My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
3204 S439p Gd17 : Bai cheng yan shui / Xu Song, Zhang Dachun zuan ji.  1999 1
3204 S439w3 Gd17 : Suzhou jiu wen = Suzhou old news / Wang Jiaju dian jiao, ping shuo.  2003 1
3204 W124 1941 : Han Ying dui zhao Yangzhou shi ri ji / Wang Xiuchu zhu ; Mao Rusheng yi.  1941 1
3204 W124y 1986 : Yangzhou shi ri ji / [Wang Xiuchu ji ; Cheng Henghe shu]  1986? 1
3204 W124y1 : Yangzhou shi ri ji. 1 juan / Wang Xiuchu.    1
3204 W124y2 : Yangzhou shi ri ji / [Wang Xiuchu ji]  19--? 1
3204 W468 Gd17 : Yangzhou jiu wen = Yangzhou old news / Wei Minghua dian jiao, ping shuo.  2003 1
3204 Y534 1946 : Yangzhou shi ri ji / Zhongguo li shi yan jiu she bian.  1946 1
3204 Y539 Gd17 : Yangzhou san ji / Wang Hong.  1985 1
3205   4
3205 C338   2
3205 C839 Gd17 : Zhenjiang Shi hua / Wang Xiang deng bian zhu.  1984 1
3205 H338 Gd17 : Huai jun wen qu zhi / Ji Yuan, He Qingfen...[et al.] zhi.  1970 1
3205 P129p Gd17 : Pi Xian yin xing zhi / Zhang Qingji zhu bi ; [Jiangsu Pi Xian xian zhi ban gong shi, Pi Xian Xiangshangxiang ren min zheng fu bian].  1989 1
3205 W632 Gd17 : Jiang hai zheng liu xiong Zhenjiang / Wu Runsheng zhu.  2003 1
3205 W882t 1912-1927 : "Wuxi xian zhi. da shi ji" zi liao (1912-1927)  1984 1
3205 W888 Gd17 : Wuxi Jingui Xian zhi / [kan zheng zhe Qian Mu ; bian jiao zhe Liu Gongzheng].  1968 1
3205 W889 Gd17 : Shan ming shui xiu di Wuxi / zhu bian Zhong Ying ; bian ji Xu Shishen ... [et al.].  1978 1
3206   3
3206 C900 Gd17 : Changshu shi tong ji zhi / Changshu shi tong ji ju bian.  1994 1
3207   4
3208   4
3208 C273 Gd17 : Hemudu wen hua shi hua / Ji Xueyuan, Zhu Huancan zhu.  1999 1
3208 C330c : No.20/1981 Gd17 : Zhejiang ge ming shi liao te ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1991? 1
3208 C330c : No.27/1984 Gd17 : Zhejiang xin hai ge ming hui yi lu. Xu ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui [bian].  1984 1
3208 C330c : No.30/1985 Gd17 : Zhejiang xin hai ge ming hui yi lu. Di 3 ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1985 1
3208 C330c : No.31/1985 Gd17 : Zhejiang bai nian da shi ji : 1840-1945 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.  1986 1
3208 C330c : No.32/1986 Gd17 : Zhejiang ji zi ben jia de xing qi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1986 1
3208 C330c : No.34/1987 Gd17 : Tian ya chi zi qing : Gang Tai he hai wai xue ren yi Zhe da / Zhejiang sheng wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1987 1
3208 C330c : No.36/1987 Gd17 : Chen Yingshi = Chen Ying-shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1987 1
3208 C330c : No.40/1990 Gd17 : Yi dai zong shi Zhu Kezhen / Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1990 1
3208 C330c : No.41 1989 Gd17 : Zhe jiang wen shi zi liao xuan ji. Di si shi yi ji, Feng yu yi tong zhou : Zhe jiang zhu ming ai guo min zhu ren shi shi liao zhuan ji / Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi zhe jiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1989 1
3208 C330c : No.42/1990 Gd17 : Xin bian Zhejiang bai nian da shi ji : 1840-1949 / Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui.  1990 1
3208 C330c No.43 1990 Gd17 : Zhejiang jin dai xue shu ming ren / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1990 1
3208 C330c No.45 1991 Gd17 : Zhejiang jin dai zhu ming xue xiao he jiao yu jia / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1991 1
3208 C330c No.46/1992 Gd17 : Zhejiang jin dai jin rong ye he jin rong jia / Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1992 1
3208 C330c No.49 1993 Gd17 : Zhejiang jin dai ke ji ming ren = Zhejiang jindai keji mingren / Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1993 1
3208 C330c No.55 Gd17 : Bao guo qing shen : Gui qiao qiao juan zai Zhejiang / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Zhejiang Sheng gui guo Hua qiao lian he hui bian.  1994 1
3208 C330c No.57 Gd17 : Dong Ying chen yuan : Riben Guandong da di zhen can sha Hua gong an / Wenzhou shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Zhejiang sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1995 1
3208 C330c No.58 Gd17 : Zhejiang jin dai yi wei ming ren / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1995 1
3208 H220 Gd17 : Zhejiang jin dai shi / Xu Heyong, Zheng Yunshan, Zhao Shipei.  1982 1
3208 H343 Gd17 : Hemudu wen hua yan jiu / Zhejiang Sheng wen wu ju, Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Hemudu yi zhi bo wu guan bian.  1998 1
3208 T232 Gd17 : Ming dai Zhejiang jin shi yan jiu / Duo Luoken zhu.  2004 1
3208 Y434 Gd17 : Zhejiang si chou wen hua shi hua / Yuan Xuanping zhu.  1999 1
3209   3
321   5
321 : 1988 : Premio para Jovenes Compositores : obras seleccionadas ... / [compiled by] Sociédad General de Autores de España.  1988- 1
321 : 1989 : Premio para Jovenes Compositores : obras seleccionadas ... / [compiled by] Sociédad General de Autores de España.  1988- 1
321 : 1990 : Premio para Jovenes Compositores : obras seleccionadas ... / [compiled by] Sociédad General de Autores de España.  1988- 1
321 : 1991 : Premio para Jovenes Compositores : obras seleccionadas ... / [compiled by] Sociédad General de Autores de España.  1988- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next