My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4176 H434 : Dang dai fu nü / Huang Jiping bian.  1936 1
4176 H442 Gd18 : Zhuang tai yu zhuang tai yi wai : Zhongguo fu nü shi yan jiu lun ji / Huang Yanli.  1999 1
4176 H461 : Zhongguo jin xian dai fu nü yun dong shi chang shi [electronic resource] / Huang Xiaoyu, Sun Xiaomei.  19-- 1
4176 I614 : Fu nü zhi ye wen ti / Yi Jiayue zhu.  1922 1
4176 J232 1974 : Ru jia de lun li guan he hun yin, jia ting, fu nu wen ti shang de jie ji dou zheng / Beijing da xue fa lu xi min fa jiao yan zu.  1974 1
4176 J262 1951 : Xin fu nu shu xin / Ren Ming zhu.  1951 1
4176 J634 Mj2 : Ri zhi Taizhong fu nü de sheng huo / Song Jinxiu bian zhu ; [Song Jinxiu, Liu Anyi ji lu].  2000 1
4176 K000 Gd17 : Zhongguo fu nü sheng huo shi hua / Guo Licheng zhu.  2005 1
4176 K018 Gd17 : Guangxi fu nü er tong tong ji zi liao, 1949-1992 / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu fu nü lian he hui, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong ji ju bian.  1993 1
4176 K044 Gd17 : Gaoxiong nü ren shu : Sheng ming yu guang de gu shi.  2002 1
4176 K091 1937 : Zhongguo fu nü wen ti / Guo Zhenyi zhu.  1937 1
4176 K184 1995 : Geng nian qi fu nu de wei xian xin hao / Yang Shizhi zhu bian.  1995 1
4176 K207 : Xin fu nü lun / A.M. Keluntai zhu ; Shen Zijiu, Luo Qiong he yi.  1951 1
4176 K323 Gd18 : Zhongguo te se fu nü fa zhan zhi lu / Gu Xiulian zhu.  2010 1
4176 K562 Gd17 : Kang zhan yi lai fu nü wen ti yan lun ji / Chen Tingzhen bian ; [Qin Xiaoyi zhu bian].  1976 1
4176 K679 : Guo min dang tong zhi qu min zhu fu nü yun dong / [Quan guo min zhu fu nü lian he hui chou bei wei yuan hui bian.  1949 1
4176 K710 Mj7 : Kaihatsu to josei ni kansuru dai nikai Ajia Taiheiyō daijin kaigi oyobi kanren jigyō tō hōkokusho / Sōrifu hen.  1996 1
4176 K843 : Sengyō shufu no kieru hi : danjo kyōsei no jidai / Kanamori Toshie, Kitamura Setsuko.  1986 1
4176 L104 : Zhu fu shou ji / Lidi deng zhu.  1955 1
4176 L242 : Xin fu nü du ben / Lu Fu.  1949 1
4176 L242 Gd17 : Zhongguo fu nü sheng huo / Lühenüshi bian.  1991 1
4176 L358 Gd18 : Liu zhuan nian hua : Taiwan nü xing dang an bai nian te zhan tu lu / [zhu bian Xu Xueji ... [et al.]].  2011 1
4176 L409 Gd17 : Nü xing zhu yi guan zhao xia de ta zhe shi jie / Li Xincan zhu.  2001 1
4176 L412 : Nong cun fu nü wei sheng chang shi wen da / Lin Qiaozhi, Xia Zongfu bian.  1973 1
4176 L448 Gd18 : Tao hua yuan fu nü / Lin Ci zhu.  2004 1
4176 L453 Gd17 : Lian shi xuan zhu : Zhongguo gu dai fu nü sheng huo da guan / Li Yonghu zhu bian ; Li Yonghu ... [et al.] xuan zhu.  1994 1
4176 L462 : Lao zhao pian [picture] : 1974 nian Xin hua she "Fu nu neng ding ban bian tian".  1974 1
4176 L614 : Fu nü wen ti ji ben zhi shi, Luo Qiong zhu.  1955 1
4176 L619 Gd18 : Fu nü jie fang lun cong / Luo Qiong zhu.  1990 1
4176 L624 Gd17 : Feng huo sui yue xia de Zhongguo fu nü fang wen ji lu / fang wen Luo Jiurong, You Jianming, Qu Haiyuan ; ji lu Luo Jiurong ... [deng]  2004 1
4176 L724 Gd18 : Er fen ming yue : dang dai Yangzhou nü xing / Lu Weifang, Yang Hui, Yu Daqing deng zhu.  2005 1
4176 L727 Gd17 : She qu jiu ye yu she qu fu li : lie shi fu nü xu yao guan nian yu sheng huo zhuang kuang / Liu Jitong zhu.  2003 1
4176 L728 : Zhongguo xian dai ming nü ren bie ji, Liu Egong zhu, Huang Mao'an bian ji.  1962 1
4176 L744 Gd18 : Cong hui ben yu wen ben de can zhao tan suo Song dai ji xiang nü xing yi ti / Liu Fangru zhu.  2005 1
4176 L765 Gd17 : Nü shu yu Chu di fu nü / Luo Xiaoge zhu.  2004 1
4176 L924 1974 : Lao dong fu nu shi wei da de ge ming li liang / Liaoning Sheng fu nu lian he hui bian.  1974 1
4176 L924k 1973 : Lao dong fu nu shi wei da de ge ming li liang / Gansu ren min chu ban she bian ji.  1973 1
4176 M304 Gd17 : Man zu fu nü sheng huo yu min su wen hua / Zhou Hong zhu.  2005 1
4176 M473 Qc4 : Atarashii joshi shain : Shigoto no susumekata, manā, echiketto / Moriwaki, Michiko. Amano, Tsuneo. Murakami, Ryōzō.  1985 1
4176 M744 Gd18 : Yi zu fu nü wen hua / Ma Linying zhu.  1995 1
4176 M760 1931 : Gei nu ren men / Ma Guoliang zhu.  1931 1
4176 M761 1949 : Ma En Lie Si lun fu nü jie fang / [Quan guo min zhu fu nü lian he hui chou bei wei yuan hui bian].  1949 1
4176 M823 : Mei de xin ling / Shanghai Shi fu nu lian he hui bian.  1982 1
4176 N412 : Nu zi chu shi jiao yu / Shi Minwei bian.  1948 1
4176 N463 Gd17 : Tianjin nü xing she : fu nü yun dong shi zi liao xuan bian / Zhonggong Tianjin shi wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui, Tianjin shi fu nü lian he hui bian.  1985 1
4176 N464 Gd17 : Nü jie jiu zong / Guo Fenyang zhu.  2000 1
4176 N482 Gd17 : Nü ren jing / Yi ming zhuan.  1982 1
4176 N497 Gd17   6
4176 N497.2 Gd18 : Nü xing yu she hui fa zhan : di er jie Fu nü fa zhan guo ji yan tao hui lun wen ji / zhu bian Zheng Yushun ; fu zhu bian Yang Yu, Bai Wei, Ding Hong.  2002 1
4176 N497c Gd17 : Nü xing yu wen xue : Nü xing zhu yi wen xue guo ji yan tao hui lun wen ji / Zheng Zhenwei bian.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next