My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
6179 L443 : Li Kuchan hua ji.  1978 1
6179 L443 Gd17 : Lin Sanzhi xie sheng hua gao / Tian Hengming zheng li.  1993 1
6179 L476 Mj1 : Lin Fengmian hua ji.  1979 1
6179 L476l Mj1 : Yi hai ni zhou : Lin Fengmian zhuan / Liu Shimin zhu.  1999 1
6179 L476z Mj1 : Lin Fengmian lun / Zheng Zhao, Jin Shangyi bian.  1990 1
6179 L481 : Li Yihong jin zuo / [zuo zhe Li Yihong]  1981 1
6179 L482 : Huiyuan cai se hua ji / [zuo zhe Lin Zhusheng, Lin Yiwen, Lin Yihong].  19-- 1
6179 L594 Mj1 : Hua hui ce / [hui zhe Lai Shaoqi].  1982 1
6179 L646 Mj2 : Luo Heming hua ji / Zuo zhe Luo Heming.  1985- 1
6179 L729 : Zhongguo ming shan sheng jing tu / zuo zhe Lu Yanshao.  1981 1
6179 L734 Mj1 : Liu Fufang hua ji = A selection of Liu Fu Fang's paintings.  1992 1
6179 L744 Mj1 : Bai shou hua zi liao / [bian hui zhe Lu Zhiying]  198- 1
6179 M279 V.1 : Mu dan jing xuan. 1 / [Wang Qingsheng deng hui ; chu ban ren Liu Jianchao].  2004 1
6179 M470 Mj2 : Meiyuan Longsanlang yu Guo Bochuan = A retrospective of Umehara Ryuzaburo and Kuo Po-Chuan / [bian ji Taibei Shi li mei shu guan yan jiu xiao zu].  1998 1
6179 M721 : Baishui hua xuan. Ma Pai-sui's Chinese water colors / [pref. by Lin Yutang; introd. by Zhu Ge]  1968 1
6179 M734 Qc1 : Min chu shi er jia bei fang hua tan = Modern Chinese painting, 1911-49, Beijing / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Su Qiming].  1998 1
6179 M822 : Mei shu zuo pin xuan / [Guo wu yuan wen hua zu mei shu zuo pin zheng ji xiao zu bian].  1973 1
6179 N402 Mj2 : Nanjing shi fan da xue mei shu xi zuo pin ji.  1987 1
6179 P041 : Pang Xunqin hua ji.  1979 1
6179 P230 Mj1 : Hua hui zhuang shi = Huahuizhuangshi / Bai Qu hui.  1979 1
6179 P310 : Pan Junnuo hua chong xiao pin ji.  1983 1
6179 P313 : Pan Yuliang hua ji = The art of Pan Yu-lin.  1995 1
6179 P314 : Pan Tianshou hua ji.  1979 1
6179 P322 : Pu Xinyu xian sheng shan shui chang juan : Yuan xiu fu yan, Jiang shan cui ai / Aixinjueluo Pu Ru.  1991 1
6179 P848 Mj2 : Ba shi nian hua ji / [Nanjing shi fan da xue mei shu xi, Shanghai ren min mei shu chu ban she bian].  1987 1
6179 S113 : Suzhou yuan lin tu / Sun Junliang zuo.  1980 1
6179 S121c Mj1 : Shi Hu hua ji = Selected paintings of Shi Hu.  1989 1
6179 S201 Mj2 : Shan gao shui chang guo hua te zhan : ji nian Jiang gu zong tong Jingguo xian sheng shi shi zhou nian / [bian ji zhe Chou bei wei yuan hui bian ji zu Zheng Guanqun ... et al. ; mei shu bian ji Chen Caiyun].  1989 1
6179 S370 1963 : Shenyang bu dui mei shu zuo pin xuan ji. (1963 nian zuo pin) / Zhongguo ren min jie fang jun Shenyang bu dui zheng zhi bu bian.  1964 1
6179 S439 Mj1 : Suzhou jian cheng er qian wu bai nian ji nian / [Suzhou shi ji nian jian cheng er qian wu bai nian chou bei wei yuan hui bian]  1986 1
6179 S842 Mj1 : Shou du shi fan da xue mei shu xi jiao shi zuo pin ji = Selected works of the faculty of the art department of the Capital Normal University / zhu bian Su Zhen ; fu zhu bian Wu Shizhong ; bian xie zhe Ma Yanru, Du Jinfu.  1993 1
6179 T407 1974 : Zai guang kuo tian di li : mei shu zuo bin xuan.  1974 1
6179 T418 Gd18 : Du Pu hua shi jie yi chan. Suzhou juan = Du Pu's painting : world heritage / Du Pu hui.  2010 1
6179 T431 2002 Qc1 : Taiwan er ling ling er nian mei shu zhan / Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui bian ji.  2002 1
6179 T437 Mj2 : Taiwan tong bao ai guo huai xiang shi yi hua xuan ji.  1983 1
6179 T438 Mj4   17
6179 T438 V.20 Mj4 : Lin Zhizhu = Lin Zhizhu / [ben juan zuo zhe Ni Zhaolong].  1998 1
6179 T438 V.21 Mj4 : Lü Jizheng = Lu Jizheng / [lun wen zuo zhe Yan Juanying].  1998 1
6179 T438 V.22 Mj4 : Zhang Qihua = Chang Chihua.  1998 1
6179 T438 V.24 Mj4 : Xiao Rusong = Hsiao Ju-sun.  2004 1
6179 T441 : Dong Shouping hua ji.  1979 1
6179 T845 Gd17   3
6179 T845 Mj1 : Zen yang hua ying / Gu Qingjiao zhu.  2003 1
6179 T845 V.1 : Zen yang hua mei / Zhao Shengren zhu.  2003 1
6179 W174 : Xie yi mei hua hua fa / Wang Chengxi hui.  2000 1
6179 W188 Mj1 : Xu jin dai ming hua da guan / Wang Nianci zhu [i.e. bian].  1984 1
6179 W243 : [Hu] [art original]  18--? 1
6179 Y162 Mj2 : Ya Ming jin zuo xuan ji / [bian ji chu ban] Fujian ren min chu ban she, Fujian mei shu chu ban she.  1985 1
6179 Y413 Qc1 : Yang Sanlang hui hua yi shu zhi yan jiu, yan jiu bao gao, zhan lan zhuan ji hui bian / ce hua zhu ban Taiwan sheng li mei shu guan ; yan jiu zhu chi ren Wu Longrong ; xie tong yan jiu ren Wang Baoyun.  1997 1
6179 Y462 : Yuan Xiaocen hua ji.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next