My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhu, Li, fl. 1973-   2
Zhu, Li-yuan, 1945- : Yi shu mei xue ci dian / Zhu Liyuan zhu bian.  2012 1
Zhu, Lian. : Zhen duan xue shi di lian xi fa : Shang , xia bian / [yi shu zhe Ding Fubao , Zhu lian].  1909 1
Zhu, Lianfa. : Feng shui Guodong / Zhu Lianfa zhuan wen ; Tian Yuan she ying.  2006 1
Zhu, Liang. : Standard handbook of biomedical engineering and design [electronic resource] / Myer Kutz, editor in chief.  200-? 1
Zhu, Liangqing. : Zhongguo xian dai wen xue zuo pin xuan du / Qiao Fusheng, Zhu Liangqing, Zhao Xianzhou ... [et al.] bian xie.  1981 1
Zhu, Liangzhen.   8
Zhu, Liangzhi.   5
Zhu, Lianmei. : Gao ji cai wu kuai ji [electronic resource] / Zhao Xueyuan, Zhu Lianmei, Wan Shouqiong bian.  2010 1
Zhu, Lidong. : Wang Shuo yan jiu zi liao / Ge Hongbing, Zhu Lidong bian.  2005 1
Zhu, Lie. : Lianhua xian zhi / Jiangxi sheng Lianhua xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Liu Dan ; fu zhu bian Zhu Lie.  1989 1
Zhu, Liehuang,   5
Zhu, Lifu. : Cong Jiangxi dao Shan bei er wan wu qian li chang zheng ji : di ba lu jun hong jun shi dai de shi shi / Zhu Lifu bian zhu.  1937 1
Zhu, Lijiang,   2
Zhu, Lili. : Jin 20 nian Taiwan wen xue chuang zuo yu wen yi si chao = Taiwan literary creation and thoughts in recent 20 years / Zhu Lili, Liu Xiaoxin zhu.  2012 1
Zhu, Limin, 1920-   2
Zhu, Liming, : DevOps: A Software Architect’s Perspective [electronic resource] / Bass, Len.  2015 1
Zhu, Lin.   3
Zhu, Lin, 1949-   7
Zhu, Lin, 1977- : Zhongguo li dai liu min sheng huo lüe ying = The glimpse of mobile people's life in past dynasties of China / Chi Zihua, Zhu Lin zhu.  2004 1
Zhu, Lina,   2
Zhu, Linchu.   2
Zhu, Ling.   4
Zhu, Ling, 1951-, : Food security and social protection for the rural poor in China / Ling Zhu.  2017 1
Zhu, Ling, 1951 December-   2
Zhu, Linghui. : Does Premature Deindustrialization Matter? [electronic resource] : The Role of Manufacturing versus Services in Development / Nayyar, Gaurav.  2018 1
Zhu, Lingling. : Zhongguo li shi di li xue lun zhu suo yin, 1900-1980 / Du Yu, Zhu Lingling bian.  1986 1
Zhu, Lingming. : Zhongguo zheng xie jian shi / Zhu Lingming bian zhu.  1989 1
Zhu, Linqing.   3
Zhu, Liping. : A Chinaman's chance : the Chinese on the Rocky Mountain mining frontier / Liping Zhu.  1997 1
Zhu, Liqing. : Gu du Beijing [videorecording] = The ancient capital Beijing / dao yan Yang Xiaoqiu ; zhuan gao Gao Xiaolong, Zhu Liqing ; Beijing Shi jiao yu wei yuan hui ... [et al.] lian he lu zhi.  2006 1
Zhu, Liqun. : The legacy of the Cold War : perspectives on security, cooperation, and conflict / edited by Vojtech Mastny and Zhu Liqun ; preface by Mark Kramer.  2014 1
Zhu, Liren. : Ba lei jian shi = History of ballet / [zhu bian Zhu Liren ; ze ren zhu bian Xue Jinghua, Hua Yongkang ; ying wen fan yi Xu Tianhong].  2006 1
Zhu, Lishuang, : Xizang wen ti : Minguo zheng fu de bian jiang yu min zu zheng zhi (1928-1949) / Lin Xiaoting zhu ; Zhu Lishuang yi.  2017 1
Zhu, Lishuang, 1972- : Yutian yu Dunhuang / Rong Xinjiang, Zhu Lishuang zhu.  2013 1
  Zhu, Liting, jin shi 1766 -- See Zhu, Yan, jin shi 1766   1
  Zhu, Liuxian, 1893-1963 -- See Zhu, Jiahua, 1893-1963   1
Zhu, Lixing,   2
Zhu, Liyuan, 1945- : Zou xiang xian dai xing de xin shi qi wen lun = Literary theory in new period : towards modernity / Zhu Liyuan zhu.  2016 1
Zhu, Longhua, : Xila shi : qi zhi gong yuan qian 322 nian / (Ying) N.G.L.Hamengde zhu ; Zhu Longhua yi.  2016 1
Zhu, Longwang.   2
Zhu, Lu, 19th cent. : Fang shou ji cheng / [Zhu Lu bian zhu ; "Zhongguo bing shu ji cheng" bian wei hui bian]  1992 1
Zhu, Lu, 1553-1632. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 11 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Zhu, Luming. : Mobosang xiao shuo xuan / Zhu Luming yi.  1959 1
Zhu, Lunhuan. : Leye Xian zhi = Le Ye county annals / Leye Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhu Lunhuan.  2002 1
Zhu, Ma. : Dian ying dian shi ci dian / zhu bian Zhu Ma ; fu zhu bian Wu XinXun.  1988 1
Zhu, Mei. : Zhongguo xie jiao shi = Zhongguo xiejiaoshi / Wang Qinghuai, Zhu Mei, Li Guangcang zhu.  2007 1
Zhu, Mei, 17th cent. : (Wanli) Funing zhou zhi / [Yin Zhilu xiu ; Zhu Mei deng zuan].  1990? 1
Zhu, Meie : Ying Han Han Ying hua gong gong yi yu she bei tu jie ci dian / Chen Guohuan, Zhu Meie zhu bian.  2004 1
Zhu, Meifang, : Nano-scale materials, materials processing and genomic engineering : selected, peer reviewed papers from the 12th IUMRS International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2013), September 22-28, 2013, Qingdao, China / edited by Yafang Han, Xuefeng Liu and Meifang Zhu ; organized by Chinese Materials Research Society(C-MRS), International Union of Materials Research Societies (IUMRS) ; supported by Ministry of Science and Technology of China [and six others].  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next