My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4961 M820   8
4961 M820j V.3 : Mei shu. Di 3 ce / Ren min jiao yu chu ban she mei shu shi bian.  1985 1
4961 S646   9
4961 S646j V.11 : Si xiang pin de. Di 11 ce / Ren min jiao yu chu ban she zheng zhi shi, Beijing shi jiao yu ju jiao xue yan jiu bu bian zhu.  1994 1
4961 T622 : Dan ji xiu shen jiao ke shu. Jia bian di 4 ce / [bian zuan zhe Qin Tongpei, Wang Fengqi, Fei Zhuo ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhuang Yu, Zhang Yuanji].  1914 1
4961 Y020   9
4961 Y029   2
4961 Y406 V.2 : Ying yu = English. Di 2 ce / [Zhong xiao xue tong yong jiao cai Ying yu bian xie zu bian].  1978 1
4961 Y814 Mj1 : Yi wu jiao yu jiao cai de yan jiu yu shi yan / Ke cheng jiao cai yan jiu suo bian.  1997 1
4962   3
4962.5 C110c : Zhi gong gao xiao ru xue tong kao shi ti xuan bian. Zheng zhi / "Zhi gong tong kao shi ti cong shu" bian wei hui bian.  1985 1
4962.5 C130 1985 : 1985 nian zheng zhi ke gao kao fu xi ti jie / Ji Jingtian, Peng Songding.  1985 1
4962.5 C130c V.1   2
4962.5 C130h V.4   2
4962.5 C130k V.1   2
4962.5 C132 V.1 : Zheng zhi jing ji xue chang shi : Shang ce / [Wen Renxin deng bian ; Wu Shuqing shen ding].  1982 1
4962.5 C132s 1981 : Zheng zhi jing ji xue chang shi : Shang ce, xia ce / [Wen Renxin, Dai Wenhua deng bian].  1981 1
4962.5 C132t : Zheng zhi jing ji xue chang shi : Zi ben zhu yi bu fen / [Shanghai Shi jiao yu ju <Zheng zhi jing ji xue chang shi> bian xie zu bian].  1979 1
4962.5 C352 1985 : 1985 nian chu zhong sheng xue kao shi zheng zhi fu xi zhi dao / Haerbin Shi jiao yu xue yuan jiao xue yan jiu shi.  1985 1
4962.5 C427c : Zhi wu xue. quan 1 ce : Zhiwuxue / [Li Cang, Duan Yunfen, Liu Zhen bian]  1982 1
4962.5 C427c1 : Chu ji zhong xue zhi wu xue (quan 1 ce) jiao xue can kao shu / [Li Cang, Liu Zhen, Duan Yunfang bian]  1982 1
4962.5 C427c3 : Chu yi zhi wu zi xue jie nan / Beijing shi Haidian qu jiao shi jin xiu xue xiao zhu bian.  1987 1
4962.5 C427f 1954 : Zhi wu xue / [bian zhe Fang Zongxi ; zhu bian zhe Li Cang]  1954 1
4962.5 C571s : Zhong xue zheng zhi ke jiao an. "She hui fa zhan jian shi" fen ce / Zhong xue zheng zhi jiao yu yan jiu zhong xin, Beijing shi fan da xue chu ban she bian.  1985 1
4962.5 C571w : Zhong xue zheng zhi ji chu zhi shi / Beijing shi Haidian qu jiao shi jin xiu xue xiao.  1982 1
4962.5 C574 : Zhong xue jiao yu jing yan xuan bian / Jiao yu bu pu tong jiao yu yi si bian.  1980 1
4962.5 C862h : Quan ri zhi zhong xue hua xue jiao xue da gang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui zhi ding.  1986 1
4962.5 C862s : Quan ri zhi zhong xue sheng wu xue jiao xue da gang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui zhi ding.  1986 1
4962.5 C862w : Quan ri zhi zhong xue wu li jiao xue da gang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui zhi ding.  1986 1
4962.5 H142p : Huan jing bao hu / Beijing shi jiao yu ju jiao cai bian shen bu bian.  1991 1
4962.5 J864 : Ren kou jiao yu. Quan 1 ce / [Ren min jiao yu chu ban she ren kou jiao yu shi bian].  1986 1
4962.5 K051h : Gao zhong zheng zhi xue xi zhi dao / Haerbin Shi di san zhong xue zheng zhi jiao yu zu zu bian.  1985 1
4962.5 K056 : Gao zhong guo wen quan yi ben / jiao ding zhe Xie Bingying deng.  1958 1
4962.5 K056c 1986 : 1986 nian gao zhong bi ye fu xi lian xi. Zheng zhi / Chengdu Shi jiao yu ju zhong xue jiao yu yan jiu shi bian.  1985 1
4962.5 K406k2.1 : Gao zhong ying yu di er ce xue xi can kao da an / Zhou Lingyi, Jin Weilian bian xie.  1983 1
4962.5 K600   2
4962.5 L715 : Biao zhun gao zhong guo wen jing yi / Lu Jianzhong bian zhu.  1971 1
4962.5 M820   4
4962.5 P006 V.1 : Bian zheng wei wu zhu yi chang shi. shang ce / [Zhong xiao xue tong yong jiao cai zheng zhi bian xie zu].  1979 1
4962.5 P006 V.2 : Bian zheng wei wu zhu yi chang shi. xia ce / Zhong xiao xue tong yong jiao cai zheng zhi bian xie zu.  1979 1
4962.5 P006j 1964 : Bian zheng wei wu zhu yi chang shi (shi yong jiao cai) / [Zhong xue zheng zhi jiao cai bian ji zu]  1964 1
4962.5 P006s : Bian zheng wei wu zhu yi chang shi (shi yong ben) / ̂ bian zheng wei wu zhu yi chang shi ̃ bian xie zu.  1982 1
4962.5 P100c : Beijing shi zhong xue chu zhong zheng zhi zong fu xi jiao xue can kao shu / Beijing jiao yu xue yuan jiao xue yan jiu bu bian.  1985 1
4962.5 S212c : Sheng li wei sheng = Shengli weisheng / [Ren Shude, Sun Chuanxian bian].  1983 1
4962.5 S212k : Sheng li wei sheng gao kao fu xi ti jie = Shengliweisheng gaokaofuxitijie / Liu Jiaqi, Wang Zhi, Wei Lige.  1981 1
4962.5 S212t : Quan ri zhi zhong xue sheng li wei sheng jiao xue da gang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia jiao yu wei yuan hui zhi ding.  1986 1
4962.5 S221c1 : Sheng wu gong cheng 50 ti / Zhang Qixian zhu.  1985 1
4962.5 S222c : Sheng wu. Quan 1 ce / [Zhong xiao xue tong yong jiao cai sheng wu bian xie zu bian].  1978 1
4962.5 S222c 1961 V.2 : Sheng wu xue = Shengwuxue : Di 2 ce / [Ren min jiao yu chu ban she bian ji].  1961 1
4962.5 S222c 1989 V.1 Pt.1 : Sheng wu. Di 1 ce (shang) / Ren min jiao yu chu ban she sheng wu zi ran shi bian zhu.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next