My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
2965 T603 Mj1 : Tie xue yuan zheng : Zhongguo yuan zheng jun Yin Mian kang zhan / Tian Xuan zhu.  1994 1
2965 T804 Gd17 : Tie zheng ru shan : Riben jun fa qin Hua zui e shi lu / Jin dai Zhongguo she bian.  1982 1
2965 W042 Gd17 : Riben jun fa qin Hua tong shi / Wen Han bian zhu.  1964 1
2965 W114 Mj1 : Kang zhan ba nian / Wang Ping bian zhu.  1966? 1
2965 W124 Gd17 : Dong zong yi ye / Wang Zuoyao.  1983 1
2965 W164 Gd17 : Yuan zheng song : Zhongguo yuan zheng jun, zhu Yin jun kang zhan ji shi / Wang Xiaohua bian zhu.  1995 1
2965 W164t Gd17 : Dong fang ji : di san, si, qi zhan qu kang zhan ji shi / Wang Xiaohua, Wang Shaohua bian zhu.  1995 1
2965 W194 Gd17 : Chu tian yun : di liu, jiu zhan qu kang zhan ji shi / Wang Shaohua bian zhu.  1995 1
2965 W243 Mj1   2
2965 W335 Gd17 : WuHan kang zhan shi liao xuan bian / zhu bian Li Ze ; fu zhu bian Xu Mingting, Zhai Xuechao ; [Wuhan shi dang an guan, Ba lu jun Wuhan ban shi chu qiu zhi ji nian guan, Wuhan tu shu guan he bian].  1996? 1
2965 W425 Gd17 : Zen yang dong yuan qian bai wan nong min / Wei Jianfu bian.  1938 1
2965 Y146 Mj1 : Riben bing de zi bai / Yin Ruo bian zhu.  1938 1
2965 Y421 Mj2 : Zhongguo da shi / Yang Ji bian.  197- 1
2965.1 C533 Mj1 : Lugouqiao shi bian qi yin kao lun : jian yu Riben you guan li shi xue zhe shang que / Qu Jiayuan.  1992 1
2965.1 S412 Gd17 : Guo min dang, 1937 : can lie bei zhuang de kang Ri zhan zheng zheng mian zhan chang / zuo zhe Su Jilu.  1993 1
2965.26 C073 Gd17 : Cong Yelu dao Dongjing : wei Nanjing da tu sa qu zheng = From Yale to Tokyo : tracing the eyewitnesses to Japanese atrocities in Nanking / Zhang Kaiyuan zhu.  2003 1
2965.26 P292 Mj1 : Bei fen xue lei : Nanjing da tu sha qin li ji / ben she bian ji bu xuan bian.  1988 1
2965.26 S593 Gd17 : Shi liao xuan ji.    1
2965.26 T651 : "Nankin gyakusatsu" no kyokō : Matsui Taishō no nikki o megutte / Tanaka Masaaki.  1984 1
2965.27 T424 Mj1 : Tai'erzhuang hui zhan / [bian ji zhe Guo shi guan shi liao chu]  1984 1
2965.68 K567 Mj1 : Kang Ri min zhu gen ju di yu di hou you ji zhan zheng / Quan guo Zhong gong dang shi yan jiu hui bian.  1987 1
2965.7 C060 Gd17 : Qiong dao feng yan : ge ming hui yi lu / Zhuang Tian.  1979 1
2965.7 C131 Mj1 : Jin Cha Ji kang Ri gen ju di / "Jin Cha Ji kang Ri gen ju di" shi liao cong shu bian shen wei yuan hui, Zhong yang dang an guan bian.  1991 1
2965.7 C274 Mj1 : Chuan Shan ge ming gen ju di jun shi dou zheng shi / Chengdu jun qu dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui ban gong shi bian.  1987 1
2965.7 H437 Mj1 : Huanghe Changjiang.  1970 1
2965.7 W183 Mj1 : Yi nan zheng / Wang Shoudao.  1981 1
2965.7 Y451 Mj1 : Di hou kang zhan / Yang Chengwu.  1985 1
2965.72 C011 Mj1 : Jin Ji Lu Yu bian qu shi / Qi Wu zhu.  1995 1
2965.72 P863 Mj1 : Ba lu jun zong bu da shi ji lue : zhuan zhan Hua bei qi jian / Li Zhikuan, Wang Zhaoqian bian [xie].  1985 1
2965.76 C720 Gd17 : Jin ge tie ma : Xin si jun si shi qi bing tuan hui yi lu / Zhou Chunlin, Cheng Kunyuan.  1984 1
2965.76 H063 Mj1   4
2965.76 H345 Mj1 : Huai nan kang Ri gen ju di / "Huai nan kang Ri gen ju di" bian shen wei yuan hui bian.  1987 1
2965.8 C718 Mj1 : Wan nan shi bian qian hou / Chen Zigu zhu.  1979 1
2965.8 F350 Mj1 : Shan Gan Ning bian qu ge ming shi / Fang Chengxiang, Huang Zhao'an zhu bian.  1991 1
2965.8 I928 Mj1 : Yi Shangrao ji zhong ying de dou zheng / Zhong gong Shangrao shi wei xuan chuan bu bian.  1979 1
2965.8 W245 Mj1 : Wan nan shi bian hui yi lu / [Fu Qiutao, Ye Chao deng zhu ; Yang Ming zhu bian ; di tu hui zhi Ying Hao].  1983 1
2965.8 W247 Mj1 : Ji nian "Wan nan shi bian" 50 zhou nian zhuan ji / zhu bian Ruan Shijiong, Yang Liping.  1990 1
2965.8 W247w Mj1 : Wan nan shi bian / "Wan nan shi bian" bian zuan wei yuan hui.  1990 1
2965.9 C016 Mj2 : On the mass movement (Minzhong jiben lun)  1969 1
2965.9 C764 Mj2 : Zhou Enlai Deng Yingchao zui jin yan lun ji = Recent remarks of Chou En-lai and Teng Ying-chao / Zhou Enlai, Deng Yingchao.  1938 1
2965.9 K562 Mj2 : Kang zhan de xin xing shi yu xin ce lüe / Zhou Enlai, Wang Ming deng zhu ; [Zhang Yimin bian ji]  1938 1
2965.9 K562m Mj2 : Kang zhan ming lun ji / Mao Zedong deng zhu.  1969 1
2965.9 N659 Mj6 : Nitchū sensō to Indo Iryō Shisetsudan / Ōkata Kōhei hen.  1982 1
2965.9 W242 Mj2 : Wei da de xin Zhongguo / gai guan bian.  1969 1
29650 : Moerben, shi ji de cuo jue = Melbourne the illusion of century / Cai Zixuan zhu.  2003 1
29651 : Xi su yuan / Chen Qibing, Yang Yupei zhu bian.  2010 1
29652 : Zhonghua jue huo : shou yi / Tan Zhu zhu.  2004 1
29653 : Fei tong xun qi cai yu cai liao de hui shou li yong / Zhou quan fa, shang tong ming.  2004 1
29654 : Fei jiu su liao de zai sheng li yong gong yi he pei fang / Zhou xiang xing.  2009 1
29655 : Yi ge nu ren yi ben shu = One woman one book / Zhen Zhen zhu.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next