My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
497.93 Meln : Caddo verb morphology / Lynette R. Melnar.  c2004 1
497.9555 Ston : Linguistic theory and complex words : Nuuchahnulth word formation / John Stonham.  2004 1
4970   5
4970d : Aliens naturalized in New Zealand, 1843-1916 [microform].  1988 1
4971   5
49718 Pb60 : poem/schory    1
4972   5
4972d : Australian financial system inquiry [microform] : public submissions.  1981 1
4973   7
4974   4
4975   4
4975 E141.21 Gd18 : Er shi yi shi ji da xue jiao yu de xin tiao zhan / Huang Junjie bian.  2005 1
4975 E141.22 Gd18 : Er shi yi shi ji da xue jiao yu de xin zhan wang / Huang Junjie bian.  2005 1
4975 S254 Mj6 : Shutten asahi shinbun : daigaku nyūshi. 1997 / <>  1997 1
4975.1 C745 Gd18 : Dang dai da xue zhong de kua xue ke yan jiu / Zhou Chaocheng zhu.  2009 1
4975.1 K084 1981 : Gao deng jiao yu yan jiu : 1981 / Beijing da xue gao deng jiao yu yan jiu shi bian.  1982 1
4975.1 K084 Mj1 : Gao deng jiao yu.    1
4975.1 K680 Mj8 : Kokkōritsu daigaku gaidobukku : Shingaku shibōsha oyobi shinro shidō no tameni : Daigaku annai. 2001.  2000 1
4975.1 K682 Mj8 : Daigaku nyūshi sentā shiken riyō daigaku kokkōshiritsu daigaku gaidobukku : Shingaku shibōsha oyobi shinro shidō no tameni : Nyūgakusha senbatsu hōhō ichiran. 2001.  2000 1
4975.1 N653 Mj6 : Daigaku kenkyūjo yōran : 2001 / Nihon gakujutsu shinkōkai.  2001 1
4975.2 N650 Mj6 : Nihon no gakujutsu kenkyū dōkō.  1988 1
4975.3 D490 Mj6 : Daigaku no sanpomichi, Daigaku no Sanpomichi Kankō Iinkai hen.  1966 1
4975.5 C007s : Ji bing xue ji chu / Shanghai di yi yi xue yuan Hua shan yi yuan bian.  1976 1
4975.5 C131c : Zheng zhi li lun ke xue xi gang yao / Tao Dailu ... [et al.] bian.  1983 1
4975.5 C414 : Charersi Da'erwen = Charles Darwin / Carla Green zhu ; Shandong da xue gong gong wai yu jiao yan shi wen ke zu zhu shi.  1984 1
4975.5 H025 : Xin bian Zhongguo dang dai wen xue / zhu bian Chen Heng, Tang Jinghua ; fu zhu bian Wang Ke ... [deng] ; bian wei Fang Xiwen ... [deng] ; bian xie zu Zhang Li ... [deng] ; te yue zhuan gao Zhou Xinjian, Xiong Guohua.  1994? 1
4975.5 H070 V.1 : Xin yi liao fa jiang yi. Shang ce / Shanghai di yi yi xue yuan Hua shan yi yuan bian.  1975 1
4975.5 T472 Mj2 : Da xue ke mu biao / Jiao you bu bian.  197- 1
4975.6 T474 Mj1 : Da xue jiao yu zheng ce bai pi shu / Yang Guosi zhu bian.  2001 1
4975.8 W130 Gd17 : Wen hua chuan cheng yu jiao yu xuan ze : Zhongguo shao shu min zu gao deng jiao yu de ren lei xue tou shi / Wang Jun zhu.  2002 1
4975.9 K143 Mj1 : Gai ge chao zhong de da xue sheng / ben shu bian xie zu.  1989 1
4975.9 K208 : Da xue wei he / Jiang Shaolun zhu.  1994 1
4976   5
4976 H124 Mj1 : Xian dai da xue lun : Mei ying de da xue yan jiu / Ya bo la han. fu lai ke si na zhu ; xu hui, chen xiao fei yi.  2001 1
4976 K264p Gd17 : Ge guo da hsueh shou ze : Bei mei fen ze / Sun Guili bian.  1988 1
4976 K627 : Guo wai xue wei zhi du / Beijing shi fan da xue wai guo jiao yu yan jiu suo.  1981 1
4976.1 C031 Gd18 : Jiao liu, peng zhuang, cui xin : dong xi wen hua chong tu dui dang dai da xue sheng sheng huo guan nian de ying xiang / Zheng Weiming zhu bian ; Luo Feng fu zhu bian.  2005 1
4976.1 C540 Mj1 : Zhong gong gao deng xue xiao diao cha lu / Minyang, Wang Jun deng zhu.  1972 1
4976.1 C547 Mj1 : Zhonghua min guo da xue ji du li xue yuan jian jie, Guo li jiao yu zi liao guan zhu bian.  1973 1
4976.1 C560c Mj3 : Zhongguo gao deng yi shu yuan xiao jian shi ji / Zhonghua ren min gong he guo wen hua bu jiao yu ke ji si bian.  1991 1
4976.1 C560c1 Mj1 : Zhongguo gao deng yuan xiao jian jie : Zhong, ying wen ban / Zhongguo jiao yu guo ji jiao liu xie hui bian.  1987 1
4976.1 C560c2 Gd18 : Zhongguo gao deng xue xiao jian jie / "Zhongguo gao deng xue xiao jian jie" bian shen wei yuan hui bian.  1982 1
4976.1 C560k : Zhongguo gao kao zhi du gai ge zhan wang / Guo jia jiao yu wei yuan hui xue sheng guan li si zhu bian.  1986 1
4976.1 C561l : Zhongguo yan jiu sheng jiao yu he xue wei zhi du / Liu Hui, Hou Chunshan bian [xie].  1988 1
4976.1 C563 Mj2 : Zhongguo she hui ke xue yuan yan jiu sheng yuan = Graduate school of the Chinese academy of social sciences.    1
4976.1 C564 Mj1 : Zhongguo da xue wei quan diao cha : ru he yun yong fa lü wu qi bao hu zi ji quan yi bu shou qin hai = Zhong guo daxueweiquandiaocha / Gu Lei zhu bian.  2004 1
4976.1 C565 Mj3 : Zhongguo cheng ren gao deng xue xiao jian jie = Zhongguochengrengaodengxuexiaojianjie / ["Zhongguo cheng ren gao deng xue xiao jian jie" bian ji wei yuan hui].  1989 1
4976.1 C567 Mj3 : Zhongguo xue shu jie = Chinese academia / gu wen Qian Sanqiang ; zhu bian Li Shiying ; fu zhu bian Zhu Xianyou ... [et al.].  1991- 1
4976.1 C568 Mj3 : Zhongguo pu tong gao deng nong ye xue xiao yao lan =A guide to agricultural colleges and universities in China/ Mao Daru zhu bian.  1995 1
4976.1 C711 Mj1 : Zhongguo gao deng jiao yu ping jia lun / Chen Yukun zhu.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next