My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4803.1 H364 Mj1 : Hankou Jiujiang shou hui Ying zu jie zi liao xuan bian / Hubei sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.  1982 1
4803.1 K362 Mj1 : Zu jie yu Zhongguo, Gu Qizhong zhu.  1928 1
4803.1 T132 Mj1 : Tianjin zu jie / [Tianjin shi zheng xie wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian]  1986 1
4803.1 W248 Mj1 : Qing mo Shanghai zu jie she hui / Wu Junyi zhu.  1978 1
4804   917
4804 F779 Mj6 : Minzoku hatten no senkusha / Fujioka Shirō cho.  1927 1
4804 G779   2
4804 H000 Qc2 : Hawai-tō Nihonjin iminshi : imin hyakunen kinen = The history of Japanese immigrants in Island of Hawaii / by Hilo Times.  1971 1
4804 K324 Mj6 : Kaigai zairyū hōjinsū chōsa tōkei : 2001.  2001 1
4804 O827 Qc4 : Taiheiyō no higan / Ōyama Ujirō cho.  1925 1
4804 T372 : Beikoku seihokubu Nihon imin shi / Takeuchi Kōjirō cho.  1929 1
4804 T649 Mj6 : Seigi wa ware ni ari : zaibei Nikkei jānarisuto gunzō / Tamura Norio hencho.  1995 1
4804 W034 Gd21 : Zaibei Nihonjin shikan : fu Zaibei zaifu Nihonjin rekishi no minamoto / Washizu Shakuma cho.  1930 1
4804 Z146 : Zaibei Nihonjin shi / Zaibei Nihonjinkai Jiseki Hozonbu hen.  1940 1
4805   7
4805 H324 Mj1 : Hai wai Hua ren yan jiu lun ji = Selected papers on overseas Chinese / Hao Shiyuan zhu bian.  2002 1
4805 H324h Mj2   3
4805 H424 Gd17 : Hua qiao Hua ren yan jiu / Ji nan da xue Hua qiao yan jiu suo bian.  1991- 1
4805 H424 Mj1 : Hua qiao Hua ren yan jiu / Ji nan da xue Hua qiao yan jiu suo bian.  1991- 1
4805 K484 Mj1 : Jian ming Zhongguo yi min shi / Ge Jianxiong, Cao Shuji, Wu Songdi zhu.  1993 1
4805 L484 Mj1 : Hua qiao Hua ren yu Zhongguo ge ming he jian she / Li Guoliang ... [et al.] zhu ; Lin Jinzhi zhu bian.  1993 1
4805 M324 Gd17 : Mai xiang 21 shi ji hai wai Hua ren shi min she hui zhi bian qian yu fa zhan / Chen Hongyu zhu.  1999 1
4805 W284 Mj1 : Hai wai yi min yu Hua ren she hui / zuo zhe Wu Jianxiong.  1993 1
4805.22 L013 Mj1 : Zhaowa tu sheng Hua ren de zheng zhi huo tong, 1917-1942 / Liao Jianyu zhu ; [Cui Guijiang yi]  1985 1
4805.282j J642 Qc1 : Riben qiao min zai Shanghai, 1870-1945 = RibenqiaominzaiShanghai / [zhu bian Gaogang Bowen, Chen Zu'en]  2000 1
4805.2c Y707 Gd17 : Yindunixiya Hua qiao shi / Wen Guangyi ... [et al.] bian zhu ; Hong Sisi shen jiao.  1985 1
4805.31 C134 Mj1 : Jinjiang Hua qiao zhi / Wu Tai zhu bian ; Jingjiang xian qiao wu ban gong shi, Jinjiang xian gui guo Hua qiao lie he hui, Jinjiang xian Hua qiao zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
4805.31 H774 Mj1 : Xiamen Hua qiao zhi / "Xiamen Hua qiao zhi" bian wei hui bian.  1991 1
4805.31 K147 Mj1 : Gai ge kai fang yu Fujian Hua qiao Hua ren / Yang Xuelin.  1999 1
4805.3c Y404 Mj1 : Malaixiya, Wenlai Hua jiao gai kuang / Yang Qingnan zhu.  1989 1
4805.49c Gd17 : Riben zhi min tong zhi xia de Chaoxian Hua qiao : Chaoxian zong du fu bao gao shu "Chaoxian de Zhongguo ren" / Zu Yunhui fan yi ; Zhang Qixiong zhu bian.  2003 1
4805.4c L467 Mj1 : Taiguo Hua ren jing ji de yan bian yu qian zhan / Li Guoqing zhu ; Hua qiao xie hui zong hui, Shi Hua yin hang wen hua ji jin hui, Fengjia da xue jing ji yan jiu suo bian yin ; [zhu bian Gao Xin, Zhang Xizhe].  1988 1
4805.4c L742 Mj6 : Fujisan no kage ni saku shirayuri : Nihon ni okeru Kebekkujin hyakunenshi / Richard Leclerc cho ; Tsunoda Minoru [yaku].  1998 1
4805.4c N240 Mj6 : Shinsaika no Chūgokujin gyakusatsu : Chūgokujin rōdōsha to Ō Kiten wa naze korosareta ka / Niki Fumiko.  1993 1
4805.4k P434 Mj6 : Chōsen mondai shiryō sōsho / Boku Keishoku hen.  1981- 1
4805.5 P144 Mj1 : Dong nan Ya guo jia zheng zhi ti xi lun / [Lucian W. Pye] ; Li Weicheng yi.  1991 1
4805.51 H240 Gd17 : Fei hua shi er nian yu Hua qiao / He Ruoyong zhu.  1966 1
4805.51 L043 Mj1 : Qiu suo / Liao Zhenyuan zhu.  2001 1
4805.51 L498 Gd17 : Rong ru zhu liu she hui : Feilübin Hua yi zu qun de wei yi xuan ze / Li Rongmei zhu.  2001 1
4805.51 M442 Mj1 : Marong Shan shang yi pian yun / Mei Nan zhu.  2001 1
4805.51c C781 : Feilübin yu Hua qiao shi ji da guan = Philippine Chinese chronicle / Chen Xiaoyu bian zhu.  1948 1
4805.51c H104 Mj1 : Fei hua zheng ce dui Hua qiao jing ji zhi ying xiang / Xia Chenghua zhu.  2003 1
4805.52c B174 Mj1 : Qi yue Hua gong yu zhong zhi yuan zhi : He shu Dong Yindu Rili di qu zhong zhi yuan zheng zhi pou xi / Yang Buleiman zhu ; Li Minghuan yi.  1992 1
4805.52c L412 Mj1 : Sanbaolong li shi : zi Sanbao shi dai zhi Hua ren gong guan de che xiao, 1416-1931 / Lin Tianyou zhu ; Li Xuemin, Chen Xunhua he yi.  1984 1
4805.52c Y707 Mj1 : Yindunixiya Hua qiao wen ti zi liao / Hua qiao wen ti yan jiu hui bian.  1951 1
4805.53 K419 : Kan ping dang di fei huan jian li zi zhi zheng fu / Yingguo zhi min di da chen Gelifusishi.    1
4805.535c C567 Gd17 : Zhongguo xue hui san shi zhou nian ji nian kan = A 30th anniversary issue of the journal of China society : the China Society Singapore 1949-1979.  1980 1
4805.535c C742 Gd17 : Xinjiapo Hua wen bei ming ji lu / Chen Jinghe, Chen YuSong bian zhu.  1971? 1
4805.535c F574 Gd17 : Xinjiapo hua ren de jia ting yu hun yin / Zhu zuo zhe Fuliman ; yi shu zhe Guo Zhengyu, Luo Yifei.  1985 1
4805.53c F084 Gd17 : Dong nan Ya "Hua ren wen ti" de xing cheng yu fa zhan : Taiguo, Feilübin, Malaixiya, Yindunixiya an li yan jiu / Fang Jinying zhu.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next