My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
6711 C415s1 Mj1 : Song Min yin yue shi liao / Ji Liankang ji yi.  1986 1
6711 C560 Mj4   7
6711 C560c Mj4 : Zhongguo yin yue shi tu jian / [bian zhuan Liu Dongsheng, Yuan Quanyou ; tu pian she zhi Zhang Zhenhua, Dong Jian'guo].  1988 1
6711 C564 Mj1 : Zhongguo gu dai yin yue shi liao ji yao / Zhong yang yin yue xue yuan Zhongguo yin yue yan jiu suo bian.  1962- 1
6711 C567 Mj1 : Zhongguo min zu yin yue da xi / Dong fang yin yue xue hui bian.  1989- 1
6711 C567c Gd18   2
6711 C567c1 Gd18   2
6711 C569y Gd18 : Zhongguo shao shu min zu zong jiao yin yue yan jiu. Yunnan juan = Studies on the religious music of China's ethnic minorities. Yunnan volume / xiang mu zong fu ze ren Tian Liantao ; "Yunnan juan" zhu bian Zhang Xingrong ; fu zhu bian Liu Xiaogeng ... [et al.] ; gu wen Dan Zeng, Gesang Dunzhu ; ce hua Yuan Bin, Wu Weimin.  2007 1
6711 C652 Mj1 : Zhongguo gu dai yin yue shi hua / Tian Qing bian zhu.  1984 1
6711 C711 Gd18 : Zhongguo jin xian dai yin yue shi yan jiu zai 20 shi ji : Chen Lingqun yin yue wen ji / [zhu zhe Chen Lingqun].  2004 1
6711 C740 Mj1 : Mu ka mu / Zhou ji zhu.  2005 1
6711 C741 Mj1 : Qing shi yue zhi zhi yan jiu / Chen Wannai zhu.  1978 1
6711 C743 Mj4 : Xin Zhongguo yin yue shi, 1949-2000 = A History of Chinese music, 1949-2000 / Ju Qihong zhu.  2002 1
6711 E204.33 Gd18 : Qu yi yin yue / Feng Guangyu, Li Mingzheng, Zhou Laida bian zhu.  2009 1
6711 E204.34 Gd18 : Min jian ge wu / Yang Minkang bian zhu.  2009 1
6711 E204.5 Gd18 : The music of China's minorities. eng  2006 1
6711 F013 Mj1 : Shanxi chu tu yin yue wen wu / Fang Jianjun, Jiang Yonghe bian zhu.  1991 1
6711 F730   6
6711 H095 Mj1 : Zhongguo min zu yin yue xue dao lun / zhu zuo zhe Xu Changhui ; bian ji Deng Meihua ; [Zhonghua min su yi shu ji jin hui qi hua ; Bai ke wen hua shi ye gong si bian yin].  1985 1
6711 H095h Mj1 : Xun zhao Zhongguo yin yue Di quan yuan / Xu Changhui zhu.  1976 1
6711 H211 Gd18 : Zhongguo shao shu min zu yin yue wen hua / Sangdenuowa [He Yunfeng] zhu.  2004 1
6711 H230 Mj1 : Xianggang yin yue fa zhan gai lun / Zhu Ruibing zhu bian.  1999 1
6711 H444 Mj1 : Yue feng yang yang / Huang Youdi zhu.  1991 1
6711 H493 Mj1 : Zhongguo yin yue yu wen xue shi hua ji / Huang Bingyin zhu.  1982 1
6711 K084 Gd18 : Bunong zu yin yue yu wen hua chuan da / Guo Meinü zhu.  2010 1
6711 K534 V.1-4 Gd18 : Guizhou hua deng zi liao : Yan jiu ben / Guizhou sheng hua ding ju tuan, Ghuizhou sheng qun zhong yi shu guan he bian.  1960 1
6711 L332 Gd18 : Guo yue piao xiang : Zhongguo chuan tong yin yue wen hua shang xi / Lian Bo zhu.  2001 1
6711 L683 Mj1 : Taiwan chuan tong yin yue gai lun : ge yue pian = Taiwanese traditional music : vocal music / Lü Chuikuan zhu.  2005 1
6711 L712 : Zhongguo yin yue de li shi xing tai : Liu Zaisheng yin yue wen ji.  2003 1
6711 M438 Mj1 : "Meng xi bi tan" yin yue bu fen zhu shi / Zhong yang min zu xue yuan yi shu xi wen yi li lun zu.  1979 1
6711 N204 Mj1 : Jiayuguan Wei Jin mu zhuan bi hua yue qi kao / Niu Longfei zhu.  1981 1
6711 P200 Gd17 : Bai zu yin yue zhi= Baizu yinyuezhi / Zhongguo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo, Yunnan sheng min zu yi shu yan jiu suo, Yunnan sheng Dali Baizu Zizhizhou wen hua ju ; Wu Guodong zhu bian.  1992 1
6711 T639 Mj1 : Zhongguo yin yue shi / Tianbian Shangxiong zhu, Chen Qingquan yi.  1984 1
6711 W280 Mj4 : Zhui xun shi qu de yin yue zong ji : tu shuo Zhongguo yin yue shi / Wu Zhao zhu.  1999 1
6711 Y025 Gd17 : Yin yue Zhongguo.  2004 1
6711 Y443 Mj1 : Zhongguo yin yue shi gang / Yang Yinliu zhu.  1953 1
6711 Y443c Mj1   2
6711 Y449 Mj1 : Tang dai yin yue yu gu pu yi du / Ye Dong zhu.  1985 1
6711 Y454 Gd18 : Chuan tong qi yue yu yue zhong lun zhu zong lu / Yuan Jingfang bian zhu.  2006 1
6711 Y454m Gd18 : Min zu qi yue / Yuan Jingfang bian zhu.  1987 1
6711.18 T695 Gd18 : Shan bei li su yin yue de kao cha yu yan jiu / Tian Yaonong zhu.  2005 1
6711.301 L411 Gd18 : Min Tai Minnan yu min ge yan jiu / Lan Xuefei zhu.  2003 1
6711.301 W144 Gd18 : Ting jian zhi min di : Heize Longchao yu zhan shi Taiwan yin yue diao cha (1943) = Listening to the colony : Kurosawa Takatomo and the wartime survey of Formosan music (1943) / Wang Yingfen.  2008 1
6711.34 C179 Gd18 : Yunnan yuan sheng tai min zu yin yue = Yunnan yuanshengta minzu yinyue / Zhang Xingrong zhu ; Zhang Yin xie zhu ; Liu Xiaobo zhu pu ; Liu Xiaogeng, Zhu Fagang ce hua.  2006 1
6712   11
6712 C304l Mj1 : Xian dai yin yue da shi : Jiang Wenye de sheng ping yu zuo pin / Han Guohuang deng zhu.  1988 1
6712 C743 Mj1 : Zuo zi hai shang lai : Xu Changhui de sheng ming zhi ge / Qiu Kunliang zhu.  1997 1
6712 H095 Gd17   3
6712 H423s Mj1 : He Lüting zhuan / Shi Zhongxing.  1989 1
6712 H423t : He Lüting zi liao ji.  1976? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next