My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhong, Shuhua. : Ke ji yuan qu guan li / Zhong Shuhua zhu.  2004 1
Zhong, Shukong.   2
Zhong, Shuncong. : Advanced Mechanical Science and Technology for the Industrial Revolution 4.0 / edited by Ligang Yao, Shuncong Zhong, Hisao Kikuta, Jih-Gau Juang, Masakazu Anpo.  2018 1
  Zhong, Sibin, 1917-1983 -- See Soo Pieng, 1917-1983   1
Zhong, Sicheng, approximately 1279-approximately 1360. : Lu gui bu xin jiao zhu / Zhong Sicheng, Jia Zhongming zhuan ; Ma Lian jiao zhu.  1957 1
Zhong, Sicheng, ca. 1279-ca. 1360. : Lu gui bu : wai si zhong / Zhong Sicheng.  1959 1
Zhong, Sicheng, fl. 1321. : Tian yi ge lan ge xie ben zheng xu Lu gui bu / [Zhong Sizheng et al. zhu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji].  1960 1
Zhong, Siyuan. : Minguo si ying yin hang shi, 1911 nian-1949 nian = Minguo siying yinhangshi / Zhong Siyuan, Liu Jirong zhu.  1999 1
Zhong Su you hao xie hui (Shanghai) : Fu nü wei zheng qu he ping er dou zheng / Aofoxiannikewa zhu ; Zhao Liang yi ; Zhong Su you hao xie hui bian.  1950 1
Zhong, Suchun. : Dawo'er yu jian zhi / Zhong Suchun bian zhu.  1982 1
Zhong, Tai.   2
Zhong Taiwan gu dian wen xue xue shu yan tao hui (2001.12.2 : : Zhong Taiwan gu dian wen xue xue shu yan tao hui lun wen ji / Chen Jiarui, Liao Zhenfu zhu bian.  2002 1
Zhong, Tao.   6
Zhong, Tian, 16th cent. : Jiajing, Daoguang, Minguo Sinan Fu, Xian zhi : dian jiao ben / Sinan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1991 1
Zhong, Tiankang. : Dujiang Yan wen wu zhi / Sichuan Sheng wen hua ting wen wu chu, Guan Xian zhi bian zuan wei yuan hui, Guan Xian wen wu bao guan suo bian ; zhu bi Zhong Tiankang ; bian xie Luo Shufan, Yang Ruiwen.  1986 1
Zhong tie xi nan ke xue yan jiu yuan. : Xian dai sui dao ji shu [electronic resource] = Modern tunnelling technology / Zhong tie xi nan ke xue yan jiu yuan, Zhongguo tu mu gong cheng xue hui sui dao ji di xia gong cheng fen hui.  2001- 1
Zhong, Tiemin, 1941- : Taiwan zuo jia quan ji. Duan bian xiao shuojuan. Zhan hou di 2 dai [electronic resource] / Lin Ruiming, Chen Wanyi bianxuan.  1993 1
Zhong tu bei dou wen hua chuan mei. : Zhengzhou Shi jiao tong di tu ce : Jiao tong. lü you. sheng huo / Henan Sheng di tu yuan, Zhong tu bei dou wen hua chuan mei (Beijing) you xian gong si bian zhu ; zhu bian Qin Wenjing, Wang Yuntao, Wang Donghui.  2013 1
Zhong wai chu ban she. : Gu Han yu chang yong ci ci dian / [Wang Li zhu bian ; Zhong wai chu ban she chong bian].  1976 1
Zhong wai chu ban she.   2
Zhong wai jing ji wen hua yan jiu wei yuan hui. : Zhongguo heng xiang jing ji nian jian = The yearbook of Chinese horizontal economy / [Zhongguo ji shu jing ji yan jiu hui heng xiang jing ji yan jiu hui zhu ban ; "Zhongguo heng xiang jing ji nian jian" bian ji wei yuan hui, Zhong wai jing ji wen hua yan jiu wei yuan hui, Zhongguo she hui ke xue chu ban she jing ji shi lian he bian ji].  1992- 1
Zhong wai mao yi tuo zhan zhong xin (Hong Kong) : Zhongguo zhu Gang shang wu dai biao ji Zhong zi gong si ming lu / [zhu bian Zhong wai mao yi tuo zhan zhong xin].  1990? 1
Zhong wai ming ren yan jiu zhong xin (China)   4
Zhong wai wen shi yan jiu she. : Cai zi xiao zhuan / [Zhu zhe Zhong wai wen shi yan jiu she].  1978? 1
Zhong wai za zhi she. : Hao ran ji / zhu zuo zhe Qiao Jiacai ; bian yin zhe Zhong wai za zhi she.  1981 1
Zhong, Wanxie.   2
Zhong, Wastu Pragantha. : Etika bisnis Cina : suatu kajian terhadap perekonomian Indonesia / Wastu Pragantha Zhong ... [et al.].  1996 1
Zhong, Wastu Pragantha, 1935-2011. : Zaman baru dan generasi modernis : sebuah catatan arsitektur / Abidin Kusno ; penyunting, Manneke Budiman ; pengantar, Mohammad Nanda Widyarta ; epilog, Josef Prijotomo.  2012 1
Zhong, Wei.   3
Zhong, Weihe.   3
Zhong, Weihe, 1962- : Tong sheng chuan yi = A coursebook of simultaneous interpreting / zhu bian, Zhong Weihe, Zhan Cheng ; bian zhe, Zhan Cheng [and others].  2009 1
Zhong, Weihe, 1966- : Fan yi yan jiu guan jian ci = Translation terminology / Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier bian zhu ; Sun Yifeng, Zhong Weihe bian yi.  2004 1
Zhong, Weijin.   3
Zhong, Weijun, 1976- : Zhongguo di fang zheng fu ti zhi chuang xin lu jing yan jiu / Shen Ronghua, Zhong Weijun zhu.  2009 1
Zhong, Weike, : Gu dai Han yu chang yong zi zi dian = Gudai Hanyu changyongzi zidian / Zhong Weike bian zhu.  2016 1
Zhong, Weilie. : Sui Wendi jia shi shi liao jian zhu gao / Zhong Weilie zuan zhu.  1973 1
Zhong Weiqi. : Taiwan di qu bei jing bu li zhe she hui liu dong ying xiang yin su ji xiang guan jiao yu zheng ce cheng xiao zhi yan jiu [electronic resource]/ Zhong Weiqi yan jiu zhu chi.  2005 1
Zhong, Weiyao. : Xinjiapo zong xiang hui guan chu ban shu kan mu lu = A bibliography on the publications of Singapore Chinese clan associations / bian zhe, Huang Meiping, Zhong Weiyao, Lin Yongmei.  2007 1
Zhong, Wen.   3
Zhong wen da ci dian bian zuan wei yuan hui. : Zhong wen da ci dian / Zhong wen da ci dian bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1962- 1
  Zhong wen da xue (Hong Kong, China) -- See Chinese University of Hong Kong   1
Zhong wen fa ying shi (Beijing) you xian gong si. : Zhongguo Ao yun jun tuan = Pride of the nation : Chinese Olympic athletes / Wu zhou chuan bo yin xiang chu ban she chu pin ; Wu zhou chuan bo zhong xin she zhi.  2008 1
Zhong wen ke ke cheng, jiao cai, jiao fa guo ji yan tao hui 1992 : : Yu wen jiao xue mian mian guan / Xianggang Zhong wen jiao yu xue hui, Tian Xiaolin, Li Xueming, Zhong Lingchong bian.  1994 1
Zhong wen wen xian zi yuan gong jian gong xiang he zuo hui yi 2008 : : Liang an san di Zhong wen wen xian zi yuan gong jian gong xiang gai shu / [zhu bian Wang Guoqiang]  2009 1
Zhong, Wenbin. : Badashanren hua ji / [ze ren bian ji Chen Huisun, Zhong Wenbin].  1985 1
Zhong, Wendian.   2
Zhong, Wenzheng, 1818-1877. : Guliang bu zhu / [Zhong Wenzheng zhu].  1965 1
Zhong, Xia.   2
"Zhong Xian Zhongzhou Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui. : Zhong Xian Zhongzhou Zhen zhi / "Zhong Xian Zhongzhou Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Zhong, Xiangcai.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next