My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5558 L411l1 Mj1 : Liu Yazi shi wen xuan / Li Changji xuan zhu.  1995 1
5558 L411m Mj1   2
5558 L411m1 Gd17 : Mo jian shi wen lu / Zhongguo ge ming bo wu guan, Shanghai ren min chu ban she bian.  1993 1
5558 L411m1 Mj1 : Mo jian shi wen lu / Zhongguo ge ming bo wu guan, Shanghai ren min chu ban she bian.  1993 1
5558 L411s Mj1 : Shu xin ji lu / Shanghai tu shu guan bian.  1985 1
5558 L411s1 Mj1 : Su Manshu yan jiu / Liu Wuji bian.  1987 1
5558 L411t Mj1 : Zi zhuan, nian pu, ri ji / Liu Wuji, Liu Wufei bian.  1986 1
5558 L411w Mj1   2
5558 L411z Mj1 : Liu Yazi ji nian wen ji / [Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zhong yang wei yuan hui, Zhongguo ge ming bo wu guan bian].  1987 1
5558 L413c Mj1 : Jin jun ji / Li Ying.  1976 1
5558 L413c1 Mj1 : Zhan chang shang de jie ri / Li Ying zhu.  1953 1
5558 L413c2 Mj1 : Chun de xiao rong / Li Ying.  1983 1
5558 L413h Mj1 : Hong hua man shan / Li Ying.  1973 1
5558 L413h1 Gd17 : Hong liu ji.  1963 1
5558 L413l Mj1 : Li Ying shu qing shi xuan.  1983 1
5558 L413p Gd17 : Bei jiang hong si huo / Li Ying.  1975 1
5558 L413t Mj1 : Zao lin cun ji / Li Ying.  1972 1
5558 L413t1 Gd17 : Zai ran shao de zhan chang / Li Ying ; [cha tu Chen Yuxian].  1980? 1
5558 L413w Mj1 : Wo jiao ao, wo shi yi ke shu / Li Ying.  1980 1
5558 L413w1 Mj1 : Wo de Zhongguo (shi ji) / Li Ying zhu.  1998 1
5558 L413z Mj1 : Li Ying yan jiu zhuan ji / Li Yang, Li Yijuan bian.  1983 1
5558 L416t Mj1 : Zai zhe pian guo tu shang= Zai zhe pian guo tu shang / Li Yanguo zhu.  1984 1
5558 L42 Gd17 : Shu li de wen xue / Li Mu zhu.  1990 1
5558 L421h Gd17 : Songs from a small boat / by Li Beizheng ; with English translation by John M. McLellan.  1977 1
5558 L422c Mj1 : Qiang wei hua / Lin Lü zhu.  1963 1
5558 L422l Mj1 : Lin Lü zi xuan ji.  1975 1
5558 L423 Mj1   2
5558 L423t Mj1 : Tianshan jin xing qu / Li Yourong.  1975 1
5558 L424c Mj1   2
5558 L424l Gd18 : Li Ji yan jiu zi liao = Liji yanjiuziliao / Zhao Ming, Wang Wenjin, Li Xiaowei bian.  2009 1
5558 L424s Mj1 : Shi you da ge : Chang pian shuo chang shi / Li Ji.  1977 1
5558 L424s1 : Shi you shi. Di 2 ji / Li Ji [zhu].  1965 1
5558 L424t Mj1 : Duan shi shi qi shou : zhan dou, lao dong he you yi zhi ge.  1952 1
5558 L424w Gd17 : Wang Gui yu Li Xiangxiang / Li Ji zhu.  1977 1
5558 L424w Mj1 : Wang Gui yu Li Xiangxiang / Li Ji zhu.  1947 1
5558 L424y Mj1 : Yu men shi chao : chun feng pu du yu men guan / Li Ji zhu.  1955 1
5558 L424z Mj1 : Li Ji yan jiu zi liao hui bian / Shandong shi fan xue yuan Zhongguo yu wen xi bian.  1982? 1
5558 L424z1 Mj1 : Li Ji yan jiu zhuan ji / Zhang Qiyou, Wang Zongfa bian.  1986 1
5558 L424z2 Mj1 : Li Ji zuo pin ping lun ji / Li Xiaowei bian.  1986 1
5558 L426c1 : Lin Huiyin zhuan / Zhang Qingping zhu.  2007 1
5558 L42t Gd17 : Da jiang liu ri ye / Li Li zhu.  1985 1
5558 L42t Mj1 : Da jiang liu ri ye / Li Li zhu.  1985 1
5558 L432 Mj1 : Tongfu cong lu / Li Hongru zhu.  1988 1
5558 L433h Mj1 : Hua kai ji jie / Li Bing zhu ; Yun Qicang cha tu.  1955 1
5558 L433p Mj1 : Bo tao ji / Li Bing.  1964 1
5558 L434c Mj1 : Chu qi dong men, you nü ru yun / Lin Zhiying zhu.  1991 1
5558 L435s Gd17 : Shiyi shi cun / Lou Shiyi.  1983 1
5558 L43l Gd17 : Lin Xia san wen xuan.  1979 1
5558 L4403s Gd17 : Shan wai you shan / Li Yinghao zhu.  1987 1
5558 L440c Mj1 : Zhan guo ce yu xian dai she hui / Li Yinghao zhu.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next