My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5229.5 C827 Mj1 : Chuang zuo yu ping lun / Tianjin shi zuo jia xie hui wen xue yan jiu suo bian.  1984 1
5229.5 C832 Mj1 : Lun Zhong gong wen yi zheng ce ji qi huo dong.  1952 1
5229.5 C854 Gd17 : Chu du cao pi hei shu zi liao hui bian. Di 1 ji / ["Chu du cao pi hei shu" bian ji zu]  1974 1
5229.5 C856 Mj1 : Zhongguo xian dai za wen shi lun / Jiang zhenzhang zhu.  1995 1
5229.5 C864 Mj1 : Xian dai san wen xian xiang lun / Zheng Mingli zhu.  1992 1
5229.5 C865 Mj1 : Dang dai wen xue qi xiang / Zheng Mingli zhu.  1988 1
5229.5 E144 Mj1 : Er shi shi ji Zhongguo liang an wen xue shi / Zhang Yumao zhu bian.  1988 1
5229.5 F301 Mj1 : Cong yi shu dao ren sheng / Chen Huangmei, Feng Mu zhu bian ; Feng Lisan zhu.  1995 1
5229.5 F320 Mj1 : Feng Mu wen xue ping lun xuan.  1983 1
5229.5 F320t Mj1 : Dan qiu wu kui wu hui / Chen Huangmei, Feng Mu zhu bian ; Feng mu zhu.  1995 1
5229.5 G607 Gd17 : Da lu zuo jia sheng huo shi lu / Marrie Goldmam zhu ; Li Ke yi.  1975 1
5229.5 H025 Mj1 : Xin bian Zhongguo dang dai wen xue fa zhan shi / zhu bian Jin Han, Feng Yunqing, Li Xinyu.  1992 1
5229.5 H044 Mj1 : Xing bie shi ye zhong de wang luo wen xue / Xu Miaomiao zhu.  2004 1
5229.5 H056 Mj1 : Xin Zhongguo wen xue shi nian, 1949-1959 / [Shao Quanlin deng bian zhu].  1976 1
5229.5 H064 Mj1 : Xin shi qi wen xue liu nian, 1976.10-1982.9 / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo dang dai wen xue yan jiu shi.  1985 1
5229.5 H064c Mj1 : Xin shi qi wen yi lun wen xuan ji = Xinshiqi wenyilunwen xuanji / Zhongguo wen lian li lun yan jiu shi bian.  1986 1
5229.5 H122 Mj1 : Xia Yan lun chuang zuo.  1982 1
5229.5 H192.4 : Zhongguo xian dai wen xue yu zi wo : di si jie xian dang dai wen xue yan tao hui lun wen ji / Chen Bingliang bian.  1994 1
5229.5 H214 Mj1 : Wen xue de li xing he liang zhi / He Xilai zhu.  1995 1
5229.5 H214h Mj1 : Heng keng si lü / He Xilai zhu.  1993 1
5229.5 H233 Mj1 : Wen yi he xian dai hua / Xu Chi.  1981 1
5229.5 H235 Mj1 : Zhongguo dang dai zuo jia lun / He Yintai zhu.  1993 1
5229.5 H285 Mj1 : Wen ti de zi jue yu jue ze / He Zhenbang zhu.  1995 1
5229.5 H413 Gd18 : Gao yuan nü xing de jing shen yong tan : Yunan dang dai nü xing wen xue zong lun / Huang Ling zhu.  2007 1
5229.5 H429 Mj1 : Xin shi qi wen yi lun ji / Hu Cai zhu.  1983 1
5229.5 H434 Mj1 : Jin dai nü xing wen xue yan jiu / Xue Haiyan zhu.  2004 1
5229.5 H499 Mj1 : Hui gu yu tan suo / Huangmei.  1982 1
5229.5 H631 Gd17 : "Wu si" zuo jia yu Fo jiao wen hua / Ha Yingfei zhu.  2002 1
5229.5 H631c Mj1   2
5229.5 J122 Mj1 : Xian jie duan de wen yi wen ti.  1949 1
5229.5 J216 Mj1 : Jie gou yu jian gou : Zhongguo nü xing wen xue yu mei xue yan lun.  2004 1
5229.5 J216k Mj1 : Kang zheng yu chao yue.  2004 1
5229.5 K031 Mj1 : Zhongguo dang dai gong an wen xue shi gao / Gao Jianping, Zhang Zihong, Yu Kuichao zhu.  1993 1
5229.5 K424 Mj1 : Wen xue fu gu yu wen xue ge ming : Mushan Yingxiong Zhongguo xian dai wen xue si xiang lun ji / Mushan Yingxiong zhu ; Zhao Jinghua bian yi.  2004 1
5229.5 L133 Mj1 : Wen xue de qing chun / Lei Da.  1985 1
5229.5 L420 : Gei nan ren ming ming : 20 shi ji nu xing wen xue zhong nan quan pi pan yi shi de liu bian / Li Youliang zhu.  2005 1
5229.5 L421 Mj1 : Xian dai wen xue de nü xing shen ying / zuo zhe Lin Xiuling.  2004 1
5229.5 L462 Mj1 : Zhongguo dang dai wen xue shi gao : 1949-1965 da lu bu fen / Lin Manshu, Hai Feng, Cheng Hai zhu.  1978 1
5229.5 L474 Mj1 : Dang dai Zhongguo nü xing wen xue shi lun / Lin Danya zhu.  2003 1
5229.5 L628 Gd18 : Cong Qiu Jin dao Cai Zhuer : jin xian dai zhi shi nü xing de wen xue biao xian / Luo Xiumei zhu.  2010 1
5229.5 L712 Mj1 : Zhonghua min zu wen xue guan xi shi. Nan fang juan / Liu yahu zhu.  1997 1
5229.5 L784 Mj1 : Zhongguo xian dai liu da pi ping jia / Liu Fengjie zhu.  1995 1
5229.5 M476 Mj1 : Mao Dun lun chuang zuo.  1980 1
5229.5 N434 Gd18 : Sheng tai nü xing zhu yi : xing bie, wen hua yu zi ran de wen xue jie du = Ecofeminism / Nangong Meifang ... [et al.] zhu.  2011 1
5229.5 P745 Mj1   2
5229.5 P781 Mj1 : Ba Jin lun chuang zuo.  1983 1
5229.5 S200 Mj1 : Shang hen wen xuan / Zhong yang ri bao bian yin.  1982 1
5229.5 S382 Mj1 : She hui ke xue zheng ming da xi, 1949-1989. Wen xue, yi shu, yu yan juan = A Contending series of social science, 1949-1989 / Shanghai shi she hui ke xue xue hui lian he hui bian ; zhu bian Jiang Kongyang.  1993 1
5229.5 S821 Mj1 : Nü xing shen mei wen hua : Song dai nü xing wen xue yan jiu / Shu Hongxia zhu.  2004 1
5229.5 T035 Mj1 : Nan chuang luan tan / Tang Dacheng zhu.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next