My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
2950 C547c5 Mj1   70
2950 C547c6 Mj1   16
2950 C547c; Mj1   4
2950 C547h Gd17 : Zhonghua min guo shi shi jian ren wu lu / Huang Meizhen, Hao Shengchao zhu bian.  1987 1
2950 C547k Mj1   3
2950 C547l : V.1 Pt.1 Mj1 : Zhonghua min guo shi / zhu bian Li Xin.  1981- 1
2950 C547l : V.1 Pt.2 Mj1 : Zhonghua min guo shi / zhu bian Li Xin.  1981- 1
2950 C547l : V.2 Pt.1 Mj1 : Zhonghua min guo shi / zhu bian Li Xin.  1981- 1
2950 C547l1 Gd17 : Zhonghua Minguo kai guo qi shi nian lai de zheng zhi / Lei Feilong zhu bian.  1981 1
2950 C547l4 Mj1   5
2950 C561.101 Mj1 : Da ge ming jia Sun Yixian, Huang Zhonghuang zhu.  1962 1
2950 C561.102 Mj1 : Huang liushou shu du / [Huang Xing zhuan] ; Wu Yanyun bian.  1962 1
2950 C561.103 Mj1 : Wo zhi li shi / Song Jiaoren zhu.  1962 1
2950 C561.104 Mj1 : Dai Tianchou wen ji / Dai Jitao zhu.  1962 1
2950 C561.105 Mj1 : Zhonghua min guo kai guo shi, Gu Zhongxiu zhu.  1962 1
2950 C561.106 Mj1 : Min guo zheng dang shi / Xie Bin zhu.  1962 1
2950 C561.107 Mj1 : Beijing bing bian shi mo ji / Guo shi xin wen she bian.  1962 1
2950 C561.108 Mj1 : Xin ren chun qiu / Shang Binghe zhu.  1962 1
2950 C561.109 Mj1 : Yuan Shikai yu Zhonghua min guo / Bai Jiao zhu.  1962 1
2950 C561.110 Mj1 : Rong'an di zi ji, Shen Zuxian, [Wu Kaisheng] zhu.  1962 1
2950 C561.111 Mj1 : Yuan da zong tong shu du hui bian / [Yuan Shikai zhu] ; Xu Youpeng bian.  1962 1
2950 C561.112 Mj1 : Li fu zong tong zheng shu / Yi Guogan deng bian.  1962 1
2950 C561.113 Mj1   2
2950 C561.114 Mj1   4
2950 C561.115 Mj1 : Yuan shi dao guo ji / Huang Yi bian.  1962 1
2950 C561.201 Mj1 : Can yu Guo ji lian he hui diao cha wei yuan hui Zhongguo dai biao chu shuo tie / Gu Weijun zhu.  1962 1
2950 C561.202 Mj1   2
2950 C561.203 Mj1 : Zhongguo lu jun di san fang mian jun kang zhan ji shi / Gou Jitang zhu.  1962 1
2950 C561.204 Mj1 : Dian xi zuo zhan shi lu / Wu Zhigao zhu.  1962 1
2950 C561.205 Gd17 : Jiluan wen cun / Zhang Zhizhang zhu.  1962 1
2950 C561.205 Mj1 : Jiluan wen cun / Zhang Zhizhang zhu.  1962 1
2950 C561.301 Gd17 : Zhongguo gong chan dang zhi tou shi / Zhongguo guo min dang zhong yang [zhi xing wei yuan hui] zu zhi bu diao cha ke bian ; Wu Xiangxiang zhu bian.  1962 1
2950 C561.302 Gd17 : Jiao fei ji shi / Xue Yue zhu.  1962 1
2950 C561.401 Mj1 : Hefei zhi zheng nian pu / Wu Tingxie zhu.  1962 1
2950 C561.402 Mj1 : Le zhai man bi / Cen Chunxuan zhu.  1962 1
2950 C561.403 Mj1 : Huang Yingbai xian sheng gu jiu gan yi lu / Jin Wensi deng zhu.  1962 1
2950 C561.404 Mj1   2
2950 C561.405 Mj1   2
2950 C561.5 Mj1 : Zui jin san shi nian Zhongguo jiao yu shi / Chen Qitian zhu.  1962 1
2950 C561.6 Mj1 : Zhongguo min shi xi guan da quan / Fa zheng xue she bian.  1962 1
2950 C561h Mj1 : Zhongguo xian dai shi / zhu bian Huang Yuanqi ; fu zhu bian Wang Jinwu ... [et al. ; Jilin da xue ... et al. bian].  1982 1
2950 C561hi Mj1 : Zhongguo xian dai shi chang shi.  1982 1
2950 C561w Mj1 : Zhongguo xian dai shi gao : 1919-1949 / Wei hongyun zhu bian.  1980 1
2950 C562 Mj1 : Zhongguo xian dai shi zi liao hui bian : 1919-1945.  1976 1
2950 C563 Mj1 : Zhongguo xian dai li shi shi jian xuan bian / [ben she bian].  1976 1
2950 C564c Mj1 : Zhongguo ge ming shi yan jiu hui cui, 1911-1949 / Zhai Zuojun, Wu Zhenghong zhu bian.  1986 1
2950 C566 Qc1 : Zhongguo guo jia zhu yi qing nian tuan di yi er jie guo nei wai dai biao da hui dui shi zhu xuan yan / [Xing shi she bian]  1976? 1
2950 C567a Mj1 : Zhongguo Min guo zheng zhi shi / Xu Fang zhu.  1994 1
2950 C567b Mj1 : Zhongguo Minguo jing ji shi / Guo Feiping zhu.  1994 1
2950 C567c Mj1 : Zhongguo Minguo jun shi shi / He Bufeng, xie Anbang zhu.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next