My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xu, Changfa.   2
Xu, Changhui, 1929-   5
Xu, Changle. : Taiwan min su yuan liu / Lou Zikuang, [Xu Changle] zhu.  1972 1
Xu, Changling. : Ru yi jun zhuan / Wumen Xu Changling zhu. Chi po zi zhuan / Furongzhuren ji. Seng ni nie hai / Tang Bohu xuan ji. Chun meng suo yan / Bu ti zhuan ren.  1995 1
Xu, Changming, 1929- : Shanghai mei shu zhi / zhu bian Xu Changming ; zhi xing zhu bian Huang Ke, Wu Jingze, Mao Ziliang ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui, "Shanghai mei shu zhi" bian zuan wei yuan bian.  2004 1
Xu, Changmu. : Ri yu cheng yu guan yong yu ci dian : Zhong Ri dui zhao, yuan wen biao yin / Xu Changmu bian zhu.  1982 1
Xu, Changsheng.   2
Xu, Changyu. : Gu jin Han yu duo yin zi zi dian / [Xu Changyu bian].  1992 1
Xu, Chao. : Zhongguo chuan tong yu yan wen zi xue / Xu Chao zhu.  1996 1
Xu, Chaoming. : Wang Zheng-Ting : Wind blowing through the reeds / Wang Zhengting.  2001 1
Xu, Chaozhen, : Xi Han chuan bo yu jing zhong de "Shi ji" yan jiu : yi "yi jia zhi yan" wei zhong xin / Xu Chaozhen zhu.  2014 1
Xu, Che.   3
Xu, Che, 1939- : Zhang Zuolin zhuan / Xu Che, Xu Yue zhu.  2004 1
Xu, Chen,   3
  Xu, Cheng -- See also Cheng, Xu   1
Xu, Cheng.   2
  Xu, Cheng-Gang -- See Xu, Chenggang   1
Xu, Cheng Qing. : Theory and applications of higher-dimensional Hadamard matrices / Yi Xian Yang, Xin Xin Niu, Cheng Qing Xu.  2010 1
Xu, Chengbei, 1942-   8
Xu, Chengdian. : Zeng xiu Ganquan xian zhi : Jiangsu sheng / Hong Rukui deng xiu ; Xu Chengdian deng zuan.  1983 1
Xu, Cheng'en, : Yu zao de cheng bang : Xianggang min zu yuan liu shi = A national history of Hong Kong / Xu Cheng'en zhu.  2015 1
Xu, Chenggang.   4
Xu, Chenghui. : Ying han yan ke ci dian = English-Chinese dictionary of ophthalmology / Zhu bian Xu Shizhao, Ge Nengjie, Xu Chenghui.  2009 1
Xu, Chenglong : Formation and morphological properties of nanobubbles and nanodroplets at solid-liquid interfaces  2017 1
Xu, Chengyu, 1902-1980.   2
Xu, Chengzhang.   2
Xu, Chengzhi.   2
Xu, Chengzhong.   2
Xu, Chensi.   5
Xu, Chi.   3
Xu, Chi, 1914-   5
Xu, Chi, 1914-1996, : Wa'erdeng hu = Walden / (Mei) Hengli Daiwei Suoluo zhu ; Xu Chi yi.  2014 1
Xu, Chong, : Guo min jing ji hui fu shi qi de zhong yang yin hang yan jiu / Xu Chong zhu.  2016 1
Xu, Chong-wei, : Learning Java with games / Chong-wei Xu.  2018 1
Xu, Chongde,   6
Xu, Chongli.   2
Xu, Chongqing.   2
Xu, Chongwen.   3
Xu, Chongxi, 17th cent. : Xian zhang wai shi xu bian / Xu Chongxi bian.  1977 1
Xu, Chongzheng. : Zhongguo qi ye bing gou yu zi ben shi chang fa zhan : qi ye xun su zhuang da de gang gan xiao yi yan jiu / Xu Chongzheng zhu.  2002 1
Xu, Chuanchen.   3
Xu, Chuanli. : Huang Shan shi xuan / Liu Yefeng, Xu Chuanli xuan zhu.  1983 1
Xu, Chuanwu. : Shi shuo xin yu xuan yi / Liu Yiqing zhuan ; Xu Chuanwu zhu yi.  1991 1
Xu, Chuhao, : Wuchang shi ba ban wu yi / Xu Chuhao, Ye Huaxing bian zhu.  2015 1
Xu, Chun. : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Gu yong pian / [Zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Hsu Chun ; mei shu bian ji Huang Xiubi].  1988 1
Xu, Chunbao,   2
Xu, Chunfu, 16th cent. : Gu jin yi tong da quan / Xu Chunfu bian ji ; Zui Zhongbing, Wang Yaoting zhu jiao.  1991 1
Xu, Chunhui, : Risk management in finance and logistics / Chunhui Xu, Takayuki Shiina.  2018 1
Xu, Chunming, : Structure and modeling of complex petroleum mixtures / Chunming Xu, Quan Shi, editors ; with contributions by Z. Chen [and more].  2016 1
Xu, Chunping, : Biomaterials : biological production of fuels and chemicals / edited by Rafael Luque and Chun-Ping Xu.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next