My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xu, Tianfu.   6
Xu, Tianhu, 13th cent. : Wu Yue chun qiu / Zhao Ye zhu ; Xu Tianhu yin zhu.  1999 1
Xu, Tianlin, jin shi 1205.   4
Xu, Tianlin, (Song) : Dong Han hui yao : 40 juan.  1960 1
Xu, Tianxiang. : Tongcheng wen xue yuan yuan zhuan shu kao / Liu Shengmu zhuan, Xu Tianxiang dian jiao ; Wu Mengfu, Jia Wenzhao shen ding.  1989 1
Xu, Tianxiao. : Shen zhou nü zi xin shi zheng xu bian / [zhu zuo zhe Xu Tianxiao ; zhu bian zhe Tao Xisheng].  1978 1
Xu, Tianyou, 13th cent.   2
  Xu, Tianzhai, fl. 1320 -- See Xu, Zaisi, fl. 1320   1
Xu, Tiaofu, 1898-   3
Xu, Tienan.   2
Xu, Ting, 1982-   2
Xu, Tinglu.   2
Xu, Tingsen. : Aging well : memory and movement / Aquarius Health Care Videos.  2002 1
Xu, Tingyuan.   2
Xu, Tixin. : Zhongguo guo min jing ji fa zhan zhong de wen ti : Zhong Mei "Jing ji fa zhan zhan lüe jue ze tao lun hui" bao gao wen ji / Xu Dexin deng.  1981 1
Xu, Tong, jin shi 1618. : Man ting ji : [15 juan / Xu Tong zhuan]  1974 1
Xu, Tong, ju ren 1618. : Man ting ji [electronic resource] : [15 juan / Xu Tong zhuan].  2006 1
Xu, Tongchao.   3
Xu, Tongkai, 1953- : Shanghai he zuo zu zhi qu yu jing ji he zuo : fa zhan li cheng yu qian jing zhan wang / Xu Tongkai zhu bian.  2010 1
Xu, Tonglai. : Kongzi nian pu / Xu Tonglai bian.  1955 1
Xu, Tongqiang.   3
Xu, Tongwen. : Advances in membrane science and technology [electronic resource] / Tongwen Xu, editor.  c2009 1
Xu, Tongxin, 1878-   2
Xu, Tongyi. : Guan cang Nanyang yan jiu Zhong wen zi liao mu lu / Zhong wen tu shu guan bian ; [zhu bian Xu Tongyi ; bian ji Yu Xiubin]  1990 1
Xu, Tony Li. : Advances in grid and pervasive computing : third international conference, GPC 2008, Kunming, China, May 25-28, 2008 : proceedings / Song Wu, Laurence T. Yang, Tony Li Xu (eds.).  2008 1
Xu, Wanbang.   3
Xu, Wancheng.   2
Xu, Wangwu. : Zhongguo wai zi qi ye guan li = Zhongguo waizi qiye guanli / zhu bian Du Xianzhong, Xu Wangwu ; fu zhu bian Hui Lixin ... [et al.].  2003 1
Xu, Wanrong. : Zhi qin te wu / Bu Qingrun gai bian ; Guo Baoxiang, Xu Wanrong hui hua.  1973 1
Xu, Wanshan. : Nong cun gai ge de wei guan tou shi / zhu bian Xu Wanshan, Wang, Yi, Gu Yikang.  1991 1
Xu, Wei,   7
Xu, Wei, 1521-1593.   13
Xu, Wei, 1982- : Sustainability Impact Assessment of China's Integrated 'forest-to-pulp' Supply Chain : a case study of wood pulp production based on fast-growing eucalyptus plantations in South China / Wei Xu.  2013 1
Xu, Wei-Lin. : Hydrological modelling and integrated water resources management in ungauged mountainous watersheds / edited by Wei-Lin Xu, Tian-Qi Ao & Xin-Hua Zhang.  c2009 1
Xu, Weibin. : Taiwan de zi ran bao hu qu / Li Guangzhong, Li Peifen zhu ; Xu Weibin cha hua.  2004 1
  Xu, Weichang, 171-218 -- See Xu, Gan, 171-218   1
Xu, Weichen. : Hong lou meng ren wu su miao / Xu Weichen zhu.  1984 1
Xu, Weide.   2
Xu, Weifang. : Ji yi ye shi li shi / [cai fang zhuan gao Xu Xiangjun, Xu Weifang, Luo Xiaowei ; Yang Kangning ce hua].  2000 1
Xu, Weiguang. : Guangzhou de kai fang he jing ji ti zhi gai ge yan jiu / Xu Weiguang, Qiu Ting zhu bian.  1988 1
Xu, Weiguo.   2
Xu, Weihan.   4
Xu, Weihong.   2
Xu, Weiliang, 1961- : Mastication robots [electronic resource] : biological inspiration to implementation / Weiliang Xu and John E. Bronlund.  c2010 1
Xu, Weiman, : Ke xue fang fa lun / Weisita zhu ; Xu Weiman yi.  1965 1
Xu, Weimin.   3
Xu, Weimin, 1960- : Di xia jun zhen : Qin bing ma yong keng kao gu da fa xian / Xu Weimin zhu.  2002 1
Xu, Weinan, 1899- : Cong Shanghai dao Chongqing / Xu Weinan zhu ; Xiong Feiyu bian xiao.  2016 1
Xu, Weiping. : Yangzhou zu zheng lu / Jiao Xun ji ; Xu Weiping dian jiao ; Qi Longwei shen ding.  2004 1
Xu, Weitai. : Long Yingtai, Ma Yingjiu, er er ba / Ye Bowen kou shu ; Xu Weitai zhi bi.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next