My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xu, Ye.   2
Xu, Ye, 1960- : Heng duan shan de yan jing : jing tou xia de xi nan bian di ren jia = Hengduanshandeyanjing / Xu Ye zhu / she ying.  2006 1
Xu, Yi.   3
Xu, Yi, 1917- : Jing ji da ci dian. Cai zheng juan = Jingji da cidian / zhu bian Xu Yi, Shen Jingnong ; fu zhu bian Tao Zengji ... [et al.].  1987 1
Xu, Yi-Chong.   6
Xu yi hong, 1977- : Tu shuo meng xia long shan si / Xu yi hong.  2012 1
Xu, Yi-Jun. : Heterogeneous photocatalysis [electronic resource] : from fundamentals to green applications / Juan Carlos Colmenares, Yi-Jun Xu, editors.  2016 1
Xu, Yichang. : Xinye fang yan zhi / Xu Yichang, Zhang Zhanxian.  1987 1
Xu, Yichao. : Theory of complex homogeneous bounded domains [electronic resource] / by Yichao Xu.  c2005 1
Xu, Yichu. : Xing shi su song fa xue yan jiu gai shu / Xu Yichu bian zhu.  1989 1
Xu, Yifan. : Ba guo lian jun zai Tianjin / Tianjin she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian ; Xu Yifan deng yi.  1980 1
Xu, Yiguo. : Ren min bi de jue qi : guo ji di wei ji ying xiang =The offshore renminbi: the rise of the Chinese currency and its global future / (ying) Luobote.Miniken, Liu Jianheng zhu ; Xu Yiguo yi.  2013 1
Xu, Yihong. : Cai tu er tong gu dai shen hua guan zhi / [zhu bian Xu Yihong ; cha tu Wang Bailiang [and others]].  1996 1
Xu, Yihua. : 2004 nian Anyang Yin Shang wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wang Yuxin, Song Zhenhao, Meng Xianwu zhu bian ; Sun Yabing, Xu Yihua fu zhu bian ; Zhongguo Yin Shang wen hua xue hui bian.  2004 1
Xu, Yihua, 1972- / editor of compilation. : Jia gu xue ji Gaoqing Chenzhuang xi Zhou cheng zhi zhong da fa xian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhang Guangming, Xu Yihua zhu bian.  2014 1
Xu, Yijun. : Tan Sitong si xiang yan jiu / Xu Yijun zhu.  1981 1
Xu, Yikui, 14th cent.   4
Xu, Yilan, 1934-   2
Xu, Yimin.   4
Xu, Yiming.   2
Xu, Yin. : Yu Zhenfei yi shu lun ji / Yu Zhenfei, Xu Yin deng zheng li.  2016 1
Xu, Yin, fl. 837-892.   2
Xu, Yin, jin shi 892. / Xu zheng zi shi fu. 1974. : Li ze cong shu : [5 juan / Lu Guimeng zhuan]. Xu zheng zi shi fu : [2 juan / Ḧsu Yin chuan]  1974 1
Xu, Yinfeng.   5
Xu, Ying,   10
  Xu, Ying, 1902-1980 -- See Xu, Chengyu, 1902-1980.   1
Xu, Ying, 1960-   3
Xu, Ying, fl. 1938- : Kang zhan zhong de Xi bei, Xu Ying zhu.  1938 1
Xu, Ying, librettist. : Tea [videorecording] : based on Tea-opera / Allegri Film, Avro, & NPS present ; a film by Frank Scheffer ; composed by Tan Dun. De oogst van de stilte = Broken silence / Scarabee Films presents ; een film van Eline Flipse.  p2007 1
Xu, Yingcai. : Spatial distribution of affordable housing projects in Harbin, China / Yingcai Xu.  2013 1
Xu, Yingchang. : Fu xing chang shi jiao ke shu : Chu xiao di 7 ce / bian zhu zhe Xu Yingchuan, Xu Yingchang ; jiao ding zhe Wang Yunwu, Zhuang Yu ; zhu bian jian fa xing ren Wang Yunwu.  1933 1
Xu, Yingchuan.   2
Xu, Yingheng, 1853 jin shi. : Fuzhou fu zhi : 86 juan, juan shou 1 juan / Xie Huang zuan ; Xu Yingheng xiu.  1975 1
Xu, Yinghu. : Shao Yuanchong ri ji / Wang Yangqing, Xu Yinghu biao zhu.  1990 1
Xu, Yingjiao, / editor. : Chinese consumers and the fashion market / Yingjiao Xu, Ting Chi, Jin Su, editors.  2018 1
Xu, Yinglong, 1168-1248.   2
Xu, Yingpei.   3
Xu, Yingqiu, jin shi 1616.   2
Xu, Yinong, 1961- : The Chinese city in space and time : the development of urban form in Suzhou / Yinong Xu.  2000 1
Xu, Yinxiang. : Ying Han er bi yan hou ke xue ci hui / Xu Yinxiang zhu bian ; [Deng Yuancheng ... et al. bian zhuan].  1982 1
Xu, Yipu. : Xianggang li shi wen ti dang an tu lu / Zhongguo di 1 li shi dang an guan bian ; zhu bian Xu Yipu, Qin Guojing ; fu zhu bian Tang Yinian, Yang Yongzhan.  1996 1
Xu, Yiqi. : Qi qing yu su qing : Li Ao xuan ji / Xu Yiqi xuan.  1989 1
Xu, Yiqing. : Estimating Poverty Rates in Target Populations [electronic resource] : An Assessment of the Simple Poverty Scorecard and Alternative Approaches / Alexis Diamond.  2016 1
Xu, Yisheng. : Zhongguo jin dai wai zhai shi tong ji zi liao, 1853-1927. Xu Yisheng bian.  1962 1
Xu, Yishi.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next