My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5768 P781s4 Gd17 : Sui xiang lu : 1979 nian / Ba Jin zhu.  1979 1
5768 P781t Gd17 : Di si bing shi / Ba Jin zhu.  1958 1
5768 P781t1 Gd17 : Duan jian / Ba Jin zuo.  1948 1
5768 P781y Gd17 : Yali'anna / Ba Jin.  1949 1
5768 P781y1 Gd17 : Ying xiong de gu shi.  1953 1
5768 P781z : C.2 Gd17 : Ba Jin zi zhuan [Li Feigan zhu]  1956 1
5768 P781z03 Gd17 : Ba Jin mei xue si xiang lun gao / Tan Luofei, Tan Xingguo zhu.  1991 1
5768 P781z1 Gd17 : Yi, Ba Jin [Li Feigan zhu]  1949 1
5768 P781z12 Gd17 : Ba Jin shu jian : zhi Wang Yangchen.  1997 1
5768 P781z14 Gd17 : Ba Jin xie zuo sheng ya = Bajinxiezuoshengya / Jia Zhifang ... [et al.] bian.  1984 1
5768 P781z15 Gd17 : Ba Jin sui xiang lun / Zhang Huizhu zhu.  1993 1
5768 P781z16 Gd17 : Zai si lu / Ba Jin zhu.  1995 1
5768 P781z18 Gd17 : Bai nian Ba Jin : sheng ping ji wen xue huo dong shi lüe = Main literary activities of Ba Jin in hundred years / Li Cun'guang bian.  2003 1
5768 P781z19 Gd18 : Ba Jin ri ji.  2004 1
5768 P781z23   2
5768 P781z23 : V.1 Pt.1 Gd17 : Ba Jin zhuan ji zi liao.  199- 1
5768 P781z23 : V.1 Pt.2 : Ba Jin zhuan ji zi liao.  199- 1
5768 P781z23 : V.1 Pt.2 Gd17 : Ba Jin zhuan ji zi liao.  199- 1
5768 P781z23 Gd17   7
5768 P781z40 Gd17 : Ba Jin yu yan ci dian / Lin Li bian.  1990 1
5768 P781z43 Gd17 : Ba Jin yu wen hua sheng huo chu ban she / Li jisheng bian zhu.  2003 1
5768 P781z44 Gd17 : Ba Jin min zhu ge ming shi qi de wen xue dao lu / Li Cunguang.  1982 1
5768 P781z49 Gd17 : Jia shu : Ba Jin Xiao Shan shu xin ji / [Li Xiaolin bian].  1994 1
5768 P781z495 Gd17 : Bai nian Ba Jin : yi ge zhi shi fen zi de li shi xiao xiang / zhu bian Li Hui, Li Cun'guang, Chen Danchen ; zhuan gao Li Hui.  2003 1
5768 P781z5 Qc1 : Ba Jin zuo pin tao lun ji.  1977 1
5768 P781z7.1 Gd17 : Sheng ming de kai hua : Ba Jin yan jiu ji kan juan yi.  2005 1
5768 P781z70 Gd17 : Ba Jin shou ce / Zhou Limin bian zhu.  2004 1
5768 P781z77 Gd17 : Ba Jin de meng : Ba Jin de qian ban sheng / [Chen Danchen zhu].  1994 1
5768 P781z81 Gd17 : Ji Ba Jin / Gu Wei zhu.  1993 1
5768 P781z82 Gd18 : Ba lao yu yi ge shi ji : "Zou jin Ba Jin" xi lie wen hua yan jiang ji / Yu Qiuyu ... [deng] zhu ; Shanghai Ba Jin wen xue yan jiu hui bian.  2005 1
5768 P781za : C.2 Gd17 : Sheng huo de hui yi / Ba Jin zhu.  1956 1
5768 P781za Gd17 : Sheng huo de hui yi / Ba Jin zhu.  1956 1
5768 S025p : Pian shan yang zi jing / Shi Shuqing zhu.  1996 1
5768 S025s : Suxi yuan / Shi Shuqing.  1984 1
5768 S03c Mj1 : Zhen zhen jia jia / Chen Rong zhu ; [cha tu Li peiguo]  1983 1
5768 S03k Gd17 : Guang ming yu hei an / Shen Rong.  1978 1
5768 S03s3 Mj1 : San dan de ren / Shen Rong.  1986 1
5768 S03w Mj1 : Wan nian qing / Chen Rong.  1975 1
5768 S03y Mj1 : Yang Yueyue yu Shate zhi yan jiu / Shen Rong.  1984 1
5768 S03z2 Mj1 : Shen Rong yan jiu zi liao.  199- 1
5768 S040l Mj1 : Lang tao gun gun : Mao Dun dian ping ben / Shao Hua zhu.  1991 1
5768 S044h Gd17 : Shi Zhecun xin li xiao shuo / Wu Lichang xuan bian.  1992 1
5768 S044s1 Mj1 : Shi nian chuang zuo ji. Wen xue chuang zuo bian, xiao shuo juan / Shi Zhecun zhu.  1996 1
5768 S044y Mj1 : Shi Zhecun / Ying Guojing bian ; San lian shu dian Xianggang you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban.  1988 1
5768 S074h Mj1 : Huang dao xue lian / Shi Min zhu.  1955 1
5768 S107c Mj1 : Zhan di hong ying / Shi Wenju.  1973 1
5768 S1143h1 Mj1 : Zhang Chengzhi wen xue zuo pin xuan ji. Xin shi juan.  1995 1
5768 S122s Gd17 : Shao Jian zi xuan ji.  1978 1
5768 S125c Gd17 : Qin he xiao / [Sun Li].  1982 1
5768 S125c1 Gd17 : Chi ze ji / Sun Li.  1982 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next