My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ye, Shichang.   2
Ye, Shijie. : Shi tou ren / Ye Shijie zhu.  1955 1
Ye, Shitao, 1925-   10
Ye, Shitao, 1925-2008.   5
Ye, Shu.   2
Ye, Shuhua. : Jian ming tian wen xue ci dian / Ye Shuhua zhu bian.  1986 1
Ye, Shui Qing, 1954-   2
Ye, Shuo. : 2052 : Wei lai si shi nian de Zhongguo yu shi jie = 2052 : a global forecast for the next forty years / (Nuowei) Qiaogen Landesi (Jorgen Randers) zhu ; Qin Xuezheng, Tan Jing, Ye Shuo yi.  2013 1
Ye, Shuping. : Shanghai jiu ying / [bian xie Ye Shuping, Zheng Zu'an].  1998 1
Ye, Shusui. : Cong Lu Xun yi wu ren shi Lu Xun / Ye Shusui, Yang Yanli zhu.  1999 1
Ye, Shuxian, 1954-   5
Ye, Shuxun, : Yang Honglie wen cun = YangHonglie wencun / Qing hua da xue guo xue yan jiu yuan zhu bian ; Ye Shuxun xuan bian.  2016 1
Ye, Shuzhen. : Riben shi dai Taiwan jing ji tong ji wen xian mu lu = An annotated bibliography of Taiwanese economic statistical documents from the Japanese Era / Wu Congmin, Ye Shuzhen, Liu Yingchuan bian.  2004 1
Ye, Sifen. : Chen Zhiqi = Zhen ZhiJi / [ben juan zuo zhe Ye Sifen].  1995 1
Ye, Siqiu. : Shanghai jiu lao zhi / zhu bian Ye Siqiu ; fu zhu bian Fang Songquan ; chang wu fu zhu bian Luo Jiefeng ; "Shanghai jiu lao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Ye, Siying. : Molecular characterization of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) / Siying Ye.  2006 1
Ye, Songqing, : Dang dai wei cheng nian ren de dao de guan xian zhuang yu jiao yu : 2006-2010 / Ye Songqing zhu.  2013 1
Ye, Songzi. : Ying zi wen da lu / Ye Songzi.  1976 1
Ye, Souren. : Tai Hu liu yu shui zi yuan ji qi kai fa li yong [electronic resource] / Ye Shouren, Zhu Wei, Wu Zhiping zhu bian ; Shui li bu Tai Hu liu yu guan li ju bian.  2011 1
Ye, Suke. : Ri luo Taibei cheng : Ri zhi shi dai Taibei du shi fa zhan yu Tai ren ri chang sheng huo, 1895-1945 / Ye Suke zhu.  1993 1
Ye, Tan, 1948- : Historical dictionary of Chinese cinema [electronic resource] / Tan Ye, Yun Zhu.  2012 1
Ye, Tan, 1956-   3
Ye, Tang. : Na shu ying qu pu / [(Qing) Ye Tang bian : Wang qiugui zhu bian].  1987 1
Ye, Tang, active 18th century. : The peony pavilion / by Tang Xianzu ; Chen Shi-Zheng's internationally acclaimed production of the Chinese opera epic ; produced by The Lincoln Center Festival, New York and The Festival D'Automne à Paris.  2001 1
Ye, Tao,   8
Ye, Tiangui, : Structural vibration : a uniform accurate solution of laminated beams, plates and shells with general boundary conditions / Guoyong Jin, Tiangui Ye, Zhu Su.  2015 1
Ye, Tianquan. : Fang di chan jing ji ci dian [electronic resource] / Ye Tianquan ... [et al.] zhu bian.  2005 1
Ye, Tianshi, 1667-1746.   5
Ye, Tianshui. : Di wu dai Cang jie yu PE3 : BCC, MS-DOS, PE2, shi yong yu suo you dian nao / Ye Tianshui, Xie Xiuling he bian.  1990 1
Ye, Tingfang, 19th cent. : Yong'an xian san zhi : [5 juan : juan shou mo] / Ye Tingfang ... [et al.] zuan xiu.  1974 1
Ye, Tingfang, 1936- : Bian xing ji = Die Verwandlung / (Ao) Kafuka zhu ; Li Wenjun, Ye Tingfang, Gao Zhongfu yi.  2011 1
Ye, Tinggan. : Laozi suo yin : yuan ming Lao jie Lao fu chuan zhu / [zhuan zhe Ye i.e. Cai Tinggan].  1979 1
Ye, Tinggui, jin shi 1115.   2
Ye, Tong.   2
Ye, Tong, 1962- : Ni na bian ji dian = What time is it there? / An Arena Films Production in association with Homegreen Films, Arte France Cinema with the participation of French National Center of Cinematography, Alla Film Telepiu ; produced by Bruno Pesery ; screenplay by Tsai Ming-Liang, Yang Pi-Ying ; directed by Tsai Ming-Liang.  2002 1
Ye, Wa. : Chinese archives : an introductory guide / Ye Wa and Joseph W. Esherick.  1996 1
Ye, Wanchun. : Zhongguo qi huo shi chang / zhu bian Ye Wanchun ; fu zhu bian Li Gengyin, Wei Long, Zhang Youtang.  1994 1
Ye, Wangyou.   4
Ye, Wanqing. : Ye shi yi an cun zhen : [3 juan]; hou fu Ma an / [Ye Tianshi] ; Ye Wanqing jiao kan.  1915 1
Ye, Wansong. : Luoyang kao gu si shi nian : 1992 nian Luoyang kao gu xue shu yan tao hui lun wen ji / Luoyang shi wen wu gong zuo dui bian ; zhu bian Ye Wansong.  1996 1
Ye, Wanzhong. : Suzhou shang hui dang an cong bian / Hua zhong shi fan da xue li shi yan jiu suo, Suzhou shi dang an guan he bian ; [Zhang Kaiyuan, Liu Wangling, Ye Wanzhong zhu bian].  1991- 1
Ye, Wayne, : Instant Cucumber BDD How-to [electronic resource] / Ye, Wayne.  2013 1
Ye, Wei. : Han Ying zhen jiu zhi liao shou ce = A Chinese-English handbook of acupuncture and moxibustion / Xie Jinhua, Fu Wenbin, Ye Wei bian zhu ; Situ Ling zhi dao.  1994 1
Ye, Weibiao. : Foshan Liang Yuan / zhu bian Ye Weibiao ; fu zhu bian Han Jian.  2011 1
Ye, Weidan. : Zhendan ren yu Zhoukoudian wen hua / Ye Weidan zhu.  1937 1
Ye, Weili.   4
Ye, Weilian.   2
Ye, Weilian, 1937- .   2
Ye, Weilin. : Bai hu / Ye Weilin.  1982 1
Ye, Weiqu, 1929-, : Ancient capital. eng  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next