My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4394 F203 Mj1 : Ming Qing feng jian tu di suo you zhi lun gang / Fu Yiling zhu.  1992 1
4394 F336 Mj1 : Zhongguo nong cun xian dai hua dao lu yu gui lü : Zhangguo yan jiu = Zhongguonongcunxian daihuadaoluyuguilv [sic] / Feng zhi zhu.  2004 1
4394 F474 Mj1 : Jing ji zeng chang, di qu cha ju yu pin kun : Zhongguo nong cun gong gong tou zi yan jiu.  2002 1
4394 H056 V.25 Mj1 : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu nong ye shui shi liao / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu cai zheng ting bian.  1990 1
4394 H125 Mj1 : Xian dai Zhongguo nong cun cai zheng wen ti yan jiu / Sun Tanzhen zhu bian ; Zhu Gang, Wang Chaocai fu zhu bian.  1995 1
4394 H422 Gd18 : Hui ying ge ming yu gai ge : Wan bei Li cun de she hui bian qian yu yan xu / Han Min zhu ; Lu Yilong, Xu Xinyu yi.  2007 1
4394 H424 Mj1 : Kua shi ji de nan ti : Zhongguo nong ye lao dong li zhuan yi / Han Jun zhu.  1994 1
4394 H448 Mj1 : Xian jie duan zhi da lu nong jing bian ge / Xiao zhenmei zhu.  1988 1
4394 H454 Mf34 : Gai ge kai fang yi lai dang de nong cun jing ji zheng ce fa zhan yan jiu / Hu Yinglan zhu.  2005 1
4394 H477 Gd17 : Zhongguo xian dai hua jin cheng zhong de "San nong" wen ti / Han Chengfu zhu.  2003 1
4394 H905 Gd17 : Xiao kang Zhongguo tong : lai zi di ceng Zhongguo de diao cha bao gao / Zhongguo "san nong" xing shi gen zong diao cha ke ti zu, Zhong Han jing ji yan jiu suo nong cun fa zhan yan jiu bu bian.  2004 1
4394 H923 Gd17 : Jue qi yu pai huai : shi nian nong cun de hui gu yu qian zhan / Xiao Donglian zhu.  1992 1
4394 J847 Gd17 : Ru shi yu nong chan pin shi chang kai fang / zhu bian Tang Zhengpin, Zheng Zhihai ; fu zhu bian Ni Hongxing, Zuo Changkai.  2000 1
4394 K055 Gd17 : Guangdong nong ye chan ye hua zhi lu : xi lie diao cha yu yan tao hui wen ji / zhu bian Wang Liwen, Cheng Bawen.  1997 1
4394 K084 Gd17 : Kai fang tiao jian xia de Zhongguo nong ye fa zhan = The development of Chinese agriculture in open economy / Guo Jianxiong zhu.  2004 1
4394 K642 Gd17 : Kua shi ji de gong cheng : nong cun lao dong li de zhuan yi he liu dong / Zhongguo min zhu jian guo hui zhong yang wei yuan hui yan jiu shi bian.  1994 1
4394 K705 : Guan yu nong ye shui diao cha tu di yu ping ding chan liang de jing yan hui ji : Quan guo shou jie nong ye shui fa hui yi can kao wen jian / Zhong yang cai zheng bu bian yin.  1950 1
4394 L065 Gd18 : Zhongguo san nong wen ti bao gao / Liao Xingcheng, Wu Zhiping deng zhu ; Du Shuyun, Zhang Tingyin zhu bian.  2005 1
4394 L304 : Nan Song de nong cun jing ji / Liang Gengyao zhu.  1984 1
4394 L304n Gd17 : Nan Song de nong di li yong zheng ce / Liang Gengyao.  1977 1
4394 L425 Gd18 : Cheng zhong cun de gai zao / Li Junfu zhu.  2004 1
4394 L473 Gd18 : Zhongguo nong cun fu pin kai fa de wei da shi jian yu chuang xin = Zhongguo nongcun fupin kaifa de weida shijian yu chuangxin / Li Xingjiang zhu.  2005 1
4394 L483 Gd17 : Zhongguo nong ye fa zhan wen ti bao gao : wen ti, xian zhuang, tiao zhan, dui ce = China agriculture development issue report / Lin Shanlang, Zhang Guo bian zhu.  2003 1
4394 L488 Gd17 : Jin dai Zhongguo xiang cun she hui jing ji tan wei = Jindai Zhongguo xiangcun shehui jingji tanwei / Li Jinzheng zhu.  2004 1
4394 L491 Gd18 : Zhongguo zhong bu nong qu fa zhan yan jiu / Li Xiaojian deng zhu = Rural development of central China / Li Xiaojian et al.  2009 1
4394 L723 Gd18 : 20 shi ji 90 nian dai Zhongguo tu di li yong bian hua de yao gan shi kong xin xi yan jiu.  2005 1
4394 M235 Gd17 : Jie shao yi ge he zuo she.  1975 1
4394 M421 Gd17 : Zhongguo nong cun wei guan jing ji zu zhi bian qian yan jiu, 1949-1985 : yi Hubei Sheng wei zhong xin de ge an fen xi / Mei Deping zhu.  2004 1
4394 N141 Mj6 : Chūgoku keizaishi kenkyū. Kinden seido hen, Nishimura Genʼyū cho.  1977 1
4394 N421 Gd17 : Er shi shi ji Hua bei nong cun she hui jing ji yan jiu / Neishan Yasheng zhu ; Li Enmin, Xing Liquan yi.  2001 1
4394 N540 : Nong cun wen hua / Nong cun wen hua she.    1
4394 N543 : Nong cun shi yong shou ce : Zeng ding ben.  1966 1
4394 N548   2
4394 N642 Gd17   2
4394 P938 Gd17 : Ban she hui zhu yi nong ye sheng chan he zuo she di di zu xing tai he tu di bao chou : (Tao lun ji) / Jing ji zi liao bian ji wei yuan hui bian.  1958 1
4394 S333 (1998- 2001) Gd17 : Zhongguo nong cun jing ji fen xi he dui ce yan jiu, 1998-2001 / Song Hongyuan, Zhao Changbao zhu bian.  2001 1
4394 S341 Gd17 : Zhongguo xiang cun fa zhan yan jiu / Song Guiwu zhu.  2004 1
4394 S380 : She hui zhu yi xin nong cun.  1974 1
4394 S389 Gd18 : She hui xing bie yu nong cun fa zhan zheng ce : Zhongguo xi nan de tan suo yu shi jian = Gender and rural development policies : exploration and practice from southwest China / zhu bian Cai Kui, Huang Xiao.  2009 1
4394 S415 Mj6   2
4394 S460 : Wo guo nong ye de she hui zhu yi dao lu / Su Xing zhu.  1976 1
4394 S460 Gd17 : Wo guo nong ye de she hui zhu yi dao lu / Su Xing zhu.  1976 1
4394 S460w : Wo guo nong ye de she hui zhu yi gai zao / Su Xing zhu.  1980 1
4394 S460w Gd17 : Wo guo nong ye de she hui zhu yi gai zao / Su Xing zhu.  1980 1
4394 S546 Gd17 : Zhongguo nong cun gai ge 20 nian / Shi Wanli, Li Yuzhu, Xu Boyuan deng zhu.  1998 1
4394 T222 Gd17 : Zong jie jing yan, kuo bu qian jin : Jiangsu sheng nong ye xue Dazhai jing yan xuan bian / Jiangsu sheng ge ming wei yuan hui nong ye ju.  1974 1
4394 T404 Gd17 : Da bian ge zhong de xiang tu Zhongguo : nong cun zu zhi yu zhi du bian qian wen ti yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan nong cun fa zhan yan jiu suo zu zhi yu zhi du yan jiu shi zhu.  1999 1
4394 T443 Gd17 : "Zhongguo 1:100 wan tu di zi yuan tu" tu di zi yuan shu ju ji / "Zhongguo 1:100 wan tu di zi yuan tu" bian tu wei yuan hui, Zhongguo ke xue yuan guo jia ji hua wei yuan hui zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui.  1991 1
4394 T472 Gd18 : Cun min zi zhi gong zuo shou ce / Quan guo ren da nei wu si fa wei yuan hui nei wu shi ; min zheng bu ji ceng zheng quan he she qu jian she si bian.  2001 1
4394 T571 Gd17 : Zhongguo nong ye jing ji shi / Cao Guanyi zhu.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next