My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhang, Liqing, Ph. D.   4
Zhang, Liquan. : Shui mo jing yan / Zhang Liquan bian zhu.  1991 1
Zhang, Liqun.   3
Zhang, Liren.   2
Zhang, Litong,   3
Zhang, Liu. : Ying Han ji shu ke xue ci dian (jing bian, zhu shi) = The English-Chinese technical and scientific dictionary (selected and explanatory) / zhu bian Zhang Liu ; fu zhu bian Li Zhichong.  2003 1
Zhang, Liuhu.   2
Zhang, Liuliu, / author. : Robust control for nonlinear time-delay systems / Changchun Hua, Liuliu Zhang, Xinping Guan.  2018 1
Zhang, Liuquan.   2
Zhang, Liwei. : Sheng si, xiang le, zi you : Dao jia ji Dao jiao de guan xi ji ren sheng li xiang / Zhao Yousheng, Liu Minghua, Zhang Liwei zhu.  1991 1
Zhang, Liwen.   11
Zhang, Lixi. : Zhongguo jia ting bao li yan jiu = Zhongguo jiating baoli yanjiu / Zhang Lixi, Liu Meng zhu bian.  2004 1
Zhang, Lixian,   3
Zhang, Lixin.   4
Zhang, Lixin, Ph. D.   2
Zhang, Lixun. : Xian dai Han yu yu fa / Bian Juefei, Zhang Lixun bian.  1979? 1
Zhang, Liyan.   4
Zhang, Liyi, / author. : Blind equalization in neural networks : theory, algorithms and applications / Liyi Zhang [and three others].  2018 1
Zhang, Liying. : Jin dai Zhongguo shi chang jing ji yan jiu / Guo Xianglin, Zhang Liying zhu.  1999 1
Zhang, Liyong, 1966- : Zhongguo shang shi gong si guan li ceng shou gou (MBO) yan jiu / Zhang Liyong zhu.  2005 1
Zhang, Liyu.   2
Zhang, Liyun. : Taiwan de she hui wen ti yan jiu 2005 [electronic resource] / Qu Haiyuan, Zhang Liyun zhu bian.  2005 1
Zhang, Lizhi,   2
Zhang, Lizhong. : Zhongguo jin rong da bai ke quan shu / ["Zhongguo jin rong da bai ke quan shu" zong bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Qin Chijiang, Zhang Lizhong].  1999 1
Zhang, Lizhou. : Fujian ming ci / [zhu bian Zhang Lizhou, Xie Shuishun].  1998 1
Zhang, Lizhu. : Hebei Sheng wen wu bao hu dan wei tong lan / zhu bian Zhang Lizhu ; fu zhu bian Wu Dongfeng.  2003 1
Zhang, Lizhu, 1958- : Zhongguo zhe xue shi san shi jiang / zuo zhe Zhang Lizhu.  2007 1
Zhang, Long.   3
Zhang, Longhu.   2
Zhang, Longhua, / translator. : Yi ge li shi xue jia de zong jiao guan / (Ying) Anuode Tangyinbi zhu ; Yan Kejia, Zhang Longhua yi ; Liu Jianrong xiao.  2016 1
Zhang, Longjia. : Peng Xian zhi : [13 juan, juan shou mo] / Zhang Longjia deng xiu, Gong Shiying deng zuan.  1976 1
Zhang, Longmei.   8
Zhang, Longping. : Yun xing yu shan bian : cheng shi jing ji yun xing gui lü xin lun / Zhang Zengfang, Zhang Longping zhu.  2000 1
Zhang, Longsheng, / author. : Graphene-carbon nanotube hybrids for energy and environmental applications / Wei Fan, Longsheng Zhang, Tianxi Liu.  2016 1
Zhang Longxi.   6
Zhang, longxiang. : Zhongguo gong gong guan xi da ci dian / Zhang longxiang zhu bian.  1993 1
Zhang, Longyin. : Zhong Ri he ping tiao yue qian ding guo cheng hui gu / Zhang Longyin zhu.  1991 1
Zhang, Longzhi. : Zu qun guan xi yu xiang cun Taiwan : yi ge Qing dai Taiwan Pingpu zu qun shi de chong jian he li jie / Zhang Longzhi ; [zhu bian zhe Xu Hong, Qi Yishou].  1991 1
Zhang, Louxin.   5
Zhang, Lu.   11
Zhang, Lu, 1523-1598. : Huang Ming zhi shu / Zhang Lu jiao kan.  1969 1
Zhang, Lubei. : Bilingual education and minority language maintenance in China [electronic resource] : the role of schools in saving the Yi language / Lubei Zhang, Linda Tsung.  2019 1
Zhang, Lubo, / editor. : Advances in fetal and neonatal physiology : proceedings of the Center for Perinatal Biology 40th Anniversary Symposium / edited by Lubo Zhang, Charles A. Ducsay.  2014 1
Zhang, Lugui. : Jia ting yang hua ji qiao / Zhang Lugui, Shi Zuojiang bian zhu.  2001 1
Zhang, Luhong.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next