My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5229 C561p2 Gd17 : Zhongguo xian dai xin wen xue pi ping yan jiu / Pu Zhaolin zhu bian.  2003 1
5229 C561s Gd17 : Zhongguo xian dai wen xue shi / Shi si yuan xiao bian xie zu.  1981 1
5229 C561t1 Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue shi jian bian / Tang Tao zhu bian.  1984 1
5229 C561w Mj1   2
5229 C561w1 Gd17 : Zhongguo xian dai zuo jia yu dong xi fang wen hua / Wu Xiaomei deng zhu.  1990 1
5229 C561y Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue zhuan ti xuan jiang / Yang Zhansheng deng bian ; [Zhong yang dian da xian dai wen xue jiao yan shi bian].  1984 1
5229 C562 Mj1   2
5229 C563 Mj1   2
5229 C564.2 Mj1 : Tiao bo xin qu shi : di 2 jie Zhongguo nü xing shu xie guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Fan Mingru zhu bian.  2003 1
5229 C565 Mj1 : Zhongguo kang zhan wen xue gai lan / Wen Tianxing zhu bian ; juan gao zhe Wen Tianxing ... [et al.].  1996 1
5229 C569 Mj1   3
5229 C569c Gd17 : Zhongguo dang dai wen xue / Zhang Zhong [deng] zhu.  1988 1
5229 C569h 1948- 1975 Mj1 : Zhongguo dang dai wen xue shi liao xuan, 1948-1975 / Xie Mian, Hong Zicheng zhu bian.  1995 1
5229 C569s Mj1 : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan jiang / 16 suo gao deng yuan xiao bian.  1980 1
5229 C573 Gd18 : Kang zhan shi qi wen xue shi liao / Qin Xianci bian zhu.  1987 1
5229 C697 Gd17 : Zhongguo xian dai wen xue shi zha ji / Qu Guangxi zhu.  1984 1
5229 C712 Mj1 : Da lu wen yi xin tan / Zhou Yushan zhu.  1984 1
5229 C723 Mj1 : Bai nian lai Zhongguo wen yi de fa zhan / Chen Jiying zhu.  1977 1
5229 C723w Mj1 : Wen yi yun dong er shi wu nian / zhu zhe Chen Jiying.  1977 1
5229 C728 Mj1 : Zhongguo xin wen xue de yuan liu, Zhou Zuoren jiang jiao, Deng Gongsan [Guangming] ji lu.  1972 1
5229 C743 Gd17 : Xin wen xue yun dong de zu li / Chen Jingzhi zhu.  1980 1
5229 C743c Gd17 : Zhongguo xin wen xue de dan sheng / Chen Jingzhi zhu.  1980 1
5229 C743c1 Mj1 : Zhongguo xin wen xue yun dong de qian qu / Chen Jingzhi zhu.  1980 1
5229 C743s Gd17 : San shi nian dai wen tan yu zuo yi zuo jia lian meng / Chen Jingzhi zhu.  1980 1
5229 C749 Mj1 : Dian ran ling hun de yi cu sheng huo / Chen Huangmei, Feng Mu zhu bian ; Chen Huangmei zhu.  1995 1
5229 C751 Mj1 : Wen xue guang jiao de nü xing shi ye / Chen Suyan.  1988 1
5229 C766 Gd17 : Zhongguo xian dai wen xue de li shi yu wen hua tou shi / Chen Guo'en zhu.  2005 1
5229 C811k Gd17 : Kua wen hua chuan bo de hou zhi min yu jing / Jiang Fei zhu.  2005 1
5229 E144w Gd17   2
5229 F073 Gd18 : Dui hua yu 20 shi ji Zhongguo wen xue / Fang Chang'an zhu.  2005 1
5229 G120 Mj6 : Gendai no Chūgoku bungaku / Ono Shinobu hen.  1958 1
5229 H120p Gd17 : Xian dai wen xue jiang yan ji / Beijing shi fan da xue Zhong wen xi xian dai wen xue jiao yan shi bian.  1984 1
5229 H230 Mj2 : Xianggang wen xue da shi nian biao, 1948-1969 / Huang Jichi, Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian.  1996 1
5229 H237 Gd17 : Jie jing yu lei bi : Zhongguo wen xue yan jiu de xian dai hua / He Guanji zhu.  1989 1
5229 H321 Mj1 : Hai xia liang an xian dang dai wen xue lun ji / Xu Guoneng zhu bian.  2004 1
5229 H375 Mj1 : Dao min jian qu : 1918-1937 nian de Zhongguo zhi shi fen zi yu min jian wen xue yun dong / Hong Changtai zhu ; Dong Xiaoping yi.  1993 1
5229 H421 Mj1 : Shi nian lai de Zhongguo wen xue / Hua Kan.  1980? 1
5229 H422 Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue jian shi / Huang Xiuji zhu.  1984 1
5229 H433 Mj1 : Wu shi nian lai Zhongguo zhi wen xue / Hu Shi zhu.  1976? 1
5229 I215 Mj1 : Wu si wen xue ge ming yun dong de zhen mian mu / Yiqun [zhu]  1973 1
5229 K013 Gd17 : Zhong xi wen hua peng zhuang yu jin dai wen xue = Chinese and western cultural interaction and modern literature / Guo Yanli zhu.  1999 1
5229 K027 Mj6 : Chūgoku gendai bungaku no kenkyū : Kokkyō bunretsu kara Shanhai Jihen made / Karashima Takeshi cho.  1983 1
5229 K047 Mj1 : Zhongguo xian dai wen xue shi lun / Guo Zhigang zhu.  1996 1
5229 K091 Mj1 : Zai xin shi ji de men kan shang : Zhongguo xian dai shi ren xin lun / Guo Xiaocong zhu.  1997 1
5229 K314 Mj6 : Kōsei So-ku bungaku undō shiryōshū / Akiyoshi Kukio hen.  1979 1
5229 K334 Gd17 : Ke jia Taiwan wen xue lun / Huang Hengqiu bian.  1993 1
5229 K475 Mj1 : Zhongguo Min guo wen xue shi / Ge Liuqing, Zhang Zhanguo zhu.  1994 1
5229 K566 Mj1 : Kang zhan shi qi wen xue hui yi lu / Su Xuelin deng zhu.  1987 1
5229 K566k Mj1   2
5229 K627 Mj1 : Guo tong qu kang zhan wen yi yan jiu lun wen ji / Chongqing di qu Zhongguo kang zhan wen yi yan jiu hui, Sichuan sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next