi, fl. 1752. : Yong xian lu [4 juan] Xiao Shi zhu, Zhu Nanxian jiao dian.  1959 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next