My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
298 : Booklet : The works for violin and piano = Sämtliche Werke für Violine und Klavier = Intégrale des oeuvres pour violon et piano / Stravinsky.  1989 1
298.0924 Deni : Ignatius de Loyola, powers of imagining : a philosophical hermeneutic of imagining through the collected works of Ignatius de Loyola, with a translation of these works / Antonio T. de Nicolas ; foreword by Patrick Heelan.  1986 1
298.209 Zipe : Fairy tales and the art of subversion : the classical genre for children and the process of civilization / Jack Zipes.  2006 1
298.5/14/46 : The Netherton ball. To which are added, Bonny Jean and a popular new song, air Logan braes.  1825 1
2980   5
29800 : Nihon-koku kenpō taikei.  1971 1
29801 : Wen Laozi zhi sheng : ting "Dao de jing" jie / (Han) Cui Zhenxi zhu.  2013 1
29802 : Ju min zi chan yu xiao fei xuan ze xing wei fen xi / Zang Xuheng deng zhu.  2001 1
29803 : Moya / Ōoka Shōhei.  1978 1
29804 : Hiroku Kaura no bōdō / Asada Teruhiko cho.  1967 1
29805 : Tōshi sen / Yoshikawa Kōjirō, Ogawa Tamaki hen ; Imataka Makoto ... [et al.] yaku.  1973 1
29806 : Jin rong ci hui / Zhongguo ren min yin hang Gansu sheng fen hang jin rong yan jiu suo bian xie.  1981 1
29807 : "Xianggang te qu ji ben fa" jie shi fa zhi dui jie / Li Tailian zhu.  2011 1
29808 : Hua nan gu cun luo : ge qian yu shi guang chang he de xiang tu yu ren / Wu Chongqing zhu.  2011 1
29809 : Guan che luo shi dang de shi ba da fan fu chang lian jing shen du ben / Zhong yang ji wei xuan chuan jiao yu shi bian.  2012 1
2981   3
29810 : Ming dai zheng zhi shi = Mingdai zhengzhishi / Zhang Xianqing, Lin Jinshu.  2003 1
29811 : Ming dai zheng zhi shi = Mingdai zhengzhishi / Zhang Xianqing, Lin Jinshu.  2003 1
29812 : Min nan min ju chuan tong ying zao ji yi / Yang Manghua, Ma Quanbao, Yao Hongfeng zhu.  2013 1
29813 : He li de shi tou gun shang po : Guizhou Anshun Tunbao min ju / zhu zhe Yue Jian ; [she ying Yue Jian, Yang Bo].  2008 1
29814 : Lijiashan gu cun / Xue Linping ... [et al.] zhu.  2013 1
29815 : Mishima Yukio hikkei / Miyoshi Yukio hen.  1983 1
29816 : Dang dai Zhongguo xian dai wen xue yan jiu (1949-2009) / Shao Ningning, Guo Guochang, Sun Qiang zhu.  2014 1
29817 : Guang tian hua ri xia de liu xing : qin li Zhongguo liu xing yin yue / Jin Zhaojun zhu.  2002 1
29818 : Bin Xian Da fo si shi ku / Sun Binrong zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29819 : Da yan ta / Liang Xiaoling zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
2982   3
29820 : Han Chang'an cheng Weiyang gong yi zhi / Li Qin zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29821 : Tang Chang'an cheng Daming gong yi zhi / Wu Chun zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29822 : Xiao yan ta / Kong Zhengyi zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29823 : Xing jiao si ta / Feng Bin zhu bian ; Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29824 : Zhang Qian mu / Shanxi Sheng wen wu ju bian.  2013 1
29825 : Zhuang zu = Zhuang nationality / [bian zhu "Yunnan shao shu min zu tu ku" bian wei hui ; zhuan wen Zhang Yuan ; she ying Zhang Yuan ... et al.].  2004 1
29826 : Feng wei zhu lou : Dai zu chuan bo yan jiu / Liu Yingying zhu.  2014 1
29827 : Liu Xing kao gu wen ji.  2000 1
29828 : Han mo ying feng : Wenchang di jun yu Guan sheng di jun / Liu Haiyan zhu.  2006 1
29829 : Zhong Yin bian jie wen ti, Yin Ba ling tu jiu fen yan jiu / Lü Zhaoyi, Sun Jianbo zhu.  2013 1
2983   2
2983.1 : The jewels of the Madonna : and other orchestral music from the operas / Wolf-Ferrari.  1993 1
29830 : Xi Han chuan bo yu jing zhong de "Shi ji" yan jiu : yi "yi jia zhi yan" wei zhong xin / Xu Chaozhen zhu.  2014 1
29831 : Gai ge kai fang san shi nian zhong yao dang an wen xian. Fujian / Fujian sheng dang an guan bian.  2008 1
29832 : Gai ge kai fang san shi nian zhong yao dang an wen xian. Guizhou / Guizhou Sheng dang an guan.  2008 1
29833 : Cui can de gu lao wen ming = Zou jin Xiang E wen ming / Wang Zhiyan zhu bian.  2006 1
29834 : Mulao shanxiang : Guangxi Luocheng Xian Dawu Tun tian ye bao gao / Zhou Yurong zhu bian.  2006 1
29835 : Hunan Sheng fei wu zhi wen hua yi chan ming lu / Hunan Sheng wen hua ting bian.  2009 1
29836 : Hunan Sheng fei wu zhi wen hua yi chan ming lu / Hunan Sheng wen hua ting bian.  2009 1
29837 : Hunan Sheng fei wu zhi wen hua yi chan ming lu / Hunan Sheng wen hua ting bian.  2009 1
29838 : Pai wu quan jiao yi li lun ji qi zai Zhongguo de ying yong yan jiu = Research on tradable emissions and its application in China / Zhi Haiyu zhu.  2014 1
29839 : Quan qiu ge ju bian hua zhong de Zhongguo lü se jing ji fa zhan = China's green economy strategy in the context of changing global development pattern / Zhongguo 21 shi ji yi cheng guan li zhong xin ke chi xu fa zhan zhan lüe yan jiu zu zhu.  2013 1
2984   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next