My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4337.25 Y270 2000 Qc1 : Yueyang Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao : ji qi hui zong / Yueyang Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
4337.25 Y330 2000 Qc1 : Yongzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Yongzhou Shi ren min zheng fu di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
4337.26 C318 Gd18 : Zhongguo ren kou. Jiangxi fen ce / zhu bian Ma Juxian, Shi Yuan ; fu zhu bian Yi Yiqu.  1989 1
4337.26 C319c 2000 Qc1   3
4337.26 C319f 2000 Qc1   2
4337.26 C319y 2000 Qc1 : Jiangxi Sheng Yingtan Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Yingtan Shi tong ji ju bian ; Wang Nianhua zhu bian.  2002 1
4337.26 C330 2000 Qc1   2
4337.26 C430 2000 Qc1   2
4337.26 H080 2000 Qc1 : Xinyu shi di 5 ci quan guo ren kou pu cha zi liao ji / Xinyu shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi bian ; Zou Sansi zhu bian.  2002 1
4337.26 I350 2000 Qc1   2
4337.26 K030 2000 Qc1   3
4337.26 P420 2000 Qc1 : Pingxiang shi 2000 nian di 5 ci ren kou pu cha zi liao : (ji suan ji hui zong shu) / Pingxiang shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi [bian] ; Jiang Mingkun zhu bian.  2002 1
4337.26 S280 2000 Qc1 : Shangrao Shi 2000 nian di wu ci quan guo ren kou pu cha zi liao : (ji suan ji hui zong shu) / Shangrao Shi di wu ci quan guo ren kou pu cha ban gong shi [bian] ; Fei Xianming zhu bian.  2002 1
4337.26 S423 2000 Qc1 : Nanchang Shi di wu ci quan guo ren kou pu cha zi liao / Nanchang Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi, Nanchang Shi tong ji ju.  2002 1
4337.27 A328c Gd17   2
4337.27 A329 2000 Qc1   3
4337.27 H870 2000 Qc1 : Hefei Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Hefei Shi ren kou pu cha ban gong shi bian.  2003 1
4337.28 C349 2000 Qc1   3
4337.28 C349 Gd17 : Jiangsu sheng ren kou : chu gao / Zhu bian Du Wenzhen; Fu zhu bian Gu Jirui.  1984? 1
4337.28 C349f23 1982 Gd18 : Jiangsu Sheng Funing xian di 3 ci ren kou pu cha zi liao hui bian.  1983 1
4337.28 C349s 2000 Qc1   2
4337.29 C339 2000 Qc1   4
4337.29 C339w33 1982 Gd18 : Zhejiang Sheng Wenzhou shi di san ci ren kou pu cha zi liao hui bian / Zhejiang Sheng Wenzhou Shi ren kou pu cha ban gong shi.  1983 1
4337.29 H430 2000 Qc1   2
4337.301 C547 Mj1 : Zhonghua minguo ba shi jiu nian tai min di qu hu kou ji zhu zhai pu cha chu bu zong ge bao gao / Xing zheng yuan zhu ji chu bian.  2001 1
4337.301 C547n Mj1   15
4337.301 C547t Mj1   3
4337.301 C818 Mj1 : Ren kou zheng ce de xing cheng yu jian tao / Zhen Tianxi, Yin Jianzhong he zhu.  1983 1
4337.301 E244 Gd17 : Er shi shi ji de Taiwan ren kou bian qian yan tao hui lun wen ji : Zhonghua min guo 74 nian 12 yue 14 zhi 15 ri, Taibei / zhu ban Zhongguo ren kou xue hui, Zhonghua min guo xing zheng yuan wei sheng shu ... [et al.] ; Zhongguo ren kou xue hui bian yin.  1986 1
4337.301 J860 Gd17 : Ren kou bian qian yu jing ji she hui fa zhan yan tao hui : Min guo 79 nian 5 yue 8 ri zhi 9 ri / Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo.  1990 1
4337.301 K642 Gd17 : Kua shi ji Taiwan de ren kou yu xiang guan xian xiang : xue shu yan tao hui lun wen ji / [Zong bian ji Jiang Lanhong].  1998 1
4337.301 L748 Gd17 : Taiwan ren kou cheng zhang yu jing ji fa zhan / zhu zhe Liu Kezhi ; yi zhe Cai Qinglong, Wu Huilin, Li Yujing.  1975 1
4337.301 T433 Gd17 : Taiwan de ren kou yu ren li yan jiu / Cai Hongjin zhu.  2004 1
4337.301 T434 Gd17 : Taiwan di qu ren kou qian yi, fen bu yu qu yu fa zhan yan tao hui lun wen ji / Zhongguo ren kou xue hui bian yin.  1987 1
4337.301 T438 Gd18 : Zhongguo ren kou. Taiwan fen ce / zhu bian Chen Yongshan, Chen Bisheng ; fu zhu bian Lin Keming, Wu Jiduan, Zhou Yuanliang.  1990 1
4337.301 W178 Gd17 : Taiwan ren kou yi dong ji ti yu fa zhan zhi yan jiu / Wang Yuejing zhu.  1973 1
4337.301 Y443 Gd18 : Ren kou wen ti yu Taiwan zheng zhi bian qian : ren kou zheng zhi xue de chu bu tan tao / Yang Lianfu zhu.  2005 1
4337.31 C765 Gd17 : Fujian li dai ren gou lun kao / Chen Jingsheng zhu.  1991 1
4337.31 F330 2000 Qc1   2
4337.31 H770 2000 Qc1   2
4337.32 K058c Gd17 : Guangdong ren kou fa zhan bao gao / Shi Shuhua zhu bian.  2003 1
4337.32 K059 2000 Qc1   6
4337.32 K059 Gd17   3
4337.32 L413 Gd17 : Zhujiang Sanjiaozhou ren kou qian yi yu lao dong shi chang / Li Ling zhu.  2005 1
4337.324 H349 2000 Qc1   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next