My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Zhu, Liting, jin shi 1766 -- See Zhu, Yan, jin shi 1766   1
  Zhu, Liuxian, 1893-1963 -- See Zhu, Jiahua, 1893-1963   1
Zhu, Lixing,   2
Zhu, Liyuan, 1945- : Zou xiang xian dai xing de xin shi qi wen lun = Literary theory in new period : towards modernity / Zhu Liyuan zhu.  2016 1
Zhu, Longhua, : Xila shi : qi zhi gong yuan qian 322 nian / (Ying) N.G.L.Hamengde zhu ; Zhu Longhua yi.  2016 1
Zhu, Longwang.   2
Zhu, Lu, 19th cent. : Fang shou ji cheng / [Zhu Lu bian zhu ; "Zhongguo bing shu ji cheng" bian wei hui bian]  1992 1
Zhu, Lu, 1553-1632. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 11 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Zhu, Luming. : Mobosang xiao shuo xuan / Zhu Luming yi.  1959 1
Zhu, Lunhuan. : Leye Xian zhi = Le Ye county annals / Leye Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhu Lunhuan.  2002 1
Zhu, Ma. : Dian ying dian shi ci dian / zhu bian Zhu Ma ; fu zhu bian Wu XinXun.  1988 1
Zhu, Mei. : Zhongguo xie jiao shi = Zhongguo xiejiaoshi / Wang Qinghuai, Zhu Mei, Li Guangcang zhu.  2007 1
Zhu, Mei, 17th cent. : (Wanli) Funing zhou zhi / [Yin Zhilu xiu ; Zhu Mei deng zuan].  1990? 1
Zhu, Meie : Ying Han Han Ying hua gong gong yi yu she bei tu jie ci dian / Chen Guohuan, Zhu Meie zhu bian.  2004 1
Zhu, Meifang, : Nano-scale materials, materials processing and genomic engineering : selected, peer reviewed papers from the 12th IUMRS International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2013), September 22-28, 2013, Qingdao, China / edited by Yafang Han, Xuefeng Liu and Meifang Zhu ; organized by Chinese Materials Research Society(C-MRS), International Union of Materials Research Societies (IUMRS) ; supported by Ministry of Science and Technology of China [and six others].  2014 1
Zhu, Meilu. : Yu wai zhi jing zhong de liu xue sheng xing xiang : yi xian dai liu Ri zuo jia de chuang zuo wei kao cha zhong xin / Zhu Meilu zhu.  2011 1
Zhu, Meishu.   3
Zhu, Meixuan.   2
Zhu, Meng.   2
Zhu, Mengjie. : Ke ji wen xian fen lei gong zuo shou ce / Guan Jialin, Zhang Han, Zhu Mengjie bian [xie].  1983 1
Zhu, Mengjun, : Fundamentals of optical computing technology : forward the next generation supercomputer / Xiujian Li, Zhengzheng Shao, Mengjun Zhu, Junbo Yang.  2018 1
Zhu, Mengmei, : Jian yi liao bing fa / Zhu Mengmei bian zuan ; Wang Yunzhang jiao ding.  1922 1
Zhu, Mengshen. : Anguo xian zhi / Hebei sheng Anguo shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhao Ying, fu zhu bian Zhu Mengshen.  1996 1
Zhu, Mengxiao, : Innovative assessment of collaboration / Alina A. von Davier, Mengxiao Zhu, Patrick C. Kyllonen, editors.  2017 1
Zhu, Mengzhen. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 79 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Zhu, Miao. : Shanghai fa yuan dian xing an li cong bian. Min shi, jing ji, zhi shi chan quan, zhi xing an li / Shanghai shi gao ji ren min fa yuan zu zhi bian xie ; [zhu bian Qiao Xianzhi, fu zhu bian Yang Chengtao, Zhu Miao, Yang Yuhong]  2001 1
Zhu, Michael. : Privacy preserving data mining [electronic resource] / by Jaideep Vaidya, Chris Clifton, Michael Zhu.  c2006 1
Zhu, Michael X. : TRP channels / edited by Michael X. Zhu.  2011 1
Zhu, Michael Xi, : TRP channels / editor, Michael Xi Zhu.  2011 1
Zhu, Min ,   12
Zhu, Min, 1926- : Wo de fu qin Zhu De / Zhu Min zhu ; Gu Baozi zhi bi.  2001 1
Zhu, Min, 1952- : Foreign aid's impact on public spending [electronic resource] / Tarhan Feyzioglu, Vinaya Swaroop, Min Zhu.  1996 1
Zhu Min hai jun jun shi bian zuan shi (China) : Fujian hai fang shi / Zhu Min hai jun jun shi bian zuan shi ; "Fujian hai fang shi" bian xie zu.  1990 1
Zhu, Ming.   2
Zhu, Mingde. : Beijing wen hua fa zhan bao gao.  2004- 1
Zhu, Minghao, 1607-1652.   2
Zhu, Minghui, : Distributed optimization-based control of multi-agent networks in complex environments / Minghui Zhu, Sonia Martinez.  2015 1
Zhu, Minghui, active 2009. : Shanghai interiors / Andrea Mingfai Chu.  2009 1
Zhu, Mingpan, 1852-1893. : Nan chao Liang hui yao / Zhu Mingpan zhuan.  1984 1
Zhu, Mingshan. : Zhongguo shen pan an li yao lan : 1995 nian zong he ben / Zhongguo gao ji fa guan pei xun zhong xin, Zhongguo ren min da xue fa xue yuan bian ; bian shen wei yuan hui zhu ren Zhu Mingshan.  1996 1
Zhu, Mingshe.   2
Zhu, Mingsheng.   2
Zhu, Mingshi, 1260-1340   5
Zhu, Mingxiong.   2
Zhu, Minshen,   4
Zhu, Minyan.   6
Zhu, Mo, 1914- : Yao shi jing / [Xuanzang yi], Chen Lijuan, Zhu Mo shi yi.  1997 1
Zhu, Mouhan, d. 1624.   2
Zhu, Mouwei, d. 1624. : Shang shu zhu kao / [Chen Taijiao zhuan]. Shi gu / [Zhu Mouwei zhuan]  1981 1
Zhu, Mouyin, 17th cent.   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next