My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
2961.13 C540 Mj1 : Guangzhou qi yi/ Zhong gong Guangdong sheng wei xuan chuan bu bian.  1978 1
2961.13 K034 Mj1 : Guangzhou qi yi zi liao / Guangdong ge ming li shi bo wu guan bian.  1988 1
2961.13 K035 Mj1 : Guangzhou shi bian yu Shanghai hui yi / Guangzhou ping she bian ji.  1928 1
2961.17 H407 Mj1 : Baise feng bao / Mo Wenhua zhu.  1985 1
2961.17 P134 Gd17 : Pingjiang qi yi : zi liao xuan ji / "Pingjiang qi yi" xuan bian zu.  1987 1
2961.17 T443 Gd17 : Zuo Youjiang ge ming gen ju di zi liao xuan ji.  1987 1
2961.2 L400 Mj1 : Ge ming yao lan jing gang shan / Li Li zhu bian.  1983 1
2961.4 K679 Mj1 : Guo min dang jun zhui du hong jun chang zheng dang an shi liao xuan bian. Sichuan bu fen / Sichuan sheng dang an guan bian.  1987 1
2961.8 L425 Mj1 : "Zhan lüe qi bing" de zu ji / Lin Wei.  1983 1
2961.84 F524 Mj1 : Zunyi hui yi hui zhi / Fei Kanru.  1987 1
2961.84 T388 Mj1 : Zunyi hui yi qian hou / Ding Zhizhen ... [et al.].  1985 1
2961.84 T388c Mj1 : Zunyi hui yi wen xian / Zhong gong zhong yang dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui, Zhong yang dang an guan bian.  1985 1
2961.84 T388c1 Mj1 : Zunyi hui yi de guang mang : ji nian Zunyi hui yi wu shi zhou nian.  1984 1
2961.84 W242 Gd17 : Weida de zhuanzhe : Zunyi huiyi wushi zhounian huiyilu zhuan ji / Nie Rongzhen zhu.  1984 1
29610 : Bai gong tu : chuan tong min su xian dai shou gong yi / [Zuo zhe Chen Liqing] ; Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin.  1999 1
29611 : Guan hai tang cang shu yan jiu / Zhao Feipeng zhu.  1991 1
29612 : Zhongguo nian hua fa zhan shi / zhu bian Wang Shucun.  2005 1
29613 : Qing chu cang shu jia Qian Zeng yan jiu / Tang Xuan zhu.  1991 1
29614 : Jian zhu shi Song Rong.  2004 1
29615 : Dehong shi ju shao shu min zu wu dao, yue qi ji Dai ju gai guan / zhu bian Wang Ninglian ; fu zhu bian Gong Bilin, Zhong Xiaoyong ; bian wei Li Zhihong, Cao Yunhua.  2012 1
29616 : Di guo beng kui qian de ying xiang : wan Qing lian huan hua zhong de wan Qing she hui / Jing Shisuo, Ke Yanchu.  2011 1
29617 : Zhongguo bao hu zhi wu = Chinese rare and endangered plants / Qiu Shuping, Liu Zhongling bian zhu.  1994 1
29618 : Zhongguo ran zhi fu shi shi wen xian dao du / Bao Mingxin zhu bian.  2006 1
29619 : Ke xue de yi shu yu yi shu de ke xue / Qian Xuesen zhu.  1994 1
2962   3
2962 C418 Mj1 : "Jiu yi ba" shi bian shi / Yi Xianshi ... [et al.] zhu.  1981 1
2962 C418c Mj1 : "Jiu yi ba" shi bian / Zhong yang dang an guan, Zhongguo di 2 li shi dang an guan, Jilin sheng she hui ke xue yuan he bian.  1988 1
2962 C418l Gd17   2
2962 C418l Mj1   4
2962 C418w Mj1 : Jiu yi ba he Yi er ba shi qi kang Ri yun dong shi / Wen Jize zhu bian.  1991 1
2962 C554 : Jin guo ying hao ; kang Ri zhan zheng zhong de Jin Cha Ji fu nü er tong she ying ji / Jin Cha Ji wen yi yan jiu hui bian ; [zhu bian Luo Guangda ; te yue bian ji Ji Lianbo, An Jing].  1989 1
2962 C772 Mj1   2
2962 C945 Mj1 : Xian dai Dongbei shi / Chang Cheng, Li Hongwen, Zhu Jianhua.  1986 1
2962 H161 Mj6 : Chūgoku kakumei no chishikijin / Hirano Tadashi cho.  1977 1
2962 I122 Mj1 : Zhongguo kang Ri zhan zheng shi / Shidao Jizhi zhu ; Zheng Yuchun, Ji Hong yi ; Zhang Zhujiang jiao.  1990 1
2962 J650 Mj1   2
2962 J657 Mj6 : Manshū Jihen sakusen keika no gaiyō; Manshū Jihen shi, Sanbō Honbu hen.  1972 1
2962 K048 Mj1 : Wu wang "jiu yi ba" : Liutiaohu shi jian qian qian hou hou / Guo Dajun, Zhang Beigen.  1992 1
2962 K466 Gd17 : Kang Ri zhan zheng yu Zhongguo li shi : "Jiu yi ba" shi bian 60 zhou nian guo ji xue shu tao lun hui wen ji / Zhongguo kang Ri zhang zheng shi xue hui bian.  1994 1
2962 L348 Gd17 : Jiu yi ba shi bian shi shu, Liang Jingchun zhu.  1965 1
2962 L348j Mj1 : Riben qin lüe Hua bei shi shu / Liang Jingdui zhu.  1984 1
2962 L413 Mj1 : Guo qu de nian dai : guan yu Dongbei kang lian si jun de hui yi / Li Yanlu kou shu, Luo Binji zheng li.  1979 1
2962 L453 Mj1 : Dongbei kang Ri lian jun dou zheng shi jian bian / Li Hui zhu.  1987 1
2962 L754 Gd17 : Li shi jiao xun : "jiu, yi ba" ji shi / zhu bian Jiang Niandong ; chang wu fu zhu bian Huo Liaoyuan ; fu zhu bian Sun Yuliang, Li Zhiting.  1991 1
2962 M383 Gd17   21
2962 N650 Mj6 : Nihon teikoku shugika no Chūgoku : Chūgoku senryōchi keizai no kenkyu / Asada Kyōji hen.  1981 1
2962 S453 Gd17 : 1937-1938 Nanjing zheng fu da che tui / Si Fu, Wang Lei, Wang Yulin zhu.  1998 1
2962 T241 : Cong jiu yi ba dao Ri jun tou xiang : di er ci shi jie da zhan zhong yao zhan yi jing cai tu pian xuan ji.  1970 1
2962 T514 Gd17 : Dong bei "da tao fa" / Zhong yang dang an guan, Zhongguo di er li shi dang an guan, Jilin sheng she hui ke xue yuan he bian.  1991 1
2962 W152 Mj1   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next