My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zheng ming chu ban she. : Ying xiong shi ye : Beijing min yun bei zhuang de wu shi tian cai tu ji / [Zheng ming bian ji bu] ; Zheng ming ji zhe zu xie.  1989 1
Zheng ming ji zhe zu. : Ying xiong shi ye : Beijing min yun bei zhuang de wu shi tian cai tu ji / [Zheng ming bian ji bu] ; Zheng ming ji zhe zu xie.  1989 1
Zheng, Mingchuan. : Shuang xi tu / Cui Bai.  2002 1
Zheng, Minghua. : Qiao song di tu / Zhu bian Wang Shurong ; bian wen Zheng Minghua ; hui hua Wang Xiao Shu.  1991 1
Zheng, Mingli, 1950-   13
Zheng, Mingxuan, : Ji duan di nian dai (1914-1991) = The age of extremes : a history of the world, 1914-1991 / (Ying) Airuike Huobusibaomu zhu ; Zheng Mingxuan yi.  2014 1
Zheng, Mingxun. : On equal term [electronic resource] : redefining China's relationship with America and the West / Mingxun Zheng.  2011 1
  Zheng, Mufei, 1907-2001 -- See Zheng, Dekun, 1907-2001   1
Zheng, Muqi, 1932-) : Zhan wang gong yuan 2000 nian de shi jie / Hagen, Baiyinhao ; Ensite, Shimake zhu ; Zheng Muqi deng yi.  1978 1
Zheng, Muxin. : Taiwan yi hui zheng zhi si shi nian / [zuo zhe Zheng Muxin].  1987 1
Zheng, Na. : Bali de chong sheng = Paris reborn / Shidifen Kekelan zhu ; Zheng Na yi.  2014 1
Zheng, Naiguang.   2
Zheng, Naizang. : Wen xue li lun ci dian / Zheng Naizang, Tang Zaixing zhu bian.  1989 1
Zheng, Nanning.   7
Zheng Nanrong ji jin hui : Sheng xia jiu shi ni men de shi le : xing dong si xiang jia Zheng Nanrong / Zheng Nanrong ji jin hui, ji nian guan ci hua.  2013 1
Zheng Nanrong ji nian guan : Sheng xia jiu shi ni men de shi le : xing dong si xiang jia Zheng Nanrong / Zheng Nanrong ji jin hui, ji nian guan ci hua.  2013 1
  Zheng, Nian, 1915-2009 -- See Cheng, Nien, 1915-2009   1
Zheng, Ning'en. : Xianggang xi qu de xian kuang yu qian zhen / Li Shao'en, Zheng Ning'en, Dai Shuyin bian.  2005 1
Zheng, Nong.   3
Zheng, Pei,   2
Zheng, Peiguang. : Zhongguo gu dai jian zhu gou jian tu dian [electronic resource] / Zheng Peiguang, Wang Zhiying bian zhu.  1989 1
ZHENG, PEIKAI.   2
Zheng, Peipei, 1946- : Yong Chun / He ping dian yiny zhi zuo you xian gong si chu pin ; chu pin ren, jian zhi, Yuan Heping ; bian ju, Huang Yonghui, Deng Biyan ; dao yan, Yuan Heping = Wing Chun / Wo Ping Films Company Limited ; produced by Yuan Wo Ping ; screenplay by Anthony Wong, Elsa Tang ; directed by Yuen Wo Ping.  2009? 1
Zheng, Peisheng. : Fujian bo wu yuan cang pin xuan cui / Zheng Peisheng, Fujian bo wu yuan.  2002 1
Zheng, Peng.   2
Zheng, Peng, 1943- : Xishuangbanna feng wu zhi = Annals of Xishuangbana's ethnic customs and scenery = Shīsanpanna no fūbutsushi / Yang Meiqing, Zheng Peng.  1986 1
Zheng, Pengfei. : Chen Geng jiang jun zhuan / Xu Peilan, Zheng Pengfei zhu.  1988 1
Zheng, Pengyun.   2
Zheng, Ping,   2
Zheng, Ping, 1979- : Gou tong ren shen : Zhongguo ji si wen hua xiang zheng / [Qu Ming'an, Zheng Ping zhu]  2005 1
Zheng, Po. : Lei lun geng gai / Baomujiatuona zhu ; Zheng Po yi.  1965 1
Zheng, Pu,   5
Zheng, Puqing. : Wo guo she hui zhu yi shang ye jing ji de li lun yu shi jian / Xie Youquan, Lin Guangzu, Zheng Puqing.  1984 1
Zheng, Q. S. (Quanshui) : IUTAM Symposium on Mechanical Behavior and Micro-Mechanics of Nanostructured Materials [electronic resource] : proceedings of the IUTAM symposium held in Beijing, China, June 27-30, 2005 / edited by Y.L. Bai, Q.S. Zheng, Y.G. Wei.  2007 1
Zheng, Qi   2
Zheng, Qi, 1199-1262. : Sanshan Zheng Jushan xian sheng qing jun ji : fu Suonan xian sheng shi wen ji / [Zheng Qi zhuan].  1934 1
Zheng, Qi, 1982- : Carl Schmitt, Mao Zedong and the politics of transition / Qi Zheng, East China Normal University, People's Republic of China.  2016 1
Zheng, Qian,   6
Zheng, Qian, 14th cent.   2
Zheng, Qian, 1882-1968. : Chen Jianzhai shi ji he jiao hui zhu / Zheng Qian jiao jian.  1975 1
Zheng, Qian, 1906- : Chen Houshan nian pu / Zheng Qian zhu.  1984 1
Zheng, Qian, 1949- : Zhongguo : cong "wen ge" zou xiang gai ge / Zheng Qian zhu.  2008 1
Zheng, Qianggao. : Dang dai Zhongguo shi chang jing ji shi yong da quan / [zhu bian Peng Zhiqiang, Zheng Qianggao].  1993 1
  Zheng, Qianli -- See Zheng, Junli   1
Zheng, Qiao, 1104-1162.   9
Zheng, Qiaosong. : Yongchun xian zhi : Fujian sheng : [28 juan] / Zheng Qiaosong zuan.  1975 1
Zheng, Qidong, : A brief history of inflation in China / author, Zheng Qidong ; translator, Qian Suqin [and others] ; polisher, Alastair Robert Wilson ; Xie Baocheng.  2013 1
Zheng, Qin. : Qing dai si fa shen pan zhi du yan jiu / Zheng Qin zhu.  1988 1
Zheng, Qin'an, 1824-1911. : Shang han heng lun / yuan zhu Zheng Qin'an ; chan shi Tang Buqi.  1994 1
Zheng, Qing. : Zhongguo yan yu / Zheng Xunlie, Zheng Qing bian zhu.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next