My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  anp15861399 
003  DLC 
005  20020415061604.0 
008  970317s1996  ch a   b  001 0 chi d 
010  97451555 
020  9576714583|b(pbk.) 
020  9576714575 
040  MiU-A|cMiU-A|dDLC-R|dCStRLIN|dDLC-R|dANL 
042  lccopycat 
043  a-cc-pe 
050 00 LG51.P6|bS8 1996 
066  |c$1 
100 1 |6880-01|aSu, Yunfeng. 
245 10 |6880-02|aCong Qing hua xue tang dao Qing hua da xue, 1911
    -1929 :|bJin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu /|cSu 
    Yunfeng zhu. 
246 1 |iTitle in English on p. [4] of cover:|aFrom Tsing Hua 
    Imperial College to Tsing Hua University 1911-1929 : a 
    study of modern Chinese advanced education. 
246 30 |6880-03|aJin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu. 
260  |6880-04|aTaibei Shi :|bZhong yang yan jiu yuan jin dai 
    shi yan jiu suo,|cMin guo 85 [1996] 
300  14, 6, 432 p. :|bill. ;|c21 cm. 
440 0 |6880-05|aZhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo 
    zhuan kan ;|v79. 
504  Includes bibliographical references and index. 
610 20 |6880-06|aQing hua da xue (Beijing, China)|xHistory|y20th 
    century. 
880 1 |6100-01/$1|a蘇雲峰. 
880  |6260-04/$1|a臺北市:|b中央硏究院近代史硏究所,|c民國85 
    [1996] 
880 0 |6440-05/$1|a中央硏究院近代史硏究所專刊;|v79. 
880 10 |6245-02/$1|a從清華學堂到清華大學, 1911-1929 :
    |b近代中國高等敎育硏究 /|c蘇雲峰著. 
880 24 |6610-06/$1|a清華大學(Beijing, China)|xHistory|y20th 
    century. 
880 30 |6246-03/$1|a近代中國高等敎育硏究. 
984  |cheld 
987  PINYIN|bDLC|c20020104|dc 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  4997.14 C344S MJ1    AVAILABLE