My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5224   4
5224 C730 Mj1 : Sui Tang Wu dai wen xue shi, Zhou Zuzhuan bian zhu.  1958 1
5224 C828a Mj1 : Tang Song gu wen yun dong / Qian Dongfu zhu.  1991 1
5224 H171 Mj1 : Tang dai de san wen zuo jia / Pinggang Wufu, Jinjing Qing.  1990 1
5224 L047 Gd18 : Liu chao Sui Tang xue shu yan tao hui lun wen ji / Fengjia da xue Zhongguo wen xue xi bian.  2004 1
5224 L436 Mj1 : Tang dai guan zhong shi zu yu wen xue / Li Hao zhu.  1999 1
5224 L761 Mj1 : Tang dai gu wen yun dong lun gao / Liu Guoying zhu.  1984 1
5224 M783 Mj1 : Tang dai she hui yu Yuan Bai wen xue ji tuan guan xi zhi yan jiu / Ma Minghao zhu.  1991 1
5224 S161 Gd17 : Dao jiao yu Tang dai wen xue / Sun Changwu zhu.  2001 1
5224 S520 Mj1 : Zhongguo Sui Tang Wu dai wen xue shi / Shi Zhongwen zhu.  1994 1
5224 T020 : 1984 Mj1 : Tang dai wen xue yan jiu nian jian / Zhongguo Tang dai wen xue xue hui, Shanxi shi fan da xue Zhong wen xi bian.  1984- 1
5224 T020 : 1985 Mj1 : Tang dai wen xue yan jiu nian jian / Zhongguo Tang dai wen xue xue hui, Shanxi shi fan da xue Zhong wen xi bian.  1984- 1
5224 T020h : Tang dai wen xue yan tao hui lun wen ji / XiangGang jin hui xue yuan Zhongguo yu wen xue xi zhu bian.  1987 1
5224 T424 Mj1 : Tang dai mu fu yu wen xue / Dai Weihua zhu.  1990 1
5224 Y443 Mj1 : Wu dai wen xue / Yang Yinshen zhu.  1964 1
5225   4
5225 C124 Mj1 : Song Jin si jia wen xue pi ping yan jiu / Zhang Jian zhu.  1975 1
5225 C395 Mj1 : Bei Song gu wen yun dong fa zhan shi / Zhu Shangshu zhu.  1995 1
5225 H055 Gd18 : Song Yuan xiao shuo xi qu yan jiu lun gao / Qing Zhenxuan zhu.  2007 1
5225 L232 Mj1 : Song dai wen xue yu wen hua yan jiu = Literature and culture in the Song period / zhu bian Li Huoren ... [et al.].  2001 1
5225 S320 Mj1   2
5225 S320.2 Mj1 : Di er jie Song dai wen xue guo ji yan tao hui lun wen ji / Mo Lifeng bian.  2003 1
5226   4
5226 C298 Mj1 : Yuan dai wen xue pi ping zhi yan jiu / Zhu Rongzhi zhu.  1982 1
5226 K314 Mj1 : Zhongguo Yuan dai wen xue shi / Gu Jianhua zhu.  1994 1
5227   5
5227 C121 Gd18 : Ming dai shan ren wen xue yan jiu / Zhang Dejian zhu.  2005 1
5227 C124 Mj1 : Ming Qing wen xue pi ping / Zhang Jian zhu.  1983 1
5227 C461 Mj1 : Zhongguo Ming dai wen xue shi / Zhao Jingyun, He Xianfeng zhu.  1994 1
5227 C844 Mj1 : Ming dai wen xue / Qian Jibo zhu.  1964 1
5227 H153 Mj1 : Wan Ming shi feng yu wen xue / Xia Xianchun zhu.  1994 1
5227 K063 Gd17 : Ming Qing wen xue yan jiu lun ji / Gong Xianzong zhu.  1996 1
5227 L423 Gd17 : Jing shi si xiang yu wen xue jing shi : Ming mo Qing chu jing shi wen lun yan jiu / Lin Baochun zhu.  1991 1
5227 M630 Mj1   2
5227 P469 Gd18 : Wan Qing de jing shi shi xue / Peng Minghui zhu.  2002 1
5227 W243m Mj1 : Ming Qing wen xue shi. Ming dai juan / Wu Zhida bian zhu.  1992 1
5227 Y413 Mj1 : Ming dai wen xue pi ping shi / Yuan Zhenyu, Liu Mingjin zhu ; Wang Yunxi, Gu Yisheng zhu bian.  1991 1
5228   4
5228 A541c Mj1 : Qing dai wen xue ping lun shi / Qingmu Zheng'er zhu ; Chen Shunü yi.  1969 1
5228 C080 Gd17 : You guo shu shi yu xie shi chuang xin : Gong Ding'an, Huang Zunxian, Hu Shi zuo pin tan yuan / Zhang Yixin zhu.  1982 1
5228 C320 Mj1 : Jin dai wen xue shi liao / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo "Jin dai wen xue shi liao" bian ji bu.  1985 1
5228 C563 Gd17 : Zhongguo jin dai wen xue lun wen ji, 1949-1979 / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo jin dai wen xue yan jiu zu bian.  1984 1
5228 C563 Mj1   2
5228 C563c Mj1 : Zhongguo jin dai wen xue yan jiu ji / She ke yuan wen yan suo jin dai wen xue yan jiu zu bian.  1986 1
5228 C564 Mj1   2
5228 C717 Gd17 : Jin dai wen xue zhi bian qian / Chen Zhizhan bian.  1960 1
5228 C717a Gd17 : Zhongguo jin dai wen xue zhi bian qian / [bian zhe Zhen Zizhan].  1941 1
5228 C717b Mf34 : Zhongguo jin dai wen xue zhi bian qian / Chen Zizhan zhu.  1982 1
5228 C717c Gd17 : Zhongguo jin dai wen xue zhi bian qian ; Zui jin san shi nian Zhongguo wen xue shi / Chen Zizhan zhuan ; Xu Zhixiao dao du.  2000 1
5228 C803 Gd17 : Zhongguo jin dai wen xue shi shi bian nian / Zheng Fangze bian.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next