My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo li shi wen xian yan jiu hui.   4
Zhongguo li shi wen xian yan jiu hui. : Gu ji lun cong / "She hui ke xue zhan xian" bian ji bu bian ; [Xie Guozhen, Zhang Shunhui deng].  1982- 1
Zhongguo li shi xue hui.   5
Zhongguo li shi yan jiu hui. : Zhongguo tong shi jian bian / Zhongguo li shi yan jiu hui bian.  1951 1
Zhongguo li shi yan jiu she.   5
Zhongguo li xin feng xian guan li yan jiu yuan. : Zhongguo jing ji yun xing feng xian yan jiu bao gao = Research on the risk of Chinese macroeconomic operation.    1
"Zhongguo li xue da guan (duo juan ben)" bian wei hui. : Zhongguo li xue da guan (duo juan ben. li shi juan) / Qiong zhou xue yuan, Hainan Sheng min zu yan jiu ji di, "Zhongguo li xue da guan (duo juan ben)" bian wei hui bian ; zhu bian Chen Lihao.  2012 1
Zhongguo li xue xue hui,   11
Zhongguo lian he guo jiao ke wen zu zhi quan guo wei yuan hui. : Shi jie yi chan di tu ji. Zhongguo juan / [chu bian dan wei] Zhonghua Renmin Gongheguo lian he guo jiao ke wen zu zhi quan guo wei yuan hui, Zhongguo di tu chu ban she ; [zhu bian Du Yue, Gao Xirui].  2004 1
Zhongguo lian he zhun bei yin hang. : Tang Song shi dai zhi jin yin yan jiu / Kato Shigeshi zhu.  1970 1
Zhongguo lian suo jing ying xie hui. : Zhongguo lian suo jing ying nian jian = China chain store almanac / Zhongguo lian suo jing ying xie hui bian.  2000 1
Zhongguo liang shi jing ji xue hui. : Zhongguo liang shi jing ji [electronic resource] = Zhongguo liangshi jingji / Guo jia liang shi chu bei ju, Zhongguo liang shi jing ji xue hui he ban.    1
Zhongguo liang shi yan jiu pei xun zhong xin. : Zhongguo liang shi fa zhan bao gao = China grain development report.    1
Zhongguo liang you xue hui. : Zhongguo liang you xue bao [electronic resource] = Journal of the Chinese Cereals and Oils Association / Zhongguo liang you xue hui zhu ban.    1
Zhongguo lin chan gong ye xie hui. : Lin chan gong ye [electronic resource] = Linchan gongye.    1
  Zhongguo lin ke yuan -- See Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan   1
Zhongguo lin xue hui. : Lin ye ke xue [electronic resource] = Scientia silvae sinicae.  1979- 1
Zhongguo lin ye chu ban she. : Zhongguo sen lin zi yuan tu ji = Atlas of forest resources of China / [Xiao Xingwei zhu bian].  2005 1
Zhongguo lin ye jing ji xue hui. : Lü se Zhongguo [electronic resource] = Green China.    1
Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan.   4
Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan. : Lin ye ke ji [electronic resource] = Forest science & technology.    1
Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan. : Lin chan hua xue yu gong ye [electronic resource] .    1
Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan. : Lin ye shi yong ji shu [electronic resource] = Practical forestry technology.    1
  Zhongguo lin ye ke xue yuan -- See Zhongguo lin ye ke xue yan jiu yuan   1
Zhongguo lin ye ren ming ci dian bian ji wei yuan hui. : Zhongguo lin ye ren ming ci dian / Zhongguo lin ye ren ming ci dian bian ji wei yuan hui bian ; [Li Zhongxuan zhu bian].  1990 1
Zhongguo ling mu diao su quan ji bian ji wei yuan hui. : Zhongguo ling mu diao su quan ji / Zhongguo ling mu diao su quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2008 1
Zhongguo lü xing she xie hui. : Zhongguo hui yi tong ji fen xi bao gao.  2011- 1
Zhongguo lu yin lu xiang chu ban zong she.   2
"Zhongguo lü you bai ke quan shu" bian wei hui. : Zhongguo lü you bai ke quan shu = Zhong guo lü you bai ke quan shu.  1999 1
Zhongguo lü you chu ban she.   7
"Zhongguo lü you da quan" bian wei hui. : Zhongguo lü you da quan. Hua bei ce / "Zhongguo lü you da quan" bian wei hui ; cha tu Xu Xin deng ; hui tu Chen Mingfu deng.  1989 1
Zhongguo lü you jiu dian ye xie hui. : Zhongguo hui yi tong ji fen xi bao gao.  2011- 1
"Zhongguo lu you lu shu" xiang mu zu. : Guangxi lu shu [electronic resource] / "Zhongguo lu you lu shu" xiang mu zu bian zhu.  2007 1
Zhongguo lü you wen hua xue hui. : Shi jie yi chan zai Zhongguo = World heritage in China / You Qi zhu bian ; Zhongguo lü you wen hua xue hui, Beijing wu se tu lü you wen hua you xian ze ren gong si he bian.  1997 1
Zhongguo lü you xue yuan.   3
Zhongguo lu you yan jiu yuan.   3
Zhongguo lü you yan jiu yuan. : Zhongguo lü you an quan bao gao.    1
Zhongguo lun tan bian ji wei yuan hui.   3
Zhongguo luo ji shi xue shu tao lun hui 1980 : : Zhongguo luo ji shi yan jiu : Zhongguo luo ji shi di yi ci xue shu tao lun hui wen ji / "Zhongguo luo ji shi yan jiu" bian ji xiao zu bian.  1982 1
Zhongguo luo ji xue hui. : Bian zheng luo ji yan jiu / Zhongguo luo ji xue hui bian zheng luo ji yan jiu hui bian.  1981 1
Zhongguo Luyi guo ji Laozi wen hua lun tan (2012.8.25-27) : Laozi you hua xia wen ming zhuan cheng chuang xin : 2012· Zhongguo Luyi guo ji Laozi wen hua lun tan wen ji = Laozi and the inheritanging and innovation of chinese civilization : treatises collection of international forum on Laozi culture in Luyi, in 2012 / Zhao Baoyou zhu bian  2013 1
Zhongguo Mao Dun yan jiu xue hui. : Mao Dun yan jiu / "Mao Dun yan jiu" bian jiu bu bian.  1984- 1
Zhongguo Mao Zedong jing ji si xiang yan jiu hui chou wei hui. : Deng Xiaoping gai ge kai fang yu jing ji fa zhan si xiang yan jiu / Zhongguo Mao Zedong jing ji si xiang yan jiu hui chou wei hui bian zhu.  1992 1
Zhongguo Mao Zedong si xiang li lun yu shi jian yan jiu hui : Xue xi he yan jiu Mao Zedong jiao yu si xiang : Mao Zedong jiao yu si xiang yan jiu lun wen ji / Zhongguo Mao Zedong si xiang li lun yu shi jian yan jiu hui, Mao Zedong jiao yu si xiang zhuan ye wei yuan hui bian ; Jiang Weijie, Wan Xisheng zhu bian.  1991 1
Zhongguo Mao Zedong si xiang li lun yu shi jian yan jiu hui. : Mao Zedong si xiang ci dian / Zhongguo Mao Zedong si xiang li lun yu shi jian yan jiu hui li shi hui bian.  1989 1
Zhongguo mei kuang di zhi gong hui. : Zhongguo mei kuang gong ren yun dong shi / Zhongguo mei kuang di zhi gong hui quan guo wei yuan hui ; Xue shixiao.  1986 1
Zhongguo Mei Lanfang yan jiu xue hui. : Mei Lanfang yi shu ping lun ji / [Zhongguo Mei Lanfang yan jiu xue hui ; Mei Lanfang ji nian guan bian].  1990 1
Zhongguo mei shu chu ban zong she. : Zhongguo mei shu guan [electronic resource] .    1
Zhongguo mei shu chuan ji bian ji wei yuan hui. : Zhongguo mei shu quan ji. Hui hua bian / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui.  1984- 1
Zhongguo mei shu ci dian bian ji wei yuan hui. : Zhongguo mei shu ci dian / [Zhongguo mei shu ci dian bian ji wei yuan hui].  1987 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next