My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4354 W342 Mj1 : Shi jiu shi ji xi fang zi ben zhu yi dui Zhongguo de jing ji qin lue / Wang Jingyu.  1983 1
4354 W342c Gd18 : Jin dai Zhongguo zi ben zhu yi de zong ti kao cha he ge an bian xi / Wang Jingyu zhu.  2004 1
4354 W613 Mj1 : Zhongguo jin dai jing ji shi hua / Wu Yunpu, Guo Xianglin bian zhu.  1984 1
4354 W632 Mj1 : Wan Qing jing ji shi shi bian nian / Li Yunjun zhu bian ; Shanghai she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo bian.  2000 1
4355   3
4355 C120 Mj1 : Wo guo jing ji de dui wai kai fang / Zhang Youwen, Duan Xiping, Jin Bu zhu.  1986 1
4355 C237 Mj1 : Zhongguo jing ji xian shi jiang hua, Qian Jiaju zhu.  1947 1
4355 C283 Mj1 : Ji nian Liang Fangzhong jiao shou xue shu tao lun hui wen ji / zhu bian Tang Mingsui, Huang Qichen.  1990 1
4355 C558 Mj1 : Zhonghua min guo Taiwan jing ji tong ji tu biao = Graphical survey of the economy of Taiwan, The Republic of China / Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu bian.  1974 1
4355 C562 Mj1   3
4355 C563   8
4355 C563j 1840- 1894 Mj1   2
4355 C563j 1895-1927 Mj1   3
4355 C563s Mj1 : Zhongguo jin dai jing ji shi / Zhu bian Wu Shenyuan ; fu zhu bian Tong Li ; can jia bian xie zhe Wang Zhongkun ... [et al.].  2003 1
4355 C564 Mj1 : Zhongguo ge ming gen ju di jing ji shi : 1927-1937 / Zhao Xiaomin zhu bian.  1983 1
4355 C720 Mj1 : Zhongguo zhan shi jing ji zhi / Shen Leichun, Chen Hezhang bian [zhu].  1986? 1
4355 C845 Mj1 : Zhongguo jin dai dui wai jing ji guan xi yan jiu / Zheng Youkui zhu.  1991 1
4355 F398 Mj1 : Fa bi, jin yuan quan yu huang jin feng chao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1985 1
4355 H237 Mj1 : Jing ji tong yi lun / Hou Jiaju zhu.  1990 1
4355 H266 Mj1 : Kang zhan shi qi de zhuan mai shi ye, 1941-1945 / He Simi zhu.  1997 1
4355 H408 Mj1 : Kang zhan shi qi da hou fang jing ji shi yan jiu / Huang Liren zhu = The study of economic history in the reararea in the resistance war against Japan / Huang Li-ren.  1998 1
4355 H455 Mj1 : Hua zhong kang Ri gen ju di cai zheng jing ji shi liao xuan bian. Jiangsu bu fen / Jiangsu Sheng cai zheng ting, Jiangsu sheng dang an guan cai zheng jing ji shi bian xie zu he bian.  1987- 1
4355 K022 Mj1 : Bai nian jing ji shuai rong / Gao Debu bian zhu.  2000 1
4355 L641 Mj1 : Qing mo min chu Meiguo zai Hua de qi ye tou zi, 1818-1937 / Luo Zhiping zhu.  1996 1
4355 L723 Gd17 : Zhongguo jing ji wang he chu qu / Li Yining.  1989 1
4355 L732 Mj1   3
4355 N442 Mj6   3
4355 P131 Mj1 : Bei yang zheng fu shi qi jing ji / Huang Yiping, Yu Baotang zhu bian.  1995 1
4355 W107 Mj1 : Jiang Jingguo Shanghai da hu ji : Shanghai jing ji guan zhi shi mo / Wang Zhangling bian zhu.  1999 1
4355 W148 Mj1 : Wu shi nian lai zhi Zhongguo jing ji (1896-1947) / Zhongguo tong shang yin hang bian.  1974? 1
4355 W216 Gd17 : Di guo zhu yi zai jiu Zhongguo de tou zi / Wu Chengming bian.  1956 1
4355 W262 Mj1 : Wo guo jing ji de fa zhan / Cheng Jialing zhu bian.  1981 1
4355 Y827 Mj1   2
4355.1 A563 : An zhao ke guan jing ji gui lü ban shi, jia su she hui zhu yi xian dai hua jian she/ [Shanghai ren min chu ban she bian].  1979 1
4355.1 C124 Mj1 : 100 dui Hua tou zi wen ti / Zhang Zuoqian bian zhu.  1986 1
4355.1 C162 Gd17 : Jian guo yi lai jing ji xiao guo lun wen xuan / Zhang Wenmin ... [et al.] bian.  1981 1
4355.1 C162f Mj1 : Jian guo hou jing ji guo re xian xiang tan xi / Feng Jinwu ... [et al.] [zhu bian].  1991 1
4355.1 C180 Mj1 : Dang dai Zhongguo jing ji gai shu / Zhang Jian zhu.  1989 1
4355.1 C192 Mj1 : Zhongguo da lu zi yuan lei ji mo shi yu jing ji fa zhan zhi yan jiu : 1952 nian--1978 nian / Zhang Rongfeng.  1990 1
4355.1 C206 Mj1 : Ji zhen jian she yu fa zhan / Zhu Fangming zhu.  1995 1
4355.1 C212 Mj1 : Zhong yao jing ji fa gui zi liao xuan bian, 1977-1986 / Guo jia ji hua wei yuan hui tiao fa ban gong shi bian.  1987 1
4355.1 C23 Mj1 : Jing ji ti zhi gai ge de zhe xue si kao / Qi Ping, Yang Luo zhu bian.  1987 1
4355.1 C231 Mj1 : Zhongguo guo min jing ji fa zhan zhong de wen ti : Zhong Mei "Jing ji fa zhan zhan lüe jue ze tao lun hui" bao gao wen ji / Xu Dexin deng.  1981 1
4355.1 C231c Mj1 : Jing ji fa zhan yu jing ji gai ge : Zhongguo she hui ke xue yuan gong ye jing ji yan jiu suo jian suo shi zhou nian lun wen ji / Zhongguo she hui ke xue yuan gong ye jing ji yan jiu suo ke yan zu zhi chu bian.  1989 1
4355.1 C233 : 1978-1984/2 Mj1 : Jing ji fa gui hui bian : 1978-1984 / Guangzhou shi gong shang xing zheng guan li xue hui, Guangzhou shi Zhongshan jing ji ji shu zi xun fu wu zhong xin bian yin.  1988 1
4355.1 C233 : 1978/1984-/1 Mj1 : Jing ji fa gui hui bian : 1978-1984 / Guangzhou shi gong shang xing zheng guan li xue hui, Guangzhou shi Zhongshan jing ji ji shu zi xun fu wu zhong xin bian yin.  1988 1
4355.1 C237 Mj1 : Zhongguo she hui jing ji zhi du, Qian Jiaju, Feng Hefa zhu.  1955 1
4355.1 C237c1 Mj1 : Qu guo you si lu / Qian Jiaju.  1991 1
4355.1 C413 Mj1 : Wo guo dang qian jing ji xiao yi wen ti / Zhao Yuanhao zhu.  1986 1
4355.1 C545 Mj1 : Zhong gong zhong yang guan yu jing ji ti zhi gai ge de jue ding.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next