My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5228 C844 1935 : Xian dai Zhongguo wen xue shi / Qian Jibo zhu.  1935 1
5228 F264 Mj1 : Zhongguo jin dai wen xue shi gao / Fu dan da xue Zhong wen xi 1956 ji Zhongguo jin dai wen xue shi bian xie xiao zuo bian zhu.  1978 1
5228 K949 Mj1 : Ling nan wan Qing wen xue yan jiu / Guan Lin ... [et al.] zhu.  2003 1
5228 L314 Mj1 : Qing dai fu nĂ¼ wen xue shi / Liang Yizhen bian.  1958 1
5228 L744 Mj1 : Tongcheng wen xue yuan yuan zhuan shu kao / Liu Shengmu zhuan, Xu Tianxiang dian jiao ; Wu Mengfu, Jia Wenzhao shen ding.  1989 1
5228 M713 Mj1 : Zhongguo Qing dai wen xue shi / Ma Zifu, Liu Lihong zhu.  1994 1
5228 W125 Mj1 : Xiao shuo Zhongguo : wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo / Wang Dewei zhu.  1993 1
5228 W203 Mj1 : Jin bai nian lai de Zhongguo wen yi si chao / [Wu Wenqi zhu]  1969 1
5228 W231 Mj1 : Qing dai wen xue pi ping lun ji / Wu Hongyi zhu.  1998 1
5228 W261 Mj1 : Qing dai wen xue pi ping shi / Wu Guoping, Wang Zhenyuan zhu ; Wang Yunxi, Gu Yisheng zhu bian.  1995 1
5228 Y401 Mj1 : Tong cheng pai wen xue shi / Ye Long zhu.  1975 1
52289 Bb95 : ballade op73/krol    1
5229   4
5229 A743 Gd17 : Zhongguo xin wen tan mi lu / Ruan Wuming bian.  1933 1
5229 A743a Mj1 : Zhongguo xin wen tan mi lu / Ruan Wuming bian.  1983 1
5229 B104 Gd17 : Zhi min yu hou zhi min wen xue / Boyimo (Elleke Boehmer) zhu ; Sheng Ning yi.  1998 1
5229 C131 Mj1 : Jin Cha Ji wen xue shi liao / Zhang Xuexin, Liu Zongwu bian.  1989 1
5229 C158 Mj1 : Lingnan xian dai wen xue shi / Zhang Zhenjin zhu.  1989 1
5229 C164 Mj1 : 20 nian dai xin wen xue fa ren shi : cong [wu si] shi qi dao di 1 ci guo nei ge ming zhan zheng qian hou / Zhang Bilai zhu.  1971? 1
5229 C164a Mj1 : Xin wen xue shi gang. Di 1 juan / Zhang Bilai.  1985 1
5229 C164t Mj1 : Dang dai Zhongguo wen xue lun = Dangdai Zhongguo wenxue yishu lun / Zhang Qiyou zhu.  1997 1
5229 C165 Mj1 : Xiang lian, zhe li, qin qing : Tai Gang wen xue san lun / Zhang Moyun zhu.  1986 1
5229 C192 Gd18 : Zuo lian yu Zhongguo gong chan dang = The Left Wing Writers Association & the Chinese Communist Party / Zhang Xiaohong zhu.  2006 1
5229 C204 Mj1 : Xun zhao yi zhong tan lun fang shi : "wen ge" hou wen xue si xu / Cheng Wenchao zhu.  1997 1
5229 C221e Mj1 : Er shi shi ji Zhongguo wen xue liu pai lun gang / Zhu Defa zhu.  1992 1
5229 C251 Mj1 : Zhang Wentian yu xin wen xue yun dong / Cheng Zhongyuan zhu.  1987 1
5229 C312 Mj1 : Jin xian dai Zhongguo wen xue yu wen hua bian qian / Danjiang da xue Zhongguo wen xue xi zhu bian.  1996 1
5229 C413 Mj1 : Wu si wen tan dian di / Zhao Cong zhu.  1964 1
5229 C413a Mj1 : Wu si wen tan ni zhao / Zhao Cong zhu.  1980 1
5229 C548 Mj1 : Wen yi san shi nian, Zhonghua quan guo wen yi xie hui Xianggang feng hui zhu bian.  1949 1
5229 C549 Mj1 : Zhonghua dang dai wen xue xin bian / Cao Tinghua, Hu Guoqiang zhu bian.  1993 1
5229 C560 Mj1 : Zhongguo xin wen xue shi yan jiu / Li Helin deng zhu.  1971? 1
5229 C560c Mj1 : Zhongguo xin wen xue da xi dao lun xuan ji / Zheng Zhenduo deng zhu.  1966 1
5229 C560c1 Mj1 : Zhongguo xin wen xue da xi dao lun ji / Cai Yuanpei deng zhu.  1982 1
5229 C560c2a Gd17 : Zhongguo xin wen xue yun dong shi zi liao / Zhang Ruoying bian.  1982 1
5229 C560f Mj1 : Zhongguo xin wen xue yan jiu / Fu dan da xue Zhongguo yu yan wen xue yan jiu suo.  1986- 1
5229 C560l Mj1 : Zhongguo wen yi lun zhan. Li Helin bian.  1957 1
5229 C560la Mj1 : Zhongguo wen yi lun zhan / Li Helin bian.  1984 1
5229 C560w Mj1 : Zhongguo wen xue yan jiu xian dai hua jin cheng / Wang Yao zhu bian.  1996 1
5229 C561c Gd17 : Zhongguo xian dai wen xue de hui gu = Reviews on Chinese modern literature / Qiu Weijun, Chen Lianshun zhu bian.  1978 1
5229 C561c1 Mj1   2
5229 C561c2 : Zhongguo xian dai wen xue shi / Beijing da xue ... [et al.] "Zhongguo xian dai wen xue shi" bian xie zu bian xie.  1979 1
5229 C561c3 Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue ping lun ji / Zhang Hanliang zhu bian.  1977 1
5229 C561c4 Gd17   2
5229 C561f Mj1 : Zhongguo xian dai dang dai wen xue er bai ti / Feng Guanglian, Zhu Defa zhu bian ; [zhuan gao zhe Feng Guanglian ... et al.].  1984 1
5229 C561f1 Gd17 : Zhongguo xian dai wen xue shi ti jie / bian zhu zhe Feng Guanglian ... [et al.].  1984 1
5229 C561h Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue lun ji : Yan jiu fang fa yu ping jia / Xianggang zhong wen da xue Zhongguo yu yan ji wen xue xi << Zhongguo xian dai wen xue lun ji >> bian ji wei yuan hui.  1999 1
5229 C561l Gd17   2
5229 C561m Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue si chao liu pai tao lun ji / Ma Liangchun, Zhang Daming, Li Baoyan bian.  1984 1
5229 C561p Mj1   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next