My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
311.25 K23 Mj19 : Teori͡ia indeksov : osnovnye voprosy.  1963 1
311.25 T875 : Cluster analysis / [by] Robert C. Tryon [and] Daniel E. Bailey.  1970 1
311.26 L975 Mj19 : Graphic presentation simplified.  1949 1
311.910099423 Sout Gd10 : Murray Valley resource management plan.  1989 1
3110   4
3110 W142 Gd17 : Zhong yuan cheng shi shi lüe / Wu Sizuo.  1980 1
3111   3
3111 C104 Gd17 : Yan Zhao wen hua / Zhang Jinghua zhu.  1995 1
3111 C744 Gd17 : Dongbei shi tan tao / Chen Fangzhi zhu.  1995 1
3111 F334 Gd17 : San Jin wen hua / Feng Baozhi zhu.  1991 1
3111 W025 Gd17 : Wen hua shi ye / Taihang ge ming gen ju di shi zong bian wei hui.  1989 1
3112   3
3113   3
3114   3
3114 C142 Gd17 : Dongbei li dai jiang yu shi / Zhang Boquan, Su Jinyuan, Dong Yuying zhu.  1981 1
3114 C176 Mj2 : Dongbei san yue ji / Zhang Dan [i.e. zhang Zhan] zhu.    1
3114 C562 Gd17 : Jin dai Dongbei ren min ge ming yun dong shi : jiu min zhu zhu yi ge ming shi qi / Zhongguo ke xue yuan Jilin sheng fen yuan li shi yan jiu suo, Jilin shi fan da xue li shi xi bian zhu.  1960 1
3114 C565 Gd17 : Zhongguo dong bei tong shi / [Xue Hong, Li Shutian zhu bian].  1991 1
3114 C884 Gd17 : Dongbei shi hua, Qian Gonglai zhu.  1959 1
3114 H270 Gd17 : Li shi de du liu : wei Man zheng quan xing wang / Jie Xueshi zhu.  1993 1
3114 H434 Gd17 : Dongbei li shi wen hua yan jiu / Han Daocheng zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian.  1995 1
3114 I801 Mf32 : Saraba Manshū yo / Irimajiri Takemori.  1979 1
3114 L424 Gd17 : Dong jiang shi lüe / Li Jiancai, Yi Baozhong bian zhu.  1990 1
3114 L448 Gd17 : Qing ji Dong bei yi min shi bian zheng ce zhi yan jiu / Lin Shixuan zhu.  2001 1
3114 L741 Gd17 : Dongbei kang Ri lian jun di 3 jun / Liu Feng.  1986 1
3114 M112 Mj6 : Manshū shinryaku no hate : hyaku-gojūmannin no rekishi / henshū "Manshū Shinryaku no Hate" Kankō Iinkai ; [hensha Aimoto Tetsukuni, Matsumoto Ryūji, Yoshioka Kazuko].  1986 1
3114 P341 Gd17 : Dongbei jin dai shi yan jiu / Pan Xiting zhu.  1994 1
3114 T511 Gd17 : Dongbei san sheng xiang zhen di ming shou ce / [Zhongguo di tu chu ban she bian ji].  1988 1
3114 T511t Gd17 : Dong jiang yan jiu lun ji / [Diao Shuren deng bian zhu].  1992 1
3114 T515h Gd17   2
3114 T515t Gd17 : Dongbei kang Ri yi yong jun ren wu zhi / Tan Yi zhu bian.  1987 1
3114 T518 Gd17 : Dongbei yi yong jun / bian ji zhe Guo shi guan shi liao chu.  1981 1
3114 T549 Gd17 : Dongbei kang Ri yi yong jun shi / Pan Xiting ... [et al.] zhu.  1985 1
3114 W157 Mj2 : Xin Dongbei zhi nan / Wang Huimin zhu bian.  1985? 1
3114 W173 Gd17 : Meiguo yu Zhongguo Dongbei / Wang Xueliang zhu.  1991 1
3114 W219 Gd17 : Dong san sheng yan ge biao / Wu Tingxie zhuan ; [Jia Tinglin fu jiao]  1965 1
3114 W233 Gd17 : Wei Manzhou guo shi / Jiang Niandong ... [et al.]  1980 1
3114 W263 Mj6 : Tōa shi kenkyū / Wada Sei cho.  1955- 1
3114 Y135 Mj2 : Yan jiu Dongbei wen ti can kao zi liao.    1
3115   3
3115.2 : Goethe Lieder.  1994 1
3115.3 : Goethe Lieder.  1994 1
3115.4 : Goethe Lieder.  1994 1
3116   4
3116 F523 Gd17   12
3116 Y462 Gd17 : Ming dai Liaodong du si / Yang Yang.  1988 1
3117   3
3117 T430 Gd17 : Dalian Shi zhi. Jian cha zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi.  1994 1
3117 T430c Qc1 : Jiu ming xin pian zhong de lao Dalian = Aged Dalian in the past postcards / Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan, Dalian Shi jin dai shi yan jiu suo bian ; [zhu bian Tang Gongchun].  2004 1
3118   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next